Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw konfliktu


Motyw konfliktu - opracowaniaKonflikty pokoleniowe w literaturze. Zanalizuj przyczyny sporu młodych ze starymi.

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze możemy odnaleźć rozmaite źródła międzypokoleniowych sporów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni poprawna. Logiczna konstrukcja, dobrze przygotowana bibliografia i plan pracy.

Konflikt pokoleń w literaturze XIX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Ujęcia pokoleniowych sporów w twórczości literackiej XIX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca harmonijna, kladzie odpowiednie akcenty podczas prowadzenia wywodu.

Literackie realizacje motywu sporu, waśni i kłótni. Omów na reprezentatywnych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienia motywu sporu i kłótni występujących w literaturze odmiennych okresów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Wnikliwa i analityczna praca pokazująca różnorodność ujęć motywu konfliktu.

Motyw pojedynku w literaturze i sztuce. Analizując celowo wybrane teksty kultury z różnych epok, zaprezentuj różnorodność ujęć pojedynku.

Ocena:
20/20
Teza: Pojedynki rozgrywane na przestrzeni wieków miały wiele podobieństw jak i różnic.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w ciekawe przykłady, ukazuje wieloaspektowość wykorzystania motywu pojedynku.

Dawne i współczesne pojedynki. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuki

Ocena:
19/20
Teza: Pojedynki rozgrywane na przestrzeni wieków miały wiele podobieństw jak i różnic.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw pojedynku przedstawiony kompleksowo. Poprawny język i kompozycja wypowiedzi.

Konflikty rodzinne w wybranych dramatach. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Dramat poprzez swoją szczególną formę i dialogowość stanowi od wieków niewyczerpany sposób na ukazanie rodzinnych konfliktów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, logiczny wstęp i zakończenie. Poprawny styl wypowiedzi.

Ludzie rozsądni i szaleni w literaturze romantyzmu. Omów różne sposoby kreacji tych bohaterów

Ocena:
19/20
Teza: Kontrast i polemika pomiędzy porywczymi, kierującymi się emocjami, a racjonalnymi myślicielami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni oparta na lekturach romantycznych. Pokazuje dwoistość postaw.

Literackie spotkania wrogów. Omów temat na podstawie wybranych przykładów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Motyw wroga w literaturze pojawia się bardzo często. Temat ten realizowany jest dość różnorodnie, zdarzają się opisy spotkań wrogów i bezpośredniej walki, czasem czytamy o przemianie przyjaciół we wrogów, innym zaś razem bohater musi wroga

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca pokazująca różnorodność wizerunków wrogów. Przejrzysta kompozycja.

Młodzi i starzy. Przedstaw różne realizacje motywu konfliktu pokoleń na wybranych przykładach z literatury

Ocena:
19/20
Teza: Literatura dostarcza bardzo dużo utworów, wierszy, których motywem jest konflikt pokoleń.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca w pełni realizująca temat.

Na wybranych przykładach literackich przedstaw problem konfliktu pokoleń

Ocena:
18/20
Teza: Bunt sprzyja toczeniu nieustannej wojny miedzy młodością i starością, ale to także prowadzi do rozwoju i postępu ludzkości.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna i przejrzysta praca. Dobrze dobrana literatura przedmiotu i podmiotu.