Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Film


Wybrane dzieło literackie i jego adaptacja filmowa

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
Prezentacja multimedialnaOkreślenie problemu:

Literatura jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla filmowców.

Moim zadaniem jest określenie walorów artystycznych książki i filmu. Wybrałem dwie ekranizacje: jedna jest wiernym obrazem pierwowzoru, druga znacznie odbiega od treści książki. Zamierzam porównać wybrane dzieła oraz zastanowić się, co do interpretacji książki wnosi jej ekranizacja. Zdefiniujmy jednak samo pojęcie „ekranizacja”. Jak podaje encyklopedia, jest to „nakręcenie wersji filmowej sztuki teatralnej, baletu, powieści, książki”. Pierwszą długometrażową adaptacją filmową była ekranizacja „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza z 1910 roku; film nosił tytuł „W czasach pierwszych chrześcijan”.Literatura jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla filmowców. Ekranizacje często różnią się od pierwowzorów, lecz stwarzają nowe możliwości interpretacyjne. Wynika to nie tylko z różnic w medium przekazu, ale i rozbieżności w sposobie rozumienia dzieła.


Pierwszym dziełem, które pragnę omówić, jest „Wesele” Wyspiańskiego. Inspiracją do napisania dramatu był dla autora autentyczny ślub Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Czas akcji dramatu to zaledwie jedna noc w listopadzie 1900 roku, miejscem akcji jest wiejska chata. W dramacie występują jednak liczne sceny symboliczne, wspomnienia, których czas i miejsce akcji wykraczają daleko poza ramy akcji właściwej. To, co w „Weselu” cenne, to m. in. doskonała analiza naszego narodowego ducha - odważne wytknięcie wad Polaków, reprezentowanych przez poszczególnych bohaterów.Pierwszą grupę postaci stanowi inteligencja - Pan Młody, Poeta, Dziennikarz, Radczyni, Nos i inni. Zostali oni przedstawieni komicznie, wręcz karykaturalnie. Wyśmiana została ich chłopomania i zachwyt prostym ludem bez zrozumienia jego problemów. Choć inteligenci euforycznie przyjmują chłopskie tradycje, uważają, że chłopi nie powinni opuszczać swojego gospodarstwa, gardzą nimi i lekceważą ich. Jak słusznie zauważa Gospodarz, goście z miasta przybywają na wieś jedynie dla rozrywki. Krytycznie ukazany został hamletyzm inteligencji; jej niezdolność do czynu, rozpoetyzowanie, bezradność. Zarzuty te postawione są przez Stańczyka, jak i chłopów. Niestety, prosty lud także nie pozostaje bez winy. Czepiec, Gospodarz, Kuba czy Jasiek nie interesują się polityką; choć pragną walki narodowowyzwoleńczej, nie potrafią się zorganizować. Chłopi są skorzy do bitki, pijaństwa i swatów.Wyspiański ukazał także niezrozumienie i niezgodę klas społecznych, które doprowadziły do nieszczęścia - utraty niepodległości.

strona:    1    2    3    4    5  

Wybrane dzieło literackie i jego adaptacja filmowa

Ocena:
20/20
Teza: Literatura jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla filmowców.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa. Autor zestawia różne adaptacje filmowe wybranych dzieł literackich. Dojrzały język wypowiedzi, celne cytaty.

Światy baśniowe w literaturze i filmie. Omów na dowolnie wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motywy baśniowe pełnią wielorakie funkcje w utworach różnych rodzajów i gatunków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przedstawia motywy baśniowe występujące w dziełach dawnych i współczesnych. Bogata bibliografia, Płynny, dojrzały język wypowiedzi.

Adaptacje filmowe dzieła literackiego. Odwołując się do wybranych przykładów zaprezentuj filmy, które twoim zdaniem dorównują oryginałowi

Ocena:
20/20
Teza: Film wkracza w obręb literatury, ukazując nie tylko najbardziej popularne i chętnie czytane powieści masowe, ale także wybrane dzieła z literatury pięknej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na różnorodnych przykładach filmowych realizuje temat. Szczegółowy plan wypowiedzi.

Filmowa adaptacja wybranej powieści historycznej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem

Ocena:
20/20
Teza: „Quo vadis” jest idealnym przykładem wybitnej powieści historycznej i nie najlepszej ekranizacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wnikliwa, oparta na wielu źródłach. Wykorzystuje fragmenty filmu.

Literatura polska na ekranie. Omów wybrane adaptacje filmowe polskiej literatury pięknej pod kątem wierności, popularności, siły przekazu i artyzmu

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególne ekranizacje i ich pierwowzory różni ujecie tematu, siła przekazu, a przede wszystkim opinie odbiorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przygląda się klasycznym adaptacjom i wnikliwie je ocenia.

Filmowe adaptacje literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy. Omów na przykładach sposoby wykorzystania materiału literackiego w realizacji filmowej

Ocena:
20/20
Teza: Ujęcie tematu, siła przekazu, a przede wszystkim sposób wykorzystania materiału literackiego w adaptacjach Andrzeja Wajdy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta jest na analizie trzech adaptacji z literackiego kanonu. W pełni charakteryzuje sposób pracy Andrzeja Wajdy na wybranych przykładach.

Tragiczna historia minionych wieków w oczach twórców współczesnej kinematografii. Przedstaw na wybranych przez siebie przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Holocaust to jedno z najbardziej tragicznych zjawisk XX wieku. Motyw ten odegrał znaczącą rolę w kinematografii ostatnich kilkunastu lat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie analizuje występowanie motywu Holocaustu w filmie. Ciekawa i uporządkowana praca. Skrótowy ramowy plan pracy.

Literatura a film. Jak dzieło literackie koresponduje z filmem? Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych dzieł przeniesionych na ekran

Ocena:
19/20
Teza: Literatura tylko przez słowa wyraża przemyślenia twórcy. Film dodatkowo atakuje inne zmysły. Jednak ekranizacja powieści nie jest prostym zabiegiem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dobra. Autor sprytnie dobrał argumenty i przykłady z literatury i filmu.

Film a literatura. Na wybranym przykładzie porównaj oryginał dzieła literackiego i jego filmową adaptację

Ocena:
19/20
Teza: Udane adaptacje filmowe stanowią samodzielne dzieła sztuki.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja, jasny język, czytelna kompozycja.

Rola kostiumu na deskach teatru i na planie filmowym. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kostium odgrywa ważną rolę w przedstawieniach teatralnych i filmach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, ciekawe przykłady ze świata teatru i kina. Poprawny język wypowiedzi.

Pierwowzory literackie i ich adaptacje filmowe. Odwołując się do wybranych przykładów, porównaj literackie i filmowe środki wyrazu, oceń zasadność adaptacji dzieł literatury na potrzeby filmu

Ocena:
19/20
Teza: Adaptacja filmowa staje się samodzielnym dziełem, niezależnie od stopnia odzwierciedlenia pierwowzoru literackiego. Specyficzne środki wyrazu sprawiają, że film często staje się bardziej popularny od książki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dojrzała o czytelnej strukturze. Bogaty język, jasno artykułowane argumenty. Dopracowania wymaga jedynie bibliografia.

Omów fenomen kina moralnego niepokoju na przykładzie twórczości wybranych reżyserów

Ocena:
19/20
Teza: Twórcy kina moralnego niepokoju wykonali analizę kondycji moralnej polskiego społeczeństwa lat 70 i 80. Jednak problematyka przez nich podejmowana jest aktualna także dzisiaj.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wyróżniająca się. Syntetyczna analiza problemu, przemyślana konstrukcja pracy, całość uzupełniają świetnie dobrane cytaty.

Dzieła Szekspira i ich filmowe realizacje. Omów i porównaj wybraną adaptację filmową z jej literackim pierwowzorem

Ocena:
19/20
Teza: Pomimo wielu lat różnicy dzieło literackie i jego współczesna adaptacja filmowa korespondują ze sobą.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana, oparta na dramacie „Romeo i Julia”. Dobra konstrukcja, poprawny i bogaty język wypowiedzi.

Adaptacje filmowe polskiej literatury. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane adaptacje

Ocena:
19/20
Teza: Dzięki adaptacjom możemy wzbogacić pierwowzór o nowe możliwości odczytania problematyki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat.

Porównaj wybraną adaptacje filmową z jej pierwowzorem literackim. Wyjaśnij różnice w sposobie obrazowania świata obu dziedzin sztuki

Ocena:
18/20
Teza: Filmowe adaptacje stanowią doskonałe uzupełnienie wrażeń w odbiorze dzieł literackich. Często też stają się samodzielnym dziełem.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Bogata bibliografia, ciekawe cytaty. Efekt psuje nieskładna kompozycja pracy i brak powiązania poszczególnych wątków.

Dokonaj analizy porównawczej wybranych adaptacji filmowych dzieł Szekspira z ich literackimi pierwowzorami

Ocena:
18/20
Teza: Szekspir jako twórca nieśmiertelny inspiruje kolejne pokolenia reżyserów do tworzenia nowych filmów opartych na dziełach tego angielskiego dramaturga.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Zestawienie różnych adaptacji filmowych z pierwowzorami Szekspira. Doprecyzowania wymaga jedynie bibliografia.

Film a literatura. Porównując ekranizację wybranej powieści z pierwowzorem, objaśnij różnice między językami obu dziedzin sztuki

Ocena:
17/20
Teza: Adaptacje filmowe zdobywają często większą popularność niż ich pierwowzory literackie. Artystycznie zdarza się, że film dorównuje książce.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Wyróżniającym elementem jest dobór pozycji bibliograficznych. Język wypowiedzi wymaga dopracowania. Należy również poszerzyć literaturę przedmiotu.

Adaptacje filmowe dzieł literackich. Przedstaw i omów różne przykłady

Ocena:
15/20
Teza: Adaptacje filmowe w różnym stopniu odzwierciedlają literaturę. Wyróżniamy kilka typów adaptacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przeciętna. Temat ciekawy, poprawna konstrukcja, dobrze dobrane przykłady, jednak sama realizacja pozostawia sporo do życzenia. Język wypowiedzi chaotyczny. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia.