Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw przemiany


Motyw przemiany - opracowaniaNegatywne i pozytywne metamorfozy bohaterów. Omów na przykładzie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Metamorfoza oznacza nowy początek i jest istotna w rozpatrywaniu motywów literackich. Wewnętrzna przemiana nie zawsze nobilitowała jednak bohaterów literackich. Często zmieniali się oni na gorsze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca logiczna i przemyślana. Ciekawie zilustrowana prezentacją pps.

Przemiana wewnętrzna jako istotny element w kreacji bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Kreacja bohatera literackiego i metamorfoza jako jeden z jej elementów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko opisuje poszczególne przemiany. Wnikliwa i kompetentna analiza treści.

Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie procesu oraz funkcji przemiany wewnętrznej. Dlaczego bohaterowie literaccy tak często przechodzą przemianę wewnętrzną?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, w pełni realizuje temat i tezę.

Odwołując się do literatury i innych tekstów kultury, wskaż czy problemy honoru, zemsty i zbrodni mają wpływ na przemianę wewnętrzną człowieka

Ocena:
20/20
Teza: Problemy związane z honorem, zemstą i zbrodnią są tymi sferami przeżyć ludzkich, które bardzo mocno wpływają na wnętrze człowieka, często odmieniając go.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca kompletna, ciekawe i dojrzałe argumenty.

Wewnętrzna przemiana bohatera literackiego. Omów jej istotę oraz funkcję, analizując wybrane dramaty romantyczne

Ocena:
20/20
Teza: Metamorfoza jako kluczowy moment biografii romantycznego bohatera

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat, odwołuje się do najwybitniejszych polskich dramaturgów doby romantyzmu.

Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Omów problem w dowolnie wybranych przykładach literackich z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Przemiana wewnętrzna głównym motorem działań wybranych bohaterów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przejrzysta i dojrzała. Poprawne wnioski.

Poszukiwanie przez bohaterów literackich prawdy o życiu i sobie samym. Przedstaw na podstawie wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: Doświadczenia życiowe są siłą sprawczą wielkich zmian w życiu nie tylko w odniesieniu do postaci wykreowanych na kartach powieści, ale także do autorów poszczególnych dzieł.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, dokładnie realizuje założenia tematu. Poprawny styl i język wypowiedzi.

Motyw przemiany wewnętrznej w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: W istocie jest to tematem niemal wszystkich mitów, opowieści i utworów literackich, w nich wszystkich występuje taka bądź inna przemiana, metamorfoza bohatera.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa. Teza została poprawnie uargumentowana. Poprawny język wypowiedzi.

Przemiana wewnętrzna bohatera literackiego. Przedstaw na przykładzie wybranych kreacji.

Ocena:
19/20
Teza: Motyw przemiany bohatera często pojawia się na kartach utworów literackich różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat na trzech wybranych lekturach. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Wpływ cierpienia na kształtowanie osobowości człowieka? Wskaż różne postawy bohaterów. Dokonaj ich charakterystyki

Ocena:
19/20
Teza: Cierpienie może ukształtować osobowość człowieka, może też być bodźcem do zmiany osobowości lub wierności swoim ideałom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, schematyczna, przedstawia charakterystykę właściwie dobranych utworów.

Metamorfoza bohatera i jej sens. Omów problem, ilustrując go wybranymi przykładami literackimi

Ocena:
19/20
Teza: Motyw metamorfozy bardzo często pojawia się w literaturze, ponieważ autorzy ukazują bohaterów w dynamicznym otoczeniu.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja napisana poprawnym językiem. Teza zgodna z argumentami.

Sens przemiany bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Człowiek przez całe swoje życie ulega przemianom, co świadczy o jego dynamicznej naturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w literackie przykłady. Poprawny język. Obszerna prezentacja pps.

Przemiana wewnętrzna bohaterów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Przemiana ukazana w utworach jest częściej przemianą pozytywną, a to dlatego, że taka jest bardziej widoczna i trwała.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo przejrzysta kompozycyjnie, wzbogacona prezentacją pps.

Motyw wewnętrznej przemiany bohatera - omów na podstawie wybranych dzieł literackich XIX wieku

Ocena:
18/20
Teza: Przebieg przemiany wewnętrznej nie jest procesem łatwym, czasem trzeba wielu lat pracy nad sobą, bądź też jakiegoś dramatycznego wydarzenia, aby zmienić naszą osobowość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca kompletna, ukazuje przykład metamorfozy na podstawie trzech utworów z XIX wieku.

Metamorfozy bohatera romantycznego

Ocena:
17/20
Teza: Charakterystyka bohaterów romantycznych. Próba poznania przyczyn ich przemian.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogato uargumentowana, mocne poszczególne części, jednak jako całość nie zachwyca. Można dopracować wstęp i wnioski.