Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Język reklamy


Funkcje języka w reklamach telewizyjnych. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

,,Słowami można zastąpić zapach i dotyk. Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi. Zapach można tak opisać, że nabierze smaku i kolorów” – napisał Janusz Leon Wiśniewski w swojej książce „S@motność w Sieci”. Jak wynika z tego cytatu słowami możemy wyrazić wszystkie nasze uczucia i myśli. Dlatego są one najważniejszym narzędziem komunikacji międzyludzkiej, również w reklamach telewizyjnych. Za pomocą słów informacje przekazywane są od nadawcy reklamy i, ubrane w pewne formy językowe, trafiają do jej odbiorcy. To za sprawą języka można najpełniej przedstawić produkt i jego walory i tym samym zachęcić klienta do jego zakupu. Język, więc pełni w reklamie funkcję perswazyjną, to znaczy wpływa na ludzkie postawy i pragnienia, wywołując pożądane reakcje i zachowania. W przypadku reklam telewizyjnych ważne jest zharmonizowanie elementów języka, muzyki oraz obrazu. Ja w swojej pracy jednak w największym stopniu zajmę się analizą języka, a za pomocą wybranych przeze mnie przykładów postaram się Państwu wyjaśnić, na czym polega perswazyjna rola języka reklam telewizyjnych.
Zacznę od omówienia stylu języka. Otóż, bardzo często w reklamach telewizyjnych dominuje język potoczny, inaczej slang. Użycie „potoczyzmów”, jak to określił Jerzy Bralczyk, a czasem nawet łagodniejszych wulgaryzmów ma na celu przykucie uwagi młodego odbiorcy, ponieważ właśnie ta odmiana języka jest mu najbliższa. Ponadto, Marek Kochan w swojej publikacji podkreśla, że im więcej w reklamie znajduje się elementów języka potocznego, tym bardziej reklama zostaje zapamiętana. Tak zbudowane slogany, jako żetony językowe, zakorzeniają się w naszej pamięci i zaczynają być używane przez nas w mowie codziennej. Tak na przykład stało się z popularnym hasłem reklamy czekolady Milka: ,, …a świstak siedzi i zawija je w te sreberka.”
W innym celu natomiast, w sloganach stosuje się naukowy styl języka. Za pomocą tej odmiany języka, bowiem, wzmocnione zostaje przeświadczenie o prawdziwości reklamy. Do tego celu ich twórcy wykorzystują wyniki ankiet lub opinie specjalistów. Przykładem tego jest hasło reklamy kremu VICHY, w której nadawca powołuje się na przeprowadzone badania zdaniem: ,,Skuteczność potwierdzona przez dermatologów”.
Na perswazyjną rolę języka reklam telewizyjnych wpływa również rodzaj trybu. Można by się spodziewać, że dominujący jest tutaj tryb rozkazujący, który jak wiemy spełnia funkcje nakłaniające. Tryb ten jednak w reklamie telewizyjnej przybiera formę prośby lub rady, która zawiera w sobie inne ukryte informacje. Przykładem użycia takiej manipulacji językowej jest hasło reklamowe batona Snickers: ,,Wyzwól swoją energię!”. Słowo ,,energia” reprezentuje tutaj tak naprawdę reklamowany produkt, czyli baton, a zawołanie ,,wyzwól” można odczytać jako ,,kup”. Jest to więc przykład na zastosowanie aktu pośredniego komunikatu, którego celem nie jest zachęcenie do „wyzwolenia swojej energii”, lecz do zakupu batona. Slogan został dodatkowo wzmocniony wykrzyknikiem, co ma jeszcze bardziej zachęcić do skorzystania z oferty, a zaimek ,,swój”, ma na celu nawiązanie bliższego kontaktu nadawcy z odbiorcą. O używaniu zaimków powiem jeszcze później, natomiast teraz przejdę do zagadnień presupozycji i implikatury, które zapewne są Państwu znane jako elementy logiki.
Pierwszy z nich, presupozycja, to sąd umożliwiający wypowiedzenie zdania zawierającego na powierzchni inny sąd. Manipulacja ta ma na celu przedstawienie informacji na tle innej, o której wiadomo już z góry. Złożona jest najczęściej z dwóch członów, z których pierwszy mówi o używaniu reklamowanego produktu jako o fakcie, zaś drugi wskazuje cechy tego produktu. Do zagadnienia presupozycji jeszcze powrócę, przejdę teraz do implikatury.
Ten z kolei rodzaj manipulacji językowej przybiera bardziej formę sugestii niż informacji, jak w przypadku presupozycji, i nie można jej zaprzeczyć. Analiza hasła reklamy telewizyjnej proszku Dosia pozwoli na łatwiejsze zrozumienie tego zabiegu językowego. W pytaniu ,,Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać?” nie jest powiedziane, że proszek Dosia jest lepszy od innych proszków. Ta informacja jest jedynie sugestią, ale nie można stwierdzić czy rzeczywiście tak jest. W tym przypadku implikatura jest dodatkowo wzmocniona słowem ,,jeśli”, co utrzymuje odbiorcę w niepewności. Również znak zapytania zmusza odbiorcę do zastanowienia się nad lepszością proszku Dosia. Reakcja odbiorcy jest automatyczna i skutkuje zakupem tego produktu.

Kolejnym narzędziem perswazji języka reklam telewizyjnych są środki poetyckie. Pełnią one funkcje skojarzeniowe, co działa pobudzająco na zmysły odbiorcy. Taki zabieg pojawił się w reklamie kawy Jacobs, którą chciałabym Państwu zaprezentować. Jak mogliśmy usłyszeć, główne przesłanie reklamy zawarte jest w haśle ,,Najmilsza chwila poranka – kawy Jacobs filiżanka”. Łączy ono w sobie elementy metaforyzacji, poprzez użycie poetyckich wyrażeń (,,najmilsza chwila poranka”) oraz rymu (poranka – filiżanka). Dzięki metaforze miły poranek ma się odbiorcy kojarzyć z piciem tylko i wyłącznie kawy Jacobs. Funkcję skojarzeniową pełni również rym, co czyni reklamę bardziej charakterystyczną, a produkt chętniej kupowanym.

Szczególną funkcję w języku reklam telewizyjnych pełni słowo ,,prawdopodobnie”. Użyte ono zostało w reklamie telewizyjnej piwa Carlsberg i brzmi: ,,Prawdopodobnie najlepsze piwo na świecie”. Zapewne dziwi Państwa obecność słowa ,,prawdopodobnie”. Gdyby jednak analizowany slogan brzmiał: ,,Najlepsze piwo na świecie” odbiorca mógłby uznać go za fałszywe. Zmiękczenie hasła słowem ,,prawdopodobnie” powoduje, że zdaniu nie można na wstępie zaprzeczyć. Jest to więc przykład użycia presupozycji, o której już mówiłam. Odbiorca jest informowany z góry o tym, że Carlsberg jest najlepszym piwem na świecie. Jednocześnie to skłania go do zastanowienia się nad tym, co sprawia, że to piwo jest najlepsze na świecie. Wynikiem ciekawości odbiorcy jest zakup tego piwa.

Przekonaniu odbiorcy do reklamy produktu służą także zwroty do adresata, o których wspomniałam już wcześniej. W sloganach dominują zaimki takie jak ,,ty” lub ,,twój”, które mają na celu zjednanie sobie konsumenta poprzez nawiązanie z nim bezpośredniego kontaktu werbalnego. Najczęściej nawiązują one do codziennego stylu życia odbiorców, co przyciąga uwagę przeciętnego zjadacza chleba. Przykładem tego są hasła reklamowe typu: ,,To co lubisz. Więcej muzyki” z ukrytym zaimkiem ,,ty” (Radio Zet), ,,My pracujemy, Ty masz wolne” (Indesit) lub ,,Dla zdrowia Twoich zębów” (Mentos).

Ważną funkcję spełnia w reklamach telewizyjnych także muzyka. Ze względu na jej wykorzystanie, reklamy można podzielić na te, w których melodia jedynie podkreśla wymowę słów i obrazów, oraz te, w których muzyka jest równie ważna jak i język. Przykładem tej ostatniej jest reklama kawy Jacobs, którą analizowałam wcześniej. Oglądając ją, słyszymy piosenkę skomponowaną specjalnie na potrzeby reklamy. Linia melodyczna łatwo wpada w ucho, jest wolna i buduje atmosferę w reklamie. Kiedy na początku wymieniane są walory kawy, muzyka jest spokojna. Natomiast, aby podkreślić rym głównego hasła reklamy ton muzyki przy jej końcu wzrasta. W efekcie sprawia to, że reklama wyróżnia się spośród innych.

Ostatnim zagadnieniem, o którym chciałabym powiedzieć są elementy retoryki. Jest to stosowanie operacji na języku w celu zwiększenia skuteczności wypowiedzi. Wykorzystuje się do tego figury retoryczne. Jednymi z najczęściej używanych środków w hasłach reklamowych są metafory, np. użyta w omawianej przeze mnie reklamie kawy Jacobs metafora filiżanki kawy Jacobs jako najmilszej chwili poranka. Obok przenośni, pojawiają się też hiperbole, których rola polega na wyolbrzymieniu wartości produktu. Spotkać się też możemy z ironią. Środek ten sprawia, iż rzeczywisty sens wypowiedzi jest inny niż ten, który ma na myśli odbiorca. Bardzo efektowne jest również stosowanie paronomazji, czyli zestawień słów o podobnym brzmieniu, co uatrakcyjnia slogan.

Podsumowując, twórcy reklam w różnorodny sposób manipulują językiem. Swoimi sloganami copywriterzy chcą przykuć uwagę odbiorcy, wzbudzić w nim emocje, a często także skłonić do zmiany poglądów. Jednakże, niewielu z nas mówi, że uległo sloganowi. Kto z Państwa przyznałby się do zakupu czegoś pod wpływem hasła reklamy? Zapewne nie każdy. Tak samo nie każdy jest świadomy manipulacji, jakich dokonują specjaliści na reklamach telewizyjnych. A jednak, większość z nas im ulega. Wspomniane przeze mnie środki językowe, z wielką siłą perswazji atakują naszą podświadomość. A wszystko to po to, abyśmy kupili ten jeden jedyny produkt, który, według reklamy, zmieni nasze życie nie do poznania.

strona:    1    2    3    4  

Manipulacja językowa i perswazja w różnych komunikatach. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jako narzędzie manipulacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ambitna i przemyślana. Dobrze uargumentowana teza, poprawna bibliografia.

Reklama, jej język i sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Reklama kreuje nową rzeczywistość i konsumpcyjną filozofię życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treść i przykłady. Ciekawa prezentacja multimedialna.

Środki językowe służące perswazji w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Zastosowanie środków perswazji w reklamie umożliwia manipulację jej adresatem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo przejrzysta. Mimo zwięzłości porusza wiele istotnych zagadnień. Ciekawa prezentacja pps.

Jakich środków językowych używają twórcy reklam? Dlaczego? Odpowiedz na pytania posługując się przykładami konkretnych reklam

Ocena:
20/20
Teza: Najważniejszym elementem reklamy jest język, za pomocą którego jej twórcy doskonale potrafią manipulować odbiorcą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca spójna ukazująca kilka przykładów reklam. Dobry wstęp i zakończenie.

Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję reklamy

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jest jednym z podstawowych elementów budujących świat reklam. To ona wpływa na potencjalnych odbiorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła i konkretna. właściwie ilustruje tezę.

Językowe środki perswazji w reklamie. Podaj przykłady z radia, telewizji i prasy

Ocena:
20/20
Teza: W reklamie mamy do czynienia z ogromną ilością środków językowej perswazji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo wnikliwie opisuje język reklamy. Ciekawe przykłady, bogata literatura przedmiotu.

Perswazyjna funkcja języka w tekstach reklamowych. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jako podstawowy element skutecznej reklamy. Wykorzystuje grę słów, ich znaczenia i połączenia, manipuluje odbiorcą.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo przejrzysta. Pokazuje różnorodne formy reklamy. Skutecznie realizuje temat.

Język współczesnej reklamy - scharakteryzuj na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Reklama dąży do wykreowania obrazu świata pełnego ludzi pięknych, młodych, zdrowych i szczęśliwych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta o ciekawe przykłady opisane w sposób przejrzysty i konsekwentny. Ciekawa prezentacja pps.

Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie języka i funkcji tekstów reklamowych, wpływających na kreowanie współczesnego obrazu świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo pouczająca praca oparta na współczesnych materiałach reklamowych. Bogata prezentacja pps.

Bawi, mami, perswaduje... Zanalizuj język reklamy

Ocena:
20/20
Teza: Czy język jakim posługują się marketingowcy jest dla społeczeństwa jasny i zrozumiały

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, poparta dużą znajomością teorii reklamy.

Środki językowe spotykane w języku reklamy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Twórcy reklam poprzez wszelkiego rodzaju środki perswazji manipulują naszymi emocjami chcąc przekonać nas do swojego produktu.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna praca, zawiera wiele konkretnych przykładów i odwołań do świata reklamy. Przemyślane wnioski.

Ewolucja języka reklamy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Reklama od swoich początków do dnia dzisiejszego przeszła ogromną ewolucję. Głównym motorem napędowym rozwoju było powstanie i rozpowszechnienie mass mediów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ma przejrzystą konstrukcję. Napisana jest poprawnie literackim językiem.

Funkcje języka w reklamach telewizyjnych. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Główna funkcją języka w reklamie jest perswazja.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja realizująca założenia tematu. Dobrze wybrane przykłady, właściwe cytaty.

Środki perswazji językowej stosowane w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Reklama nie byłaby skuteczna gdyby nie zawarty w niej komunikat perswazyjny - najistotniejszy czynnik oddziaływający na odbiorcę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Przedstawione przykłady potwierdzają tezę.