Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw kobiety


Emancypacja kobiet na przestrzeni wieków. Przedstaw problem odwołując się do wybranych lektur

Kobietę stworzył Bóg, gwarantując jej równość wobec partnera. Razem z mężczyzną tworzyć mieli jedno nierozłączne ciało. Niewiasta okazała się niestety istotą słabą – uległa szatańskiej pokusie, wierząc, że zakazany owoc pozwoli jej posiąść tajemnicę dobra i zła. Swoim uczynkiem spowodowała pierwszą znaną chrześcijańskiemu światu klęskę – nie tylko doprowadziła do wygnania siebie i Adama z Raju, ale obarczyła ludzkość piętnem grzechu pierworodnego.

W średniowieczu kobieta przybrała postać „damy serca”. Jak się później okaże, syndrom „damy serca” nigdy kobiety nie opuści, będzie dla niej niezwykle ciężkim, niewygodnym bagażem. Sławomira Walczewska, współczesna polska eseistka, opisuje to zjawisko następująco: Pary: król Jan Sobieski z Marysieńką, Kmicic z Oleńką, ułan na widecie i dziewczyna jak malina, Pan Tadeusz z Zosią, przesuwają się przez karty tekstów historycznych i literackich i organizują wyobrażenia o relacjach męsko – damskich. Zadaniem mężczyzny – rycerza jest walka, opieka i obrona, od kobiety wymaga się bezwzględnego oddania, duchowego wsparcia wybranka, zapewnienie mu wytchnienia po bitwie. Obok tego funkcjonował model Matki Polki, oficjalnie obrończyni narodowych wartości, ale przede wszystkim przykutej do domu i dzieci „kapłanki ogniska”.

Zniewoloną stereotypami kobietę z ciasnego gorsetu uwolniła rewolucja francuska – wtedy to Olimpia de Gauge przypomniała zapisaną w Księdze Genesis prawdę, że: kobieta rodzi się jako istota wolna i pozostaje równa mężczyźnie we wszystkich prawach. Pierwsza znana historii obrończyni praw kobiet, wbrew rewolucyjnym hasłom o równości, wolności i braterstwie, została na mocy „uchwały o podejrzanych” ścięta. Radykalizm tego przewrotu okazał się więc mitem. Świat nie był przygotowany do zmiany wzorca obyczajowego. O bycie kobiety nadal decydował mężczyzna. John Stuart Mill określił ten stan mianem poddaństwa. Ograniczanie dostępu kobiet do nauki, handlu i pracy zawodowej uznał za nielogiczne i szkodliwe dla społeczeństwa. Poza tym Mill był pierwszym posłem w historii, domagającym się dla kobiet prawa głosowania w wyborach.

W zniewolonej przez zaborców Polsce, kiedy to po nieudanym powstaniu styczniowym nastąpił kryzys ekonomiczny ziemiaństwa, działalność ruchu emancypacyjnego wzmogła się. Wiele kobiet z warstwy szlacheckiej i formującej się wówczas inteligencji stanęło przed potrzebą utrzymywania się dzięki własnej pracy zarobkowej. Emancypacja okazała się dla nich koniecznością społeczno – ekonomiczną. Tak też ujmowała ją Eliza Orzeszkowa w wystąpieniach publicystycznych i w powieściach, z których najsłynniejsza jest Marta z 1873 roku.

Utwór jest typowy dla literatury tendencyjnej, na co zwraca uwagę Zygmunt Jakubowski. Historia tytułowej bohaterki stanowi ilustrację losów kobiety, pozbawionej na skutek niezależnych od niej zdarzeń opieki mężczyzn. Ojciec Marty utracił majątek i wkrótce zmarł; również jej mąż, ceniony urzędnik, niespodziewanie umiera, a ona zostaje z pięcioletnią córeczką, bez środków do życia. Posiada wprawdzie pewne zdolności, ale nie na tyle wystarczające, by mogła podjąć jakąkolwiek pracę. Wszelkie próby kończą się rozczarowaniem. Pierwsze upokorzenie spotyka kobietę podczas udzielania lekcji francuskiego, kiedy to okazuje się, że młoda uczennica bieglej zna język niż korepetytorka. Marta jest na tyle uczciwa, że odmawia przyjęcia zapłaty. Nie może pracować jako nauczycielka nie tylko dlatego, że jej wykształcenie jest zaledwie podstawowe, ale przede wszystkim, co sobie szybko uświadamia, ponieważ nie jest mężczyzną. Wszyscy, do których zwraca się o pomoc rozumieją, że praca jest dla niej więcej niż kwestią życia i śmierci, bo kwestią życia, a potem i wychowania (…) dziecka, nikt jednak nie potrafi jej pomóc. Przy kopiowaniu rysunków okaże się, że posiada istotne zdolności, ale… uczyła się (…) za mało. Do sklepu nie może być przyjęta, gdyż kobiety nie zajmują się nigdy sprzedażą towaru, tylko mężczyźni, a wręcz jest to pewna kompromitacja. Upokorzona po raz wtóry bohaterka podejmuje się ręcznego szycia, lecz za otrzymaną opłatę nie może kupić nawet chleba i opału Porażką okazuje się także próba tłumaczenia tekstu francuskiego. Zdesperowana Marta nie przyjmie jednak propozycji znajomej, by znalazła sobie możnego opiekuna. Zwycięża poczucie dumy. Ale i o niej musi ostatecznie zapomnieć, kiedy chcąc ratować chore dziecko, kradnie trzy ruble. Finał jest tragiczny: goniona przez policjanta, wpada pod końskie kopyta.

Nieszczęście Marty wynika stąd, że jest kobietą. Chociaż wytrwale mierzy się z losem, ponosi klęskę. Wszędzie dowiaduje się, że nie ma prawa do niczego, że jest nie człowiekiem, lecz „rzeczą”, a wręcz „zerem”, jeśli mężczyzna nie stanie obok niej jako cyfra dopełniająca. Porażki determinują ją do walki o prawo do pracy i godnego życia dla niej i córki. Nie poddaje się, dlatego woli zginąć niż być po raz kolejny upokorzoną przez obojętnych, choć przekonanych o swej dobroci i miłosierdziu ludzi.

O poczuciu obcości kobiety w świecie, ale w innym aspekcie niż w Marcie, traktuje Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej. O inności Róży Żabczyńskiej decyduje jej niepojęty dla otoczenia indywidualizm. Wprawdzie bohaterka angażuje się w typowe dla kobiety role: jest żoną i matką, jednak jej zachowanie przeczy przyjętemu wzorcowi. Wierna Adamowi zdradza go co dzień duchem z tym, który ją porzucił – Michałem, zrozpaczona po śmierci Kazia obarcza męża odpowiedzialnością za tę tragedię, wpajając dzieciom zasady etykiety, zachowuje się jak tyran nieznoszący sprzeciwu, ubezwłasnowolnia Władysława, zmuszając go do stawiania się na każde żądanie matki, nienawidzi córki Marty, a jednocześnie troszczy się o jej edukację muzyczną. Róża jest artystką, niespełnioną artystką i skrzywdzoną przez ukochanego kobietą, a także dziewczynką wywiezioną z Taganrogu, gdzie znajdował się jej dom. Całe życie to niekończąca się walka z tymi, którzy w mniemaniu bohaterki stanowili zagrożenie dla jej marzeń: z ciotką, która przywiozła ją do Warszawy, z Adamem, bo nie był Michałem, z synem, bo ożenił się i opuścił matkę, z synową, bo zabrała Władysława, z Martą, bo była podobna do ojca i nie potrafiła grać na skrzypcach. Niepokorna, dumna, skupiona na sobie i sztuce rani wszystkich najbliższych. Są na każde jej skinienie ze strachu przed złym humorem, krytyką czy furią. Róża króluje niepodzielnie i odnosi pozorne zwycięstwa. Piękna kobieta o bogatym życiu wewnętrznym dokonuje nieodwracalnych spustoszeń. Ma odwagę mówić o swoich pragnieniach i odczuciach: że nienawidzi męża, synowej, córki i wnuka, że za mało się nią zajmują, że kocha tylko Michała i muzykę, że chciała zabić Władysława, a przez to zamienia to, co najważniejsze w proch i żałość. Olśnienie przyjdzie w dniu śmierci. Dopiero wtedy ta, która miała odwagę być sobą pogodzi się ze światem.

„Świat bez kobiet” to współczesna pozycja feministyczna, autorstwa eseistki Agnieszki Graff. Nie jest to jednak ani ostrze wymierzone w stronę szeroko pojętej męskości, ani radykalny manifest głoszący hasła o paleniu staników czy wyrzucaniu butów na wysokim obcasie. Tytułowy „Świat…” to rzeczywistość otaczająca samą Graff – która jawi się jako główna bohaterka utworu. Ta feministka, przedstawicielka polskiej inteligencji, a przede wszystkim kobieta, ociera się o każdą gałąź życia społecznego, snując błyskotliwe refleksje. Graff ma niezwykłą zdolność do okazywania zdziwienia wobec zjawisk na pozór naturalnych. Ową „naturalność” piętnuje, ukazując jej patologie.

Bohaterka znajduje się w centrum nieco abstrakcyjnego, dynamicznego świata. Przedstawia zachodzące w nim zmiany, jak i okresy światopoglądowej stagnacji. Nakreśla swoistą oś czasu, rozpoczynającą się w latach siedemdziesiątych XX wieku. Panujący wtedy w Polsce Ludowej realny socjalizm często bywa opisywany jako wstydliwa przerwa w życiu społeczeństwa, kiedy to wszystko „stanęło na głowie”, a na „polowania” zaczęły chodzić – o zgrozo! – kobiety. Oczywiście mowa o codziennym „koczowaniu” nie w lesie, lecz pod sklepem. Szalę przeważyła kobieta – traktorzystka, socjalistyczna heroina, która to nieświadomie stała się symbolem zmiany rzekomo naturalnych ról społecznych, dla innych – symbolem chaosu. Graff zauważa: Jeśli komuna zrobiła z polskiego mężczyzny „babę”, to za sprawą „Solidarności” mógł się na powrót przeobrazić w mężczyznę. Młodej kobiecie wkraczającej w dorosłe życie bliskie są idee wolnościowe. Mimo niepodważalnego szacunku wobec ówczesnych opozycjonistów, nie akceptuje jednak propagowanych przez nich struktur patriarchalnych. W nową, III Rzeczpospolitą wchodzi przykuta do hasła strajkujących w Gdańsku stoczniowców: Kobiety, nie przeszkadzajcie nam, my walczymy o Polskę.

Bohaterka przyznaje, że feminizm dla kobiety żyjącej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był nieosiągalnym luksusem. Polka walczyła wtedy nie o konkretne prawa dla siebie, ale o wolność ogółu. W pewien sposób tęskniła za „starym” porządkiem społecznym – chciała choć na chwilę poczuć się „damą serca”, zdjąć fabryczny, rolniczy czy górniczy uniform. Graff przyznaje, że długo broniła się przed drzemiącą w niej feministyczną naturą, bała się opinii skrajnej radykalistki, „babochłopa”, nienawidzącej mężczyzn psychopatki. Mężczyzn przecież kocha, a że nie odpowiadają jej niektóre ich postawy i silnie zakorzenione stereotypy?... Dzięki wyjazdowi do Stanów Zjednoczonych bohaterka – autorka witała wolną Polskę z przekonaniem, że należy walczyć z przesłaniem hasła stoczniowców.

Demokracja to dla Polaków szansa na podejmowanie świadomych decyzji, a również podatny grunt dla rozwoju ruchów społecznych, w tym feminizmu. Podczas gdy przez Zachód zdążyły już przejść dwie fale feminizmu, a trzecia miała właśnie się rozpocząć, Polki w latach dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęły dopiero kształtować swoje poglądy, wcześniej ograniczane przez socjalizm. Stanęły przed trudnym zadaniem: nie tylko podjęły walkę z dyskryminacją płci, choćby: ograniczonymi możliwościami uczestniczenia w życiu politycznym, niższymi zarobkami, rygorystyczną ustawą antyaborcyjną czy kultywowaniem krzywdzących stereotypów, ale również musiały uświadamiać społeczeństwu prawdziwy charakter swojej działalności. Pisze o tym Graff oraz Manuela Gretkowska w „Polce” – jak to określiła sama autorka: prawdziwawym pamiętniku. Gretkowska przedstawia dziewięciomiesięczny wycinek swojego życia – okres, kiedy dojrzewała w niej wiewiórka, tajemnica bytu, mała Polka, a więc długo oczekiwana córeczka. Autorkę do końca zdumiewa stan, w jakim się znalazła. Istotkę dorastającą w jej brzuchu otacza troską, „karmi” zdrową żywnością, „poi” zieloną herbatą, „pielęgnuje” za pomocą aromatycznych kremów. Na każdej stronie „Polki” jest zapisane moje zdumienie. – przyznaje pisarka w jednym z wywiadów.

Niezwykle istotny jest fakt, że Gretkowska pozostaje konsekwentnie feministką. Stąd też, będąc w ciąży, znalazła się w centrum społecznego zainteresowania, bo jak to: skandalistka, „babochłop”, nienawidząca mężczyzn, walcząca o świat znany z Seksmisji Machulskiego ma dziecko? W zbiorowej świadomości feministka funkcjonuje bowiem jako żandarm, zakazujący „prawdziwym kobietom” używania kosmetyków, depilowania nóg czy zakładania tzw. szpilek. Gretkowska dobitnie odrzuca nieuargumentowane niczym zarzuty: A w ogóle dlaczego mówi pani takim tonem, jakbym była pierwszym facetem, który zaszedł w ciążę?

Nie rezygnuje ze swoich feministycznych ideałów, nie „wyrosła” z nich. Otwarcie wyraża obawy dotyczące zdrowia dziecka, nie wyklucza aborcji w przypadku, gdyby Pola okazała się nieuleczalnie chora. Wyznania Gretkowskiej są miejscami prowokacyjne, niezwykle odważne, dla niektórych wręcz niesmaczne. Sam Bereś przyznał: Kiedy czytałem „Polkę”, czułem się zażenowany jej fizjologizmem. Na to stwierdzenie autorka również ma przygotowaną ciętą ripostę: A dziecko przynosi się mężczyźnie na tacy, umyte i urodzone kichnięciem przez ucho? Pokazuje, że feministka potrafi nie tylko kochać mężczyznę, czy wręcz czuć z nim idealny „związek dusz”, ale również być dobrą matką, nie zatracając wyznawanych przez siebie idei.

Mimo że na przestrzeni wieków kobiet walczących o równouprawnienie było stosunkowo niewiele, zdołały one przeprowadzić istną rewolucję obyczajową. To właśnie im zawdzięczamy szeroko pojętą wolność – kobiety posiadają nie tylko czynne, ale i bierne prawo wyborcze, uzyskały dostęp do głosu w publicznej debacie, mogą w pełni decydować o swoim życiu i nie są uzależnione od mężczyzn. Obecnie panuje powszechna opinia, jakoby emancypantki i sufrażystki wywalczyły już wszystko, a pozycja kobiet i mężczyzn w końcu osiągnęła pewną symetrię. Między innymi dlatego w wielu kręgach działalność feministek jest traktowana albo z dystansem, albo z niechęcią. Zwłaszcza w Polsce, kraju ultrakatolickim, kraju ludzi wierzących i obdarzonych zdrowym rozsądkiem. Dla feministek nie ma miejsca – to przecież one walczą o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci czy o zalegalizowanie „nienormalnych” homoseksualnych związków. Media nie informują mas o rzeczywistych działaniach członkiń kobiecych organizacji, pomijają fakty naprawdę istotne, takie jak: domaganie się wyrównania płac czy wyższych kar za gwałty. Zatem jednym z zadań feministek w XXI wieku jest uświadamianie społeczeństwa. Cel osiągnąć będzie niezwykle trudno, ale tylko tym sposobem zdziałać można naprawdę wiele. Bo podobno przyszłość należy do kobiet.

strona:    1    2    3    4    5  

Mieszkanki salonów i wiejskich chat. Zaprezentuj literackie portrety kobiet w wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura udowadnia, że zarówno salonowe damy, jak i niewiasty pochodzące z gminu są niewyczerpaną skarbnicą kobiecych portretów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta i zwięzła. Napisana poprawnym językiem.

Uwodzicielskie kobiety w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Kobiety uwodzą mężczyzn na wiele sposobów, gdyż każdy podatny jest na inne bodźce oraz zachowania.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca precyzyjna, przemyślana i odpowiednio skomponowana. Zawiera bogatą bibliografię.

Sposób przedstawiania kobiecego piękna w różnych epokach. Porównaj na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Sposoby przedstawiania kobiecego piękna są różnorodne. W dużej mierze zależy to od poglądów ludzi danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady z literatury i sztuki. Przemyślana i dojrzała.

Emancypacja kobiet na przestrzeni wieków. Przedstaw problem odwołując się do wybranych lektur

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodność portretów i ról kobiet na przestrzeni epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o samodzielnym myśleniu autorki. Ciekawy dobór lektur.

Omów różne wizerunki kobiet na przykładzie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literatura prezentuje szeroką i różnorodną gamę kobiecych portretów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Właściwie dobrane przykłady. Przejrzysta treść.

Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna – przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy utworów różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Kobiety są od wieków obiektem uwielbienia, marzeniami mężczyzn bez względu na to, jakie mają cechy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca we właściwy sposób realizuje temat. Ukazuje najbardziej popularne wizerunki kobiet. Plan i bibliografia bez zarzutu.

Kobiety - fascynujące czy irytujące? Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Kobieta jako jeden z podstawowych lejtmotywów literatury światowej, przedstawiana w różnych ujęciach: jako matka, żona, córka, czy kochanka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ciekawe przykłady, prawidłowe wnioski.

Kreacje kobiet w epoce pozytywizmu, a postulat emancypacji

Ocena:
20/20
Teza: Emancypacja dla wielu kobiet w epoce pozytywizmu okazała się społeczno-ekonomiczną koniecznością.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ukazuje kilka portretów kobiet. Bogata literatura przedmiotu.

Bohaterki literackie okresu Młodej Polski. Scharakteryzuj wizerunek kobiet tej epoki na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Młodopolskie bohaterki literackie cechuje bogata osobowość i skomplikowana psychika.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odpowiada tezie i tematowi. Poprawne przedstawienie poszczególnych bohaterek. Właściwe wnioski.

Postacie kobiece i ich rola w utworach romantyków i pozytywistów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: W romantyzmie i pozytywizmie rola kobiet w literaturze często bywała kluczowa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poszczególne elementy spięte w logiczną całość. Poprawny język wypowiedzi.

Femme fatale w literaturze różnych epok. Przedstaw na przykładzie różnych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Motyw kobiety fatalnej towarzyszy literaturze od wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w 100% realizuje temat. Lekki styl i logiczna konsekwencja.

Obraz kobiety w literaturze tworzonej przez kobiety. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W różnych okresach kobiety tworzyły odmienne i złożone literackie bohaterki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, spójna. Ciekawe argumenty i sposób ukazania poszczególnych kobiecych postaci.

Kobiecość jako przywilej lub przekleństwo. Rozważ w odniesieniu do tekstów literackich wybranej epoki

Ocena:
20/20
Teza: Czy warto było być kobieta w epoce pozytywizmu?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca samodzielna wykorzystująca bogate i nietuzinkowe lektury.

Od anioła do femme fatale. Scharakteryzuj kreacje bohaterek w wybranych utworach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Analizowanie wizerunków kobiecych w literaturze może być pasjonujące.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera ciekawe kreacje bohaterek. poprawny plan i bibliografia.

Afrodyta - Wenus. Motyw mitycznej bogini piękności w literaturze i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Kult Afrodyty - Wenus przetrwał stulecia, o czym świadczą liczne dzieła sztuki i literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zgrabnie napisana, oparta na ciekawych przykładach.

Porównaj kreacje postaci kobiecych w literaturze romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, analizując wybrane przykłady

Ocena:
20/20
Teza: Obraz postaci kobiecych w wybranych epokach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Dobra kompozycja i język wypowiedzi.

Kobieta anioł, kobieta demon. Rozpatrz na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W każdej kobiecie występuje pierwiastek zarówno anielski, jak i demoniczny, dlatego właśnie są one tak intrygujące.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, ciekawie sformułowany problem i wnioski.

Tragiczny wpływ kobiet na bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie tragicznego wpływu kobiet na wybranych bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo i wnikliwie analizuje temat.

Kobieta błogosławieństwem lub przekleństwem dla mężczyzny. Omów temat na wybranych utworach z różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Kobieta może być równocześnie błogosławieństwem i przekleństwem dla mężczyzny – „jest bramą piekieł” lub „balsamem dla duszy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w zwięzły sposób ukazuje temat. Logicznie przeprowadzona argumentacja.

Uwielbiana, pożądana, znienawidzona. Porównaj różne wizerunki kobiet ukazane w literaturze różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Literatura polska i światowa na przełomie wieków stworzyła wiele ponadczasowych kreacji kobiecych, których postaci budziły zachwyt, pożądanie, miłość lub nienawiść.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Przedstaw, porównaj i oceń portrety kobiet znane ci z literatury XIX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Literatura dziewiętnastowieczna uwieczniła wiele różnorodnych i niepowtarzalnych portretów kobiecych.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca, oparta na czterech lekturach z XIX wieku.

Przedstaw, porównaj i oceń portrety kobiet znane ci z polskiej literatury XIX wieku

Ocena:
20/20
Teza: W każdej epoce odnajdziemy cały wachlarz kobiecych postaci.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Kobieta w malarstwie i literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Wizerunek kobiety idealnej wciąż ulega metamorfozom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca nietuzinkowa, oparta na ciekawych przykładach - pokazuje ewolucję wizerunku kobiety.

Obraz kobiet w XIX i XX wieku w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Wizerunki bohaterek literackich w pisarstwie XIX i XX wieku były niesłychanie złożone.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna ukazuje bardzo różnorodne wizerunki kobiet.

Omów i porównaj miejsce kobiety w społeczeństwie na podstawie literatury XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: W pisarstwie XIX i XX wieku możemy dostrzec istotne zmiany w postrzeganiu społecznej roli kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana - dojrzałe i celne wnioski.

Kobieta anioł, kobieta demon - jako źródło inspiracji w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motyw kobiety-demona i kobiety-anioła ponadczasowym źródłem artystycznych inspiracji.

Ocena opisowa nauczyciela: Wyczerpująca prezentacja napisana poprawnym, potoczystym stylem.

Różne oblicza kobiet ukazane w literaturze polskiej i innych dziedzinach sztuki XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Niezależnie od dziedziny sztuki, działa polskie ukazują nietuzinkowe portrety kobiece.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa oparta na literaturze, malarstwie, filmie i piosence.

Anioł czy femme fatale. Obraz kobiety w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Na przestrzeni wieków artyści ukazują anielską i demoniczną stronę kobiecej natury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo szeroko i szczegółowo opisuje wizerunki poszczególnych kobiet.

Przyczyny i skutki niemoralnych decyzji kobiet. Omów zagadnienie w oparciu o przykłady z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Kobiety kroczące drogą niesprawiedliwości lub występku są niezwykle ciekawymi postaciami literackimi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, ciekawa, świadcząca o dobrym obyciu literackim.

Zinterpretuj portrety niezwykłych kobiet - bohaterek literatury polskiej na wybranych przykładach z różnych epok.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie niezwykłych portretów kobiet - bohaterek literatury polskiej na wybranych przykładach z różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna opisująca kilka kobiecych kreacji charakterystycznych dla polskiej literatury.

Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Dzięki piszącym kobietom dokonała się zmiana w sposobie postrzegania kobiety.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w literackie przykłady. Przejrzysta kompozycja i wnioski potwierdzające tezę.

Matka, żona, kochanka. Różne obrazy kobiet w literaturze Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Co determinuje ogromną różnorodność jej zachowań?

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, ukazuje różnorodność kobiecych literackich kreacji.

Grzeszne i grzeczne kobiety w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Kobiety są krańcowe: o wiele lepsze albo o wiele gorsze niż mężczyźni.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, zwięzła, napisana lekkim piórem. W pełni realizuje założenia tematu.

Femme fatale w literaturze i sztuce. Przedstaw wizerunki kobiet fatalnych na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Chociaż wizerunek kobiety fatalnej odnajdujemy już w biblii, to największą fascynację tym motywem obserwujemy w wieku XIX i XX.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i przejrzysta. Poprawny język.

Motyw żony w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kreacje żon w literaturze są niejednoznaczne - niektóre podtrzymują archetypy, natomiast inne łamią społeczne stereotypy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i przejrzysta. Bogata treść i bibliografia.

Kobiety jako źródło nieszczęścia. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Literatura dostarcza nam wiele przykładów kobiet sprowadzających najczęściej na mężczyzn nieszczęście - od czasów mitologii po współczesność.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, oparta na bogatej bibliografii. Dobry styl i interesujące wnioski.

Wizerunek złych kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Literatów, malarzy i filmowców zawsze inspirowały kobiety niepokorne i złe, dlatego w sztuce odnajdujemy wiele wizerunków kobiet fatalnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, oparta na niebanalnych przykładach. Zaznaczona jest indywidualność i własne przemyślenia autora.

Wizerunek kobiety w literaturze. Zanalizuj temat, odwołując się do utworów krajowych i zagranicznych

Ocena:
19/20
Teza: Kobieta i kobiecość to temat, który od zawsze pasjonował wielu artystów, dla wielu z nich kobieta była inspiracją do stworzenia dzieła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje założenia tematu. Dobrze dobrana literatura i poprawnie sporządzony plan prezentacji.

Portrety kobiet w literaturze polskiej i światowej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Galeria portretów literackich kobiet jest niezwykle bogata, lecz mimo licznych rozbieżności można wyróżnić pewne wizerunki kobiet jakie zapisały się w literaturze na przestrzeni epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo dobrze skomponowana. Barwny i płynny język. W pełni zrealizowany temat prezentacji.

Różne koncepcje kobiecego piękna w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Od starożytności aż do czasów współczesnych obraz kobiety zmieniał się i przekształcał wraz z panującymi w danej epoce wyobrażeniami i inspiracjami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się do licznych lektur i dziel sztuki. Sprawny język, bogata prezentacja.

Postać uwodzicielskiej kobiety w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Funkcjonowanie motywu uwodzicielki w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, napisana płynnym stylem, przemyślana.

Portret kobiety w różnych epokach. Przedstaw w oparciu o przykłady z literatury i sztuki

Ocena:
19/20
Teza: Kobieta na piedestale w kolejnych epokach, w każdej z dziedzin literatury sztuki czy malarstwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna. Zawiera wiele przykładów. Poprawny styl i język.

Postacie kobiece w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane bohaterki z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Wiele bohaterek literatury, dzieł plastycznych i filmowych to postaci interesujące i ważne, wartościowe, czy też po prostu ciekawie ukazane.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, poprawnie skonstruowana. Dobry styl wypowiedzi.

Wizerunek kobiety w literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach przedstaw zagadnienie

Ocena:
19/20
Teza: Każdy artysta postrzega kobietę inaczej i dodaje jej inny, przez siebie zauważony walor, a niekiedy ukazuje jej wady.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna i przemyślana praca. Logiczne argumenty i dobry język.

Kobieta w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne wizerunki, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Głównym czynnikiem determinującym życie kobiety jest stopień jej niezależności.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna.

Literackie wizerunki kobiet. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Najciekawszy jest wizerunek kobiet złożonych, których natura obfituje w rażące sprzeczności i na ich przykładzie możemy podziwiać fascynujące oblicza kobiecej psychiki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja standardowa. Przedstawia temat w pełni i dość zwięźle. Poprawny język.

Zmiana wizerunku kobiety na przestrzeni wieków. Przedstaw odwołując się do literatury i sztuki

Ocena:
19/20
Teza: W każdej epoce istniały muzy, które popychały poetów do tworzenia dzieł uwielbienia i zachwytu, malarzy do kreślenia portretów i aktów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. W pełni ukazuje zmianę postrzegania kobiety na przestrzeni wieków. Poprawny język.

Świat kobiecych wartości. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Dwoistość charakterów kobiet oraz ich świat wartości na podstawie wybranych utworów pozytywistycznych i dwudziestolecia międzywojennego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca logiczna i przemyślana. Poszczególne argumenty przedstawiono przejrzyście. Poprawny język.

Wizerunek kobiety w romantyzmie. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Postacie kobiece w epoce romantyzmu były często eksponowane.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści. W pełni odpowiada tematowi. Poprawny styl wypowiedzi.

Portret kobiety w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie,odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Zjawiskowość kobiecej natury nie uszła uwadze polskim pisarzom i poetom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Na kilku przykładach prezentuje portret kobiety w utworach literackich. Poprawny konspekt prezentacji.

Kobieta matka, kobieta fatalna, kobieta bogini. Omów motywy na wybranych przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze zostały utrwalone między innymi wizerunki bogini, matki, kobiety fatalnej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Różnorodne tematy, ciekawe przemyślenia.

Portrety kobiet w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach.

Ocena:
19/20
Teza: Kobiety jako obiekt uwielbienia, westchnień, pożądania i zazdrości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca typowa. Oparta na powszechnie znanych lekturach.

Wizerunek ukochanej kobiety w romantycznej literaturze i epistolografii

Ocena:
19/20
Teza: Kobieta jako inspiracja twórczości poetyckiej, źródło natchnienia oraz przyczyna nieszczęść i zawodów miłosnych; przedstawiana głównie jako kochanka, matka, żona, jest obiektem uwielbienia, pożądania i zazdrości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, konkretna i na temat. Można by więcej uwagi poświęcić epistolografii.

Muza, żona, kochanka, matka. Różne sposoby kreowania postaci kobiet w literaturze. Omów ten problem na wybranych przez siebie przykładach dzieł literackich z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Kobiety - bohaterki literatury - potrafią być jednocześnie różne i podobne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady, ukazuje jak różnorodne mogą być kobiety na przestrzeni epok.

Postacie kobiet w mitologii i Biblii. omów ich rolę i sposoby portretowania w wybranych utworach

Ocena:
19/20
Teza: Obydwa antyczne źródła kreują niepowtarzalne, często archetypiczne postaci kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko traktuje temat. Ukazuje kilka najbardziej archetypicznych wizerunków kobiet.

Postać kobiety fatalnej w literaturze polskiego pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Ocena:
19/20
Teza: Femme fatale polskiej literatury mają zgubny wpływ na mężczyzn i determinują ich losy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o indywidualnym podejściu do tematu - wnioski. Poprawne argumenty i przedstawione ciekawie postacie.

Ewa nie tylko kusicielka. Przedstaw różne kreacje kobiet w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Literacki wizerunek zmieniał się od czasów ukazania biblijnej Ewy i zmienia się po dzień dzisiejszy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje kilka wybranych wizerunków kobiet.

Przedstaw różne portrety Polek na wybranych przykładach literackich. Zanalizuj wybrane utwory

Ocena:
19/20
Teza: Kreacje kobiet-Polek odnajdziemy w wielu epokach polskiej literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje ciekawe wizerunki kobiet.

Kobieta błogosławieństwem czy przekleństwem dla mężczyzny. Rozważ problem, analizując na wybranych przykładach różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Różny wpływ płci pięknej na męskich przedstawicieli w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Motyw kobiety - muzy, natchnienia w sztuce i literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Portrety kobiet, które dzięki swojej wyjątkowości zostały uwiecznione przez pisarzy i malarzy.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca pokazująca różnorodność ujęcia tematu.

Scharakteryzuj kobietę, jej życie i pragnienia, odwołując się do wybranych postaci literackich

Ocena:
19/20
Teza: Złożoność kobiecych wizerunków w pisarstwie XIX i XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca opisująca trzy typy kobiece z literatury XIX i XX wieku.

Femme fatale. Kobieta fatalna w literaturze i sztuce

Ocena:
19/20
Teza: Rola femme fatale zostaje narzucona kobiecie przez samą ofiarę – mężczyznę.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, ukazująca spojrzenie na femme fatale z dwóch odmiennych perspektyw.

Motyw ciała kobiecego w literaturze i sztuce modernizmu

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze i malarstwie ciało kobiece zostało było przedstawiane różnorodnie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta i bogata w przykłady. Dobrze przedstawiony problem i wnioski.

Kreacje kobiet w literaturze polskiej i obcej. Omów, odwołując się do przykładów z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Zarówno w polskiej, jak i obcej literaturze możemy dostrzec różnorodne portrety kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Zawiera odpowiednio dobraną literaturę.

Kobieta jako literacka bohaterka. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Kobieta uważana za uosobienie piękna, wdzięku i wrażliwości, stała się wdzięcznym tematem dzieł literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Kolejne argumenty ułożone zostały w logiczna całość.

Kobieta demon, kobieta wamp, kobieta fatalna. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Tajemniczość, piękno, zagadkowość, niedostępność kobiety fatalnej niszczy mężczyzn i jednocześnie jest źródłem fascynacji literackich na przestrzeni wieków.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja napisana lekkim piórem. Poprawny język i styl wypowiedzi. Zwięzłość i logika argumentacji.

Przykłady zmiennych i tajemniczych kobiet w literaturze. Przedstaw, odwołując się do znanych ci utworów

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze możemy spotkać się z połączeniem portretów kobiety złej i dobrej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. W przejrzysty sposób ukazuje wizerunki trzech kobiet w literaturze.

Wizerunek kobiety w Biblii. Scharakteryzuj i porównaj różne bohaterki historii z Nowego i Starego Testamentu

Ocena:
18/20
Teza: W Biblii możemy odnaleźć zarówno pozytywne jak i negatywne wizerunki kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa. Zawiera zaskakujące wnioski. Oryginalne podejscie do tematu.

Funkcje kobiet w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przeanalizuj, opierając się na wybranych utworach

Ocena:
18/20
Teza: Kreacje i funkcje bohaterek kobiecych okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego były zróżnicowane.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna praca. Napisana dobrym językiem, przejrzyste argumenty.

Inspirujące i irytujące kobiety. Przedstaw ich wizerunki, opierając się na literaturze i własnych przemyśleniach.

Ocena:
18/20
Teza: Od stuleci kobiety stanowią źródło natchnienia dla artystów, głównie mężczyzn.

Ocena opisowa nauczyciela: Trafny dobór cytatów. Praca przemyślana i ciekawa. Poprawny styl.

Bogactwo wizerunków kobiet w literaturze, różnorodność ich osobowości i barwność postaci

Ocena:
18/20
Teza: Literatura bez kobiet byłaby uboższa, są one tak różnorodne i występują w tak niezwykłych rolach, że trudno tę wielość portretów ogarnąć.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zgrabna, napisana płynnym językiem. Dobrze dobrana literatura. Zwięzłe argumenty.

Porównaj utrwalone w literaturze archetypy bohaterek, odwołując się do wybranych tekstów kultury romantycznej i młodopolskiej

Ocena:
18/20
Teza: Zjawiskowość kobiecej natury nie uszła uwadze artystom – malarzom, muzykom, pisarzom, poetom, którzy przez kolejne wieki i epoki, próbowali doścignąć i poznać w pełni kobietę, ulegając jej wpływom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Właściwie dobrana literatura i argumenty.

Na podstawie wybranych wierszy współczesnej poetki przedstaw portret kobiety naszych czasów

Ocena:
18/20
Teza: Agnieszka Osiecka w swojej twórczości literackiej, pokazała nie tylko swoje oblicze, ale obraz wszystkich współczesnych Polek.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pomysłowa. Ciekawe przykłady z twórczości Osieckiej.

Wpływ kobiet na wybory bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok literackich

Ocena:
18/20
Teza: Kobiety w literaturze często wywierały zgubny wpływ na mężczyznę.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw kobiety przedstawiony w ciekawy sposób. Poprawny język i styl.

Porównaj sposoby kreowania portretów kobiet w literaturze i malarstwie na podstawie analizy wybranych przykładów

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze i malarstwie możemy odnaleźć bardzo wiele portretów kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, konkretna.

Julia Capuletti jako ponadczasowa bohaterka w literaturze i sztuce. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich oraz tekstów kultury

Ocena:
17/20
Teza: Julia Capuletti jest bohaterką do której odwołują się artyści po dzień dzisiejszy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Ukazuje nawiązania do postaci Julii w literaturze, filmie i musicalu.

Kobieta w renesansie. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuki

Ocena:
17/20
Teza: Kobiety traktowane są nie tylko jako przedmiot westchnień i miłości zmysłowej, ale także jako symbol niezwykłej harmonii, cnoty i piękna, co inspiruje artystów na całym świecie do dziś.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dobra, choć powierzchowna. Zbyt mało rozbudowane argumenty.

Motyw kobiety w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych dziełach

Ocena:
17/20
Teza: Obraz kobiety jako temat poruszany przez wielu artystów we wszystkich epokach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. W pełni realizuje temat.

Przedstaw różnorodne sposoby ujęcia motywu kobiety, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
17/20
Teza: Motyw kobiety jest szeroko rozpowszechniony w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Bardzo zwięzła. Drobne usterki językowe.

Kobieto! Puchu marny... Zaprezentuj najciekawsze Twoim zdaniem portrety kobiet w literaturze

Ocena:
17/20
Teza: W literaturze możemy odnaleźć bardzo wiele portretów kobiet. Są one opisywane jako dzielne bohaterki, pełne poświęcenia i odwagi, ale także jako puste, naiwne lekkomyślne trzpiotki. W swojej pracy chciałbym/chciałabym przedstawić portrety ko

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwarta. Skrótowo ukazuje kilka portretów oryginalnych kobiet. Napisana na przeciętnym poziomie.