Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motywy biblijne


Wątki i motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 7
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
GrafikiOkreślenie problemu:

Biblia jest nieprzebranym źródłem inspiracji dla literatów i malarzy.

Biblia jest nieprzebranym źródłem inspiracji dla artystów. Ma wyjątkową moc. Jak pisał Zygmunt Kubiak: „Obiektywnym sprawdzianem tej siły może być oddziaływanie Księgi na literaturę i sztukę ludzkości, wpływ tak głęboki i rozległy, że nie można dla niego znaleźć żadnej analogii w dziejach ludzkiej kultury”. Biblia, Pismo Święte, to zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne dla różnych wyznań. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. O Biblii można powiedzieć, iż jest to dzieło niezmiernie zróżnicowane, znaleźć w niej można wiele gatunków i rodzajów literackich. Pismo Święte jest źródłem kultury europejskiej. Podobnie jak w mitach, zawarte są w nim prawzory ludzkich doznań, zachowań, postaw. Z niej właśnie wywodzą się wątki fabularne, symbole, modele postaw ludzkich. Jest to także świetne źródło związków frazeologicznych (tzw. biblizmów). Oczywiście Biblia była i jest inspiracją dla różnorodnych artystów, a motywy biblijne możemy odnaleźć zarówno w malarstwie, jak i w literaturze. Biblia to także uniwersalna księga, ponieważ mówi o sprawach ciągle aktualnych i ważnych dla każdego człowieka np. o miłości, przyjaźni, moralności. Biblia wciąż inspiruje, a poszczególni twórcy czerpią z historii od stworzenia świata po jego zagładę.


Chrześcijanom najbardziej znana jest wersja stworzenia świata pochodząca z Biblii – z Księgi Rodzaju, inaczej określanej jako Genesis (z łac. narodzenie, pochodzenie). Opis stworzenia rozpoczyna Biblię. Jest określany jako heksaemeron – zakłada, że Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni. Co prawda opis biblijny uwzględnia także siódmy dzień, ten jednak nie był dniem tworzenia, lecz odpoczynku. Wersja stworzenia zawarta w Księdze Rodzaju jest wyrażeniem wiary w kreacjonizm, pogląd według którego świat został stworzony z niczego (łacińskie creatio ex nihilo). W Biblii występuje monoteizm - jeden bóg dokonuje aktu stworzenia, jest on odwieczny i wszechmogący – wszystkie jego nakazy odnajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości, wystarczy, że powie słowo, a ono wypełni się. W ten sposób dokonał stworzenia świata, który uważał za dzieło dobre. Można powiedzieć, że czynnikiem sprawczym w Biblii było słowo i za jego mocą świat został przywołany do istnienia. Pierwszy dzień jest określeniem czasu, ponieważ wtedy to na opustoszałej ziemi, na której panowała ciemność, Bóg stworzył światłość wprowadzając tym samym podział na dzień i noc. Drugi dzień, a także po trosze i trzeci to ustalanie porządku przestrzeni, gdyż drugiego dnia Bóg oddzielił wody i utworzył sklepienie, które nazwał niebem, zaś trzeciego dnia nastąpiło oddzielenie wód i suchych lądów. Powstanie suchych terenów pozwoliło na stworzenie roślinności, która wydawała owoce. W ciągu czwartego dnia powstaje Kosmos, ciała niebieskie mające określać pory dnia i roku. Dniu przypisane zostało duże, jaśniejąca ciało, nocy zaś mniejsze i gwiazdy. Piątego dnia Bóg stworzył zwierzęta wodne i ptactwo, którym nakazał rozmnażać się tak, by zapełniły ziemię i morza. Ostatniego dnia stwórca zapełnił ziemię zwierzętami lądowymi i dokonał największego dzieła – stworzył człowieka, na swoje podobieństwo. Stworzył mężczyznę i kobietę – Adama i Ewę, których uczynił najważniejszymi istotami, mającymi władzę nad resztą stworzeń. Bóg nakazał ludziom rozmnażać się, tak aby zaludnili całą ziemię i panowali nad zwierzętami, pokarmem zaś miała być dla mich roślinność.

strona:    1    2    3    4    5    6    7  

Wątki i motywy biblijne w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Biblia jest nieprzebranym źródłem inspiracji dla literatów i malarzy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo szeroko i wnikliwie analizuje temat. Zawiera zarówno wątki zaczerpnięte z literatury, jak i malarstwa. Przejrzysta kompozycja i poprawny język

Kultura antyczna źródłem inspiracji literatury i sztuki różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Wpływ starożytności na późniejszych twórców jest nieprzerwany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, kompozycja czytelna, ciekawe rozważania i wnioski.

Motyw pokory w Biblii i w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Starotestamentowe źródła motywu pokory i jego późniejsze literackie realizacja.

Ocena opisowa nauczyciela: Przejrzysta prezentacja. się zarówno do Biblii, jak i późniejszych literackich przykładów wykorzystania motywu pokory.

Motywy ewangeliczne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Obiektywnym sprawdzianem siły oddziaływania Pisma Świętego może być oddziaływanie Księgi na literaturę i sztukę ludzkości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykorzystuje ciekawe lektury. Udowadnia, że XX wiek korzystał z nauk biblijnych. Poprawny język i logiczna, spójna całość.

Stylizacja biblijna. Omów jej cechy i znaczenie, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
19/20
Teza: Różnorodne środki językowe kształtujące język Biblii są często wykorzystywane przez pisarzy, którzy za ich pomocą dokonują stylizacji biblijnej swoich utworów.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo bogata bibliografia. Praca w pełni realizuje temat.

Motyw Hioba w literaturze współczesnej. Przedstaw, odwołując się do wybranych otworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Biblijna historia Hioba od zawsze inspirowała artystów i pisarzy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca podaje różnorodne odniesienia do motywu Hioba. Poprawny język i styl wypowiedzi, a także konspekt.

Biblia jako fundament kultury europejskiej

Ocena:
19/20
Teza: Biblia stanowi ponadczasowe fundamenty kultury europejskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Ukazuje funkcjonowanie wybranych wątków w kulturze europejskiej.

Biblia jako źródło inspiracji artystów epoki renesansu. Przedstaw zagadnienia na przykładach literackich i plastycznych

Ocena:
19/20
Teza: Najbardziej ciekawe nawiązania do Świętej Księgi w renesansie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja odwołuje się zarówno do sztuki, jak i literatury. Trafne spostrzeżenia, dobra kompozycja.

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Postacie mitologiczne i biblijne reprezentują najbardziej uniwersalne wartości, czytelne także w dzisiejszych czasach.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja.

Motyw stworzenia świata w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Kosmogoniczne wyobrażenie służyło ludziom jako wyjaśnienie pochodzenia świata i człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opiera się głównie na starożytnych wyobrażeniach kosmogonicznych.

Motyw Hioba w literaturze i sztuce różnych epok. Omów, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Biblijna historia Hioba od zawsze inspirowała artystów i pisarzy. Wynikało to z tematyki tego motywu, którym jest niezawinione cierpienie i próba odpowiedzi na odwiecznie nurtujące ludzi pytanie „O sens i powody ludzkich cierpień?”

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opiera się na wielu źródłach. Logicznie przedstawione argumenty.

Motywy ze Starego Testamentu w literaturze staropolskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Księga Hioba jako inspiracja ideowa i estetyczna arcydzieł literatury staropolskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie zbudowana. Właściwa bibliografia. Ciekawe wnioski.

Wizerunek kobiety w Biblii. Scharakteryzuj i porównaj różne bohaterki historii z Nowego i Starego Testamentu

Ocena:
18/20
Teza: W Biblii możemy odnaleźć zarówno pozytywne jak i negatywne wizerunki kobiet.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa. Zawiera zaskakujące wnioski. Oryginalne podejscie do tematu.

Ponadczasowość motywów biblijnych. Przedstaw odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: Biblia jest nieprzebranym źródłem inspiracji dla artystów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady. Dobrze skonstruowany konspekt pracy.

Biblia inspiracją dla literatury i sztuki. Potwierdź zdanie na wybranych przykładach

Ocena:
16/20
Teza: Biblia to uniwersalna księga, ponieważ mówi o sprawach ciągle aktualnych i ważnych dla każdego człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca typowa, nie zawiera oryginalnych treści. Poprawny konspekt pracy. Usterki językowe.

Ponadczasowość motywów mitologicznych i biblijnych. Odwołaj się do stwierdzenia, przytaczając wybrane przykłady

Ocena:
16/20
Teza: Mitologia i Biblia stanowią ponadczasowe fundamenty kultury europejskiej i światowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, choć skrótowa. Opisuje czym jest Biblia i Mitologia, a następnie określa rolę tych dzieł.