Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw dobra i zła


Przyczyny zła na świecie. Przeanalizuj refleksje twórców literatury rozstrzygających jeden z najważniejszych problemów ludzkości

Ocena punktowa: 20/20
Liczba stron: 5
Bibliografia: TAK
Ramowy plan: TAK

Multimedia:
brakOkreślenie problemu:

Trudno mówić o jednym obliczu zła, dlatego w literaturze motyw przyczyn zła na świecie jest tak szeroko wykorzystany.

Zło to przeciwieństwo dobra, coś niepożądanego, co nie powinno istnieć, a niezmiennie towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Natura i przyczyny zła to wielka niewiadoma. Próbują to wyjaśnić myśliciele, filozofowie, etycy wszystkich epok. Zagadka ta pozostaje także wielkim tematem literatury, niekiedy wręcz zafascynowanej złem. Czasem przeciwieństwo dobra jest spersonifikowane i występuje pod postacią szatana, diabła, czy chociażby kuszącego w raju Ewę węża. Innym razem zło jest symbolem i może oznaczać wojnę, system totalitarny, zniewolenie czy też własne słabości. Trudno mówić o jednym obliczu zła, dlatego w literaturze motyw przyczyn zła na świecie jest tak szeroko wykorzystany. W swojej pracy również zawrę tę różnorodność, ukazując, że zło czai się wszędzie, a „bakcyl dżumy nigdy nie umiera, nie znika” i dlatego ważne jest byśmy potrafili oddzielić to co prawe i słuszne, od tego co prowadzi do upadku, nieszczęścia, klęski.


Prarodzice ludzkości – biblijny Adam i Ewa mogli żyć w raju, w Edenie stworzonym przez Boga. Była to kraina szczęścia i dostatku, jednak aby korzystać ze wszelkich rajskich dobrodziejstw należało respektować Boże zakazy. Pierwsi ludzie jednak złamali boski zakaz, sięgając po owoc z Drzewa Wiadomości Dobrego i Złego. Uczynili to pod wpływem węża – kusiciela, archetypu zła. Tak więc u korzeni zła legł grzech pierworodny, który biblijny Adam i Ewa wybrali w sytuacji absolutnie wolnego wyboru. Zrywając jabłko, pragnęli dorównać Bogu, tak jak on potrafić odróżniać to co słuszne, od tego co niesłuszne. Decyzja ta wynikała z ludzkiej natury. Pierwsi ludzie ulegli pokusie zła. Następstwem pierwszego upadku człowieka, czyli biblijnych prarodziców ludzkości jest konieczność ciągłego dokonywania wyborów i świadomość odpowiedzialności za ten wybór.Jednym z najmędrszych uczonych, który stanął oko w oko z szatanem – Mefistofelesem był Faust, którego przygody opisał Johann Wolfgang Goethe. W utworze zło jest wielopostaciowe i nie ogranicza się wyłącznie do sił nieczystych. Postać Fausta symbolizuje bunt przeciw Bogu i pakt z diabłem, czyli rezygnację z życia wiecznego na rzecz szczęścia na ziemi. Wybitny doktor pragnienie nieograniczonej mądrości, sławy i nieśmiertelności, a także wiecznej młodości, która łączy się z motywem maski, przemiany w kogoś nowego. Dąży do poznania wszystkich aspektów życia na ziemi. Przyczyną wyboru zła jest pragnienie pełni szczęścia i posiadania nieograniczonej mądrości. Faust jest symbolem niespełnionego naukowca, człowieka przełomu epok oraz osoby zmagającej się z ograniczeniami natury człowieka. To właśnie te ograniczenia doprowadziły naukowca do zguby własnej duszy.

strona:    1    2    3    4    5  

Człowiek walczący ze złem. Omów na podstawie wybranych postaci literackich

Ocena:
20/20
Teza: Trudno mówić o jednym obliczu zła, dlatego w literaturze motyw zła i walki z nim jest tak szeroko wykorzystany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, argumenty właściwie dobrana. Logiczne określenie problemu i wnioski. Bogata bibliografia.

Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze przedstawione zostały różnorodne motywacje ludzi w zetknięciu ze złem i konsekwencje dokonanych wyborów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszernie i szczegółowo analizuje pracę. Poprawny konspekt i bibliografia.

Motyw zła w literaturze. Omów działanie tego motywu

Ocena:
20/20
Teza: Zło to przeciwieństwo dobra, coś niepożądanego, co nie powinno istnieć, a niezmiennie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów ludzkości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różnorodność wizerunków zła. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia i poprawnie skonstruowany konspekt. Cieszy logika wywodu.

Walka dobra ze złem jako temat dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura często odwołuje się do motywu walki dobra ze złem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat, pokazując wieloaspektowość walki dobra i zła.

Ludzie godni i nikczemni w literaturze. Scharakteryzuj postawy, odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Ocena:
20/20
Teza: Mimo iż większość czytelników pragnie w życiu postępować tak jak godni bohaterowie, często intrygują i przyciągają ich złe postacie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera ciekawe wnioski. Poprawny styl i sposób prowadzenia argumentacji.

Przyczyny zła na świecie. Przeanalizuj refleksje twórców literatury rozstrzygających jeden z najważniejszych problemów ludzkości

Ocena:
20/20
Teza: Trudno mówić o jednym obliczu zła, dlatego w literaturze motyw przyczyn zła na świecie jest tak szeroko wykorzystany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, wykorzystuje kilka ważnych lektur. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Człowiek zdeterminowany przez zło. Zanalizuj problem, charakteryzując wybrane postacie literackie z utworów o tematyce związanej z II wojną światową

Ocena:
20/20
Teza: Podczas wojny wszechobecne cierpienie, śmierć, pragnienie przeżycia za wszelką cenę determinowały przede wszystkim katów, ale nieraz i ofiary, które zatracały ludzkie odruchy, stając się podobnymi do zwierząt.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, pokazuje jak w różny sposób wszechobecne podczas wojny zło może wpływać na człowieka.

Bohater walczący ze złem. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie, którzy nie poddali się w walce ze złem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Konkretne przykłady postaci walczących ze złem.

Od Makbeta do Zbrodni i kary. Literackie odbicie mrocznej strony duszy człowieka

Ocena:
20/20
Teza: Kiedy człowiek ulega mrocznej stronie swej duszy, zawsze prowadzi to do jego tragedii.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, dobrze skomponowana, widać, że została uprzednio przemyślana.

Zło jest wynikiem opętania duszy przez namiętność. Potwierdź lub zaneguj prawdziwość niniejszego stwierdzenia, prezentując bohaterów czyniących zło

Ocena:
20/20
Teza: Kiedy dusza człowieka zostaje opętana przez namiętność, zawsze prowadzi to do jego jego klęski.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o kompetencjach piszącego. Konsekwentnie zrealizowany temat.

Motyw kuszenia w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodne realizacje motywu kuszenia w literaturze oraz sztuce.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Walka dobra ze złem. Omów na wybranych przykładach literackich i filmowych

Ocena:
20/20
Teza: Trudny wybór między dobrem a złem w utworach literackich i filmowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Zmaganie dobra ze złem. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do literatury romantycznej

Ocena:
20/20
Teza: W obserwacji zmagań dobra i zła ważną role odegrała literatura romantyczna, ukazując różne ich aspekty.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat.

Różne przyczyny i konsekwencje wyboru zła przez bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Literatura nie unika przedstawiania postaci negatywnych i wyborów przez nich dokonywanych.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawny styl wypowiedzi, dobrze dodane lektury. Logiczna konstrukcja pracy.

Scharakteryzuj różne postawy człowieka w obliczu nieszczęścia. Odwołaj się do wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze często możemy odnaleźć jednostkowe reakcje człowieka na nieszczęście.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna - ciekawe i niejednorodne przykłady odbierania przez człowieka nieszczęścia.

Zdolność odróżniania dobra od zła dana ludziom to ich przekleństwo? Skomentuj decyzje wybranych bohaterów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Właściwa zdolność odróżniania dobra od zła jest błogosławieństwem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna.Ciekawe postawienie problemu i wnioski.