Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw powstania


Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

Ocena punktowa: 18/20
Liczba stron: 4
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
GrafikiOkreślenie problemu:

Powstania: listopadowe i styczniowe jako największe zrywy narodowowyzwoleńcze zmierzające do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Historia naszego państwa wielokrotnie stawiała przed Polakami zadanie walki o niepodległość. Do analizy wybrałem dwa największe zrywy narodowe XIX wieku: powstanie listopadowe z 1830 i styczniowe z 1863 roku. Największe, ponieważ trwały najdłużej ze wszystkich powstań narodowych. Wybuchły w czasie gdy nie było naszego państwa na mapie politycznej świata. Szanse powodzenia ich już od początku były nikłe. Przygotowywane, wybuchły w niesprzyjających okolicznościach.Jedno i drugie miało duże znaczenie. Polacy stawili czoła największej potędze militarnej Europy. Powstanie Obok politycznych skutków miały ogromny wpływ na twórców literatury i malarstwa wielu pokoleń oraz kształtowanie świadomości narodowej. Powstanie styczniowe kończyło epokę romantycznych zrywów i dało początek nowoczesnemu narodowi i hasłom pozytywistycznym.


Pod wpływem klęski powstania listopadowego i toczącej się na emigracji dyskusji nad jej przyczynami powstał Kordian Juliusza Słowackiego. Tym dramatem włączył się poeta do narodowych rozważań dotyczących przyczyn upadku powstania. Odpowiedź zawarł autor w „Przygotowaniu”. Poeta ocenia jego przywódców, polityków, posłów na sejm oraz korpus oficerski. Są to ludzie w podeszłym wieku, toteż cechuje ich ostrożność w działaniu kult szlachetczyzny, kunktatorstwo w stosunku do wroga. Żaden z nich nie nadaje się na przywódcę narodu walczącego o niepodległość. Generał Józef Chłopicki ma „sprzeczne z naturą nazwisko” a więc nie ma zamiaru szukać pomocy wśród chłopów a przede wszystkim jest za stary i nieudolny w działaniu. „Stary – jakby ojciec dzieci, Nie do boju, nie do trudu”.Z atramentu Talleyranda, pojawia się książę Adam Czartoryski. Jego dyplomatyczne zabiegi o uzyskanie poparcia dla powstania na Zachodzie okazały się bezowocne. Jest to jedyna postać, dla której autor znalazł słowa uznania „ mimo czary wyszedł jakiś człowiek godny”. Natomiast Jan Skrzynecki został skrytykowany jako ten, który zlekceważył plany poprzednika, unikał walki z wrogiem. Autor krytycznie przedstawił postać Juliana Ursyna Niemcewicza „starzec jak skowronek zastygły pod wspomnień bryłą” Poeta zarzuca mu konserwatyzm. Także Joachim Lelewel przywódca emigracyjnego, Komitetu Narodowego Polskiego nie znalazł uznania w oczach Słowackiego. Lelewel posiadał dużą wiedzę książkową, ale tracił czas na rozpamiętywania „czy lepiej kiedy jest król? Czy kiedy go nie ma?, podczas gdy Polska jako państwo nie istnieje. Z zarzutami jawnej zdrady spotkał się dyktator ostatniej fazy powstania generał Jan Krukowiecki. To on doprowadził do poddania Warszawy Rosjanom.

strona:    1    2    3    4  

Tragizm powstań narodowych w utworach literackich. Przedstaw na wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Poeci i pisarze przedstawili różne ujęcia motywu trzech powstań: listopadowego, styczniowego i warszawskiego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i logiczna. Odwołuje się do literackich opisów trzech powstań. Poprawna bibliografia i pran pracy.

Obraz powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Porównaj, analizując wybrane dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Przekonanie o szczególnej roli powstania warszawskiego utrwalili w polskiej świadomości twórcy literatury i filmu.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo ciekaw praca, ukazująca powstanie z różnych stron. Na uwagę zasługuje płynność wypowiedzi.

Walka narodowowyzwoleńcza jako motyw literatury polskiej. Rozważ na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Mit niepokornych Polaków, którzy zawsze będą się buntować, przetrwał do dziś, także za sprawą literatury, która utrwaliła tradycje narodowowyzwoleńczej walki.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw ukazany obrazowo i dokładnie, Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Powstanie styczniowe i jego skutki dla narodu. Przedstaw różne oceny tego wydarzenia i ich przyczyny, odwołując się do wybranych tekstów

Ocena:
20/20
Teza: Pisarze pozytywizmu, ale także późniejszych epok, pamiętając o krwawych wydarzeniach i ich skutkach, pragnęli ustosunkować się do tego wydarzenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści opisując polskie powstania narodowe kładą nacisk na różne aspekty.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko opisuje polskie powstania. Skupia się na najważniejszych zrywach narodowych.

Obrazy wojen, walk, powstań w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególne dzieła malarskie oraz utwory literackie mogą stanowić ciekawą historię polskich zmagań militarnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści, wszystkie elementy zawarte w tytule zostały przedstawione na odpowiednio dobranych przykładach.

Walka narodowowyzwoleńcza w literaturze XIX wieku. Omów i porównaj różne jej formy, analizując wybrane utwory

Ocena:
20/20
Teza: Niezależnie od wybranego sposobu walki o przywrócenie Polsce niepodległości, walczący wykazali się wielkim patriotyzmem.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja konkretnie ukazuje wybrany temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan.

Żołnierz, powstaniec, konspirator. Bohaterowie literatury doby zaborów. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Popularność kreacji walczących bohaterów w epoce romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja zawiera bogate portrety wojowników o niepodległość Polski. Poprawny konspekt pracy.

Obraz powstania styczniowego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Pozytywizm sprawił, iż dążenia do odzyskania niepodległości drogą walki odkładano na dalszy plan.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Powstanie warszawskie w prozie i poezji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Powstanie warszawskie dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o niepodległość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, zawiera bogatą bibliografię. Poprawny konspekt i poszczególne argumenty.

Ukaż motyw walki o niepodległość w wybranych utworach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Autorzy w różny sposób oceniali niepodległościowe aspiracje wojowników o wolność.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, poprawna pod względem merytorycznym.

Polskie powstania jako temat literatury XIX i XX wieku. Na wybranych przykładach omów sposoby prezentacji zagadnienia.

Ocena:
18/20
Teza: Polskie powstania z perspektywy historii jawią się nam jako klęska w aspekcie zarówno politycznym jak i społecznym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat. Opisuje obraz trzech powstań w literaturze polskiej.

Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

Ocena:
18/20
Teza: Powstania: listopadowe i styczniowe jako największe zrywy narodowowyzwoleńcze zmierzające do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna. Dobrze dobrane argumenty.

Różne drogi odzyskania niepodległości w czasach zaborów. Przedstaw na przykładzie utworów z epok: romantyzmu i pozytywizmu

Ocena:
17/20
Teza: W okresie niewoli narodowej Polacy podążali przyjmowali różne postawy - jedni preferowali walkę i bunt, inni pracę organiczną i pracę u podstaw.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, schematyczna. Teza została w pełni udowodniona.

Ojczyzna jako temat poruszany w twórczości romantyków polskich. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów

Ocena:
16/20
Teza: Zainteresowanie romantyków ojczyzną i sprawą narodową było powiązane z ówczesną sytuacją polityczną Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła. Dobry dobór lektur. Teza uargumentowana zbyt powierzchownie.