Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Autorzy i ich twórczość


Kaskaderzy polskiej literatury. Przedstaw sylwetki znanych ci poetów przeklętych. Porównaj związek biograficzny wybranych twórców z problematyką ich dzieł

Ocena punktowa: 18/20
Liczba stron: 6
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Edward Stachura i Rafał Wojaczek to poeci, którzy nie potrafili poddać się bierności, pisząc, ukazywali otaczający ich ból świat.

Socjalizm to ustrój, który zaiste zna każdy starszy obywatel z własnych doświadczeń, a młodszy z opowiadań poprzednich pokoleń lub lekcji historii. Polska stała się zależna od imperium radzieckiego, które od zakończenia wojny, aż do 1989 roku dyktowało świadomością obywateli. Jednakże w tamtych czasach żyli ludzie, którzy nie potrafili żyć w takim świecie. Chcieli go za wszelką cenę zmienić dzięki talentowi i wrażliwości estetycznej którą posiadali. W swojej prezentacji chciałabym przedstawić twórczość Edwarda Stachury i Rafała Wojaczka. Byli to poeci, którzy nie potrafili oddać się bierności, pisząc ukazywali otaczający ich ból świata. Każdy z nich stanowił oddzielną jednostkę, nie można wpisać ich w schemat, według którego by tworzyli; każdy z nich miał swój styl i wyrażał to co chciał zmienić.Jednakże zanim „zagłębię się” w ich życie oraz twórczość przedstawię pojęcia, które wykorzystałam, analizując teksty Stachury i Wojaczka. Najważniejszą rolę odegrały zagadnienia z tematu tj. Poeci przeklęci - pojęcie to pochodzi od tytułu tomu esejów krytycznych Verlaine z 1883r., Byli to buntownicy, przeciwko społeczeństwu, którego normom przeciwstawiali własną sztukę i życie bulwersującego mieszczucha. Outsider - człowiek postronny, nie wtajemniczony, izolujący się od otoczenia;
Filozofię egzystencjalizmu wznowił około 1930 roku Niemiec o nazwisku Heidegger. Rozpowszechniła się we Francji, głównie przez Sartre. Egzystencjalizm zakładał, że każdy jest jednostką wolną, aktywną, która może dokonywać indywidualnych wyborów. Jedyną pewną rzeczą w życiu jest śmierć, po śmierci nie istnieje nic.Jako pierwszego przedstawię trubadura pokolenie ’56 Edwarda Stachurę, który przez przyjaciół był nazywany Sted. Urodził się w 1937 roku we Francji. Pierwsze poezje opublikował w dwutygodniku „Kontrasty”. Studiował romanistykę na KUL, potem na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie podróży stypendialnej do Meksyku studiował literaturę na tamtejszym UNAM. Często podróżował do Jugosławii, na Bliski Wschód, do Ameryki Północnej, Skandynawii. Stachura powiesił się we własnym domu przy ulicy Rębkowskiej we Warszawie, 24 lipca 1979 roku. Parę miesięcy wcześniej próbował popełnić samobójstwo, rzucając się pod nadjeżdżający elektrowóz. W wyniku czego stracił prawą dłoń. Po tym wypadku przez jakiś czas leczył się w Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy. Kilka miesięcy przed własną śmiercią pisał dziennik „Pogodzić się ze światem”, który stanowi wstrząsające świadectwo zmagania się poety z cierpieniem.

strona:    1    2    3    4    5    6  

Biografia artysty a jego dzieła. Wykaż i zilustruj wpływy osobistych przeżyć na twórczość wybranego pisarza

Ocena:
20/20
Teza: Osobiste przeżycia Vladimira Nabokova wywarły wpływ na jego twórczość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie analizuje temat na podstawie bogatej literatury wybranego twórcy. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Fenomen Witkacego. Przedstaw na wybranych przykładach tekstów literackich i artystycznych twórcy

Ocena:
20/20
Teza: Fenomen twórczości Witkacego polega na jego niepowtarzalności, która wynika z kontrowersyjnej osobowości artysty.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, przejrzysta i przemyślana. Poprawny język.

Kreacja przestrzeni i czasu w twórczości wybranego autora z XX wieku. Przedstaw na przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Kreacja przestrzeni i czasu w twórczości Brunona Schulza jest wielowarstwowa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca złożona i ambitna. Poszczególne uwagi realizują w pełni temat.

Przedstaw sylwetkę i twórczość wybranego artysty, którego określić możesz mianem człowieka renesansu

Ocena:
20/20
Teza: Stanisław Wyspiański twórcą, którego charakteryzowała szczególna wyobraźnia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, w pełni ukazuje dorobek artysty. Dobra konstrukcja i język wypowiedzi.

Wpływ życia na twórczość wybranego autora. Omów, analizując poszczególne dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Stanisław Wyspiański jako artysta wszechstronnie uzdolniony, przeciwstawiający swój talent zbliżającej się śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwa. Kolejne argumenty przedstawione logicznie. Poprawny język, ciekawa i barwna prezentacja pps.

Każda epoka ma swą Odę do młodości. Przedstaw i omów utwory programowe różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Utwory programowe i ich rola w historii literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ambitna i przemyślana. Na uwagę zasługują własne głębokie refleksje.

Poeci w obronie wartości. Przedstaw utwory poetyckie różnych twórców. Wskaż rolę jaką przypisują poezji

Ocena:
20/20
Teza: Rola jaką przypisywali poeci swej twórczości i w obronie jakich wartości stawali.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w szeroki sposób realizuje temat. Pokazuje poetów z róznych epok i ich podejście do twórczości.

Uniwersalne i ponadczasowe wartości dzieł Szekspira. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Utwory Szekspira, w których zawarł istotne prawdy o człowieku oraz niezmienne wartości, są ponadczasowe.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje bogactwo tematów poruszanych przez angielskiego dramaturga.

Skandaliści, obrazoburcy, poeci przeklęci. Przedstaw sylwetki i twórczość wybranych artystów

Ocena:
19/20
Teza: Polscy poeci przeklęci to grupa twórców, których styl bycia stał się udziałem licznych skandali obyczajowych, ich dorobek literacki spotkał się z odrzuceniem ich współczesnych, po śmierci autorów, stając się przedmiotem kultu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w sylwetki autorów, dobrze dobrana bibliografia, poprawny język.

Scharakteryzuj twórczość Cypriana Kamila Norwida w odniesieniu do głównych prądów epoki

Ocena:
19/20
Teza: Cyprian Kamil Norwid to najmłodszy z wielkich poetów romantycznych, którego nie można jednoznacznie scharakteryzować i zamknąć w określonym kierunku literackim.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, szczegółowo analizująca twórczość najmłodszego wieszcza. Poprawny styl wypowiedzi i język.

Outsiderzy i nonkonformiści jako twórcy literatury. Przedstaw na przykładzie wybranego artysty i jego dzieł

Ocena:
19/20
Teza: Julio Cortazar był konsekwentny w prezentowaniu obu podstaw: outsidera i nonkonformisty, co w wyraźny sposób uwidacznia się w jego biografii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przypomina sylwetkę i twórczość wybitnego pisarza - Cortazara. Poprawne argumenty i treść.

Legendarni - tragiczni i ich twórczość. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów poetów przeklętych

Ocena:
19/20
Teza: Odwołując się do życia i twórczości Bursy, Stachury oraz Wojaczka, wskazać można „typowe” cechy poetów przeklętych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawnie skonstruowana, szeroka literatura przedmiotu, jasna i przejrzysta konstrukcja.

Reporter i jego dzieło. Przedstaw sylwetkę i twórczość jednego z uznanych polskich reportażystów

Ocena:
19/20
Teza: Reportaż Ryszarda Kapuścińskiego w zestawieniu z klasycznym reportażem jest nowatorski i unikalny.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna i ciekawa. Sylwetka reportera została w pełni zarysowana. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Przedstaw sylwetkę i utwory jednego ze znanych ci kaskaderów literatury

Ocena:
19/20
Teza: Kaskaderstwo Andrzeja Bursy jako nadawanie życiu nowego sensu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, szczegółowa i konkretna. Dobry styl wypowiedzi.

Fikcja i realizm w twórczości J.R.R. Tolkiena. Przeanalizuj na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Twórczość J.R.R. Tolkiena jako arcydzieło wyobraźni, skarbnica fikcyjnych obrazów i ostoja prawdziwych wartości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca nietuzinkowa. Dobrze ukazane przykłady z twórczości. Bogata literatura przedmiotu.

Inspiracje i nawiązania w polskim teatrze XX wieku do dzieł wcześniejszych. Przedstaw odwołując się do twórczości wybranego dramaturga

Ocena:
19/20
Teza: Dziedzictwo Stanisława Wyspiańskiego tworzy niepowtarzalne inspiracje i nawiązania dla innych twórców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ambitna, ciekaw przedstawienie inscenizacji. Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Analiza językowa utworów wybranego pisarza. Przedstaw, analizując funkcje zastosowanych środków stylistycznych

Ocena:
19/20
Teza: Jan Kochanowski jako spadkobierca tradycji estetycznej oraz filozoficznej antyku.

Ocena opisowa nauczyciela:

Moralność i system wartości jako fundament własnej twórczości. Przedstaw na przykładzie wybranego autora

Ocena:
19/20
Teza: Twórczość Zbigniewa Herberta jest świadectwem dojrzałego systemu wartości artysty.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i dojrzała. Wnikliwa analiza tekstów autora. Poprawne wnioski.

Scharakteryzuj dorobek artystyczny dwóch artystów związanych z Krakowem

Ocena:
19/20
Teza: W minionych czasach, tak jak i współcześnie tworzyli w Krakowie najwybitniejsi twórcy swoich czasów, a wśród nich Stanisław Wyspiański oraz Wisława Szymborska.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wyczerpująca i ambitna. Bogata literatura przedmiotowa.

Kochanowski poeta kondycji ludzkiej. Przedstaw swoje spostrzeżenia, opierając się na interpretacji wybranych tekstów twórcy

Ocena:
19/20
Teza: W Polsce o kondycji ludzkiej pisał najwybitniejszy i najwszechstronniejszy przedstawiciel epoki – Jan Kochanowski.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje bogactwo twórczości Kochanowskiego i jego wizje człowieka. Poprawny plan i bibliografia.

Afirmacja świata czy egzystencjalny lęk i odraza do dehumanizującej się cywilizacji? Rozważ zagadnienie na przykładzie biografii i twórczości Edwarda Stachury

Ocena:
19/20
Teza: Stachura w swej twórczości zarówno afirmował życie, jak i krytykował otaczający świat, buntując się przeciwko dehumanizacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Właściwe pokazanie różnorodnych wątków twórczości Stachury na tle jego biografii. Poprawna bibliografia.

Poszukiwanie prawdy o życiu autora w dziełach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Ocena:
18/20
Teza: Gustaw Herling-Grudziński obdarowuje postaci swoich utworów sumą własnych przeżyć, doświadczeń i w ten sposób daje świadectwo własnych poglądów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, przedstawia szeroki wachlarz literackich kreacji Grudzińskiego. Poprawna bibliografia, bogate wnioski.

Przedstaw związek pomiędzy życiem a twórczością wybranego pisarza

Ocena:
18/20
Teza: Biografia Johna Steinbecka bardzo wyraźnie wpłynęła na jego twórczość. Dzięki swym przeżyciom autor stworzył indywidualny warsztat pisarski, przekazywał prawdy o codziennym życiu oraz stworzył niezapomniane kreacje bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Ciekawa teza i wnioski. Poprawny styl.

Problem ludzkiej egzystencji w twórczości Wisławy Szymborskiej. Omów odwołując się do wybranych utworów poetki

Ocena:
18/20
Teza: Poezja Wisławy Szymborskiej dotyka najistotniejszych problemów ludzkiej egzystencji – miłości, lęku przed bólem, tęsknoty, smutku i śmierci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, zwięzła i poprawna.

Konfrontacja legendy z prawdą o artyście. Przedstaw na podstawie życia i twórczości wybranego poety

Ocena:
18/20
Teza: Legenda o niespotykanej dotąd sile oddziaływania, przebiegu i czasie trwania stała się udziałem Edwarda Stachury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, przytacza wiele przykładów z życia poety. Poprawna kompozycja i treść.

Przedstaw najważniejsze problemy twórczości jednego spośród zbuntowanych poetów. Oprzyj się na wybranych utworach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Bunt w życiu Edwarda Stachury głęboko wpłynął na charakter jego twórczości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo obszerna - szczegółowo analizuje twórczość Edwarda Stachury.

Kaskaderzy polskiej literatury. Przedstaw sylwetki znanych ci poetów przeklętych. Porównaj związek biograficzny wybranych twórców z problematyką ich dzieł

Ocena:
18/20
Teza: Edward Stachura i Rafał Wojaczek to poeci, którzy nie potrafili poddać się bierności, pisząc, ukazywali otaczający ich ból świat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Satyra w twórczości XX-wiecznego autora. Przedstaw odwołując się do utworów wybranego artysty

Ocena:
18/20
Teza: Juliana Tuwima można określić mianem najwybitniejszego polskiego satyryka okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna praca. Przemyślana. Teza została w pełni uargumentowana.

Autorzy utworów dla dzieci. Czy tylko dla dzieci? Przedstaw na przykładzie wybranego twórcy

Ocena:
18/20
Teza: Jan Brzechwa twórca nie tylko dla najmłodszych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa i przemyślana. Przybliża mało znaną sylwetkę poety i publicysty. Poprawny język i styl.

Twórcy literatury i kultury idący własną drogą. Przedstaw, odwołując się do życia i twórczości wybranych artystów

Ocena:
18/20
Teza: Trudno dziś zachować swój indywidualizm, który oznacza poczucie niezależności i odrębności osobistej oraz dążenie do zachowania własnych poglądów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazująca wyjątkowych twórców i wzbogacona prezentacją pps. Drobne usterki językowe.

Wpływ biografii na twórczość pisarza. Przedstaw na wybranym przykładzie

Ocena:
17/20
Teza: Utwory stanowią swoiste odbicie przeżyć Mickiewicza.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, napisana dobrym językiem.

Poezja jako wielka księga życia. Omów na przykładzie twórczości wybranego współczesnego poety

Ocena:
17/20
Teza: Bóg, wiara i miłość w wierszach Jana Twardowskiego, wartości świadczące o wielkości jego poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: W prezentacji poprawnie została przedstawiona teza. Dobrze dobrana literatura przedmiotowa i podmiotowa.

Przeżycie pokoleniowe w biografii i twórczości wybranego pisarza XX-wiecznego twórcy

Ocena:
17/20
Teza: Wojna odcisnęła swe piętno na wielu wybitnych twórcach XX wieku. Jednym z autorów, którzy najczęściej poruszali temat skutków wojny jest Tadeusz Różewicz.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Przytoczone utwory trafnie dobrane. Mało oryginalny wstęp.

Scharakteryzuj wybranego polskiego Laureata Nagrody Nobla. Odwołaj się do jego biografii i twórczości

Ocena:
17/20
Teza: Władysław Reymont swoja twórczością zasłużył w pełni na przyznana mu Nagrodę Nobla.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja stereotypowa, opiera się głównie na przedstawieniu biografii i dzieł noblisty. Poprawny język i styl wypowiedzi.