Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw historii


Motyw historii - opracowaniaWielkie wydarzenia historyczne w oczach bohaterów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Bohater literacki jako świadek i aktywny uczestnik wielkich wydarzeń historycznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dojrzała. Rozbudowana argumentacja, dobry styl wypowiedzi. Na uwagę zasługuje ciekawy wstęp i zakończenie pracy.

Wielkie karty historii utrwalone w różnych formach zapisu literackiego. Zaprezentuj na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterowie literaccy są świadkami i często aktywnymi uczestnikami wydarzeń historycznych, a literatura jest swoistą kroniką tych wydarzeń.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja rozbudowana. Na uwagę zasługuje bogata argumentacja i ciekawe cytaty.

Historia najnowsza w literaturze, sztuce i filmie. Na podstawie wybranych przykładów zaprezentuj wizje historii w twórczości współczesnych artystów

Ocena:
20/20
Teza: Wydarzenia historyczne dostarczają wielu tematów dla literatury i filmu. Współcześni twórcy starają się podsumować i rozliczyć ten trudny okres w dziejach narodu, każdy z innej strony i każdy w innej formie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dojrzała. Temat przemyślany i umiejętnie poprowadzony. Na uwagę zasługuje nieszablonowy dobór literatury podmiotu.

Historia w literaturze polskiej. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych tekstów

Ocena:
20/20
Teza: Historia bywa zarówno pretekstem napisania utworu jak i tematem w epice XIX i XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna i przemyślana. Dojrzałe wnioski i sposób prowadzenia tematu. Poprawna bibliografia i plan.

Jednostka wobec historii. Przedstaw zmagania się poszczególnych bohaterów z ich historycznym czasem

Ocena:
20/20
Teza: Jednostka wobec biegu dziejów może czuć się bezradna lub może próbować przeciwstawić się mu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ambitna, oparta na poprawnie dobranych lekturach.

Literackie i malarskie portrety postaci historycznych. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Niezależnie od roli danej postaci historycznej fakt sportretowania jej w literaturze czy malarstwie świadczy o jej barwności i nietuzinkowości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, bogata w przykłady.

Interpretacje wydarzeń historycznych w dziełach literackich i w malarstwie. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł twórców polskich

Ocena:
20/20
Teza: Historia często stawała się natchnieniem do tworzenia wybitnych utworów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Ilustruje, jaką rolę odgrywało odwołanie do historii w literaturze i malarstwie.

Odwołując się do wybranych lektur, przedstaw różne sposoby ukazywania bohaterstwa w literaturze. Uwzględnij kontekst historycznoliteracki

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze polskiej wiele jest postaci zasługujących na miano bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca pokazuje polskich bohaterów w różnych okresach historycznych.

Postacie historyczne w poezji polskich romantyków. Odwołując się do tekstów kultury, porównaj literackie kreacje z ich historycznymi pierwowzorami

Ocena:
20/20
Teza: Najbardziej znane utwory liryczne polskich poetów portretują niezwykłe postaci historyczne z przeszłości.

Ocena opisowa nauczyciela: Wnikliwa praca, oparta na właściwych lirykach polskich wieszczów narodowych.

Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przez siebie przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególni autorzy, zafascynowani historycznymi postaciami, pragnęli utrwalić ich wizerunek.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dojrzała, oparta na ciekawych, nietuzinkowych przykładach. Poprawna bibliografia i plan ramowy.

Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie w okresie rozbiorów

Ocena:
20/20
Teza: Uczenie narodu polskiego o jego historii XIX wieku musiało odbywać się w szczególny sposób i wymagało wielkiego kunsztu artystycznego.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja oryginalna, widać samodzielne myślenie. Poprawny plan i bibliografia.

Odwołując się do utworów literackich z wybranych epok, uzasadnij, że są one zwierciadłem czasu w którym powstały

Ocena:
20/20
Teza: Udokumentowane tło historyczne, polityczne i społeczne odgrywa istotną rolę w wielu utworach i mówi wiele o minionych czasach.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja szczegółowo analizuje wybrane utwory. Teza, jak i wnioski współgrają ze sobą.

Historia jako temat i jako pretekst w polskiej kulturze. Na wybranych przykładach przedstaw związki literatury z malarstwem historycznym

Ocena:
19/20
Teza: Historia odegrała istotną rolę w twórczości XIX wiecznych pisarzy i malarzy. Ich dzieła są świadectwem dawnych czasów dla nas - współczesnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Historia ukazana jest jako temat wspólny dla literatury i malarstwa XIX wieku. Bogata argumentacja potwierdza postawioną tezę

Wielkie wydarzenia historyczne i ich odbicie w literaturze. Ukaż na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Obecność historii w różnorodnych gatunkach literatury polskiej od czasów najdawniejszych po współczesne.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Klasyczne podejście, oczywista argumentacja. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia. Polecam jednak głębiej wniknąć w postawiony problem.

Losy jednostki zdeterminowane wydarzeniami historycznymi. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Osoby zdeterminowane wydarzeniami historycznymi to przede wszystkim ofiary II wojny światowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Interesujący dobór argumentów, ciekawe wnioski.

Jednostka wobec historii. Na dowolnie wybranych przykładach prześledź, w jaki sposób losy państwa i społeczeństwa wpływają na wybory życiowe bohaterów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Polacy i ich postawy wobec wydarzeń historycznych - jako motyw obecny w literaturze polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Dobry dobór literatury potwierdza postawioną tezę. Ciekawa, przekrojowa praca. Bogata bibliografia.

Motyw bohaterstwa w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Na przestrzeni wieków bohaterstwo prezentowano w różnorodny sposób.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie na różnorodnych przykładach ilustruje tezę. Poprawny styl wypowiedzi. Szczegółowy plan prezentacji.

Historia w literaturze i malarstwie polskim pod zaborami. Porównaj jej artystyczne interpretacje

Ocena:
19/20
Teza: Artyści polscy w czasach zaborów w różnorodny sposób przedstawiali historię.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, napisana poprawnym językiem. W pełni realizuje temat.

Literatura świadectwem upamiętnienia wydarzeń historycznych. Ukaż na wybranych przykładach różne sposoby utrwalania ważnych wydarzeń dziejowych

Ocena:
19/20
Teza: W zależności od funkcji, jaką pełni wydarzenie historyczne w utworze, sposób jego ukazywania zmienia się.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się nie tylko do materiałów stricte literackich, ale także historycznych i popularnonaukowych ukazując całe spectrum istnienia historii w piśmiennictwie.

Wielkie karty naszej historii utrwalone w różnych formach zapisu artystycznego. Zaprezentuj na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Historia jako nauczycielka życia – jeden z dominujących elementów w kształtowaniu postaw Polaków, spajający naród i kreujący naszą tożsamość.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Ciekawy dobór pozycji bibliograficznych. Warto dopracować płynność w przechodzeniu pomiędzy kolejnymi argumentami.

Literackie i filmowe wizje PRL-u. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów.

Ocena:
18/20
Teza: Literatura i film w różny sposób ukazują społeczeństwo w czasach PRL-u.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Momentami konstrukcja wydaje się nie do konca spójna. Dobry plan i bibliografia.

Historia w literaturze. Na wybranych przykładach zaprezentuj wpływ wydarzeń historycznych na losy bohaterów literackich

Ocena:
17/20
Teza: Wydarzenia historyczne determinują losy bohaterów literackich, wpływają na ich życie, kształtują charakter.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Autorowi udało się oddać siłę oddziaływania wydarzeń historycznych na losy jednostki. Warto dopracować wstęp i zakończenie.