Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Literatura


Literatura - opracowaniaKategoria czasu i jej znaczenie w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Kategoria czasu pozwala przedstawić prawdę o człowieku i jego egzystencji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ambitna. Kolejne argumenty połączono z głęboką analizą poszczególnych dzieł. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Prowokacja estetyczna, obyczajowa i artystyczny eksperyment w literaturze. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Literatura potrafi posunąć się bardzo daleko, porusza tematy z wszystkich dziedzin życia, nie ma żadnych granic.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, autor porusza się bez problemu po obszarze literatury. Ciekawe przykłady literackie.

Nawiązania literatury polskiej XX wieku do wybitnych dzieł malarskich. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura i sztuka wzajemnie się przenikają, dopełniają i oświetlają.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała. Przedstawione dzieła literackie i malarskie współgrają ze sobą.

Związki utworów poetyckich i dzieł muzycznych. Przedstaw na przykładzie dzieł z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Poezja i muzyka to dwie, autonomiczne części rządzące się własnymi prawami, które przy odpowiednim zestawieniu potrafią idealnie ze sobą współgrać.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta i bogata w poszczególne przykłady. Rozbudowana bibliografia. Dobre podsumowanie.

Literackie techniki obrazowania świata: realizm, naturalizm, symbolizm, groteska. Zanalizuj różne sposoby prezentacji rzeczywistości w celowo dobranych przykładach z literatury pozytywizmu, Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Ocena:
20/20
Teza: Niewiele znajdziemy cech łączących pozytywistyczny obraz świata z jego późniejszymi ujęciami

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ambitna i dojrzała.

Los prawdziwej sztuki i los prawdziwego artysty w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura, odnosząc się do motywów autotematycznych, ukazywała różne losy artystów i ich dzieł.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ambitna, poruszająca złożoność tematu. Dojrzałe wnioski.

Przedstaw i omów portret człowieka współczesnego, odwołując się do wybranych przykładów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Współczesna literatura ukazuje zdecydowanie negatywny obraz jednostki ludzkiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo dojrzała i wielowątkowa.

Każda epoka ma swą Odę do młodości. Przedstaw i omów utwory programowe różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Utwory programowe i ich rola w historii literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ambitna i przemyślana. Na uwagę zasługują własne głębokie refleksje.

Rola utworów komediowych i satyrycznych w dążeniu do naprawy człowieka i świata. Omów na podstawie wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy, obserwując kondycję człowieka, upadek moralności, popełniane błędy pragnęli ulepszyć człowieka, a w ten sposób naprawić świat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady zaliczające się do różnych gatunków literackich. Przemyślana i kompletna.

Literackie manifesty pokoleniowe. Analizując wybrane teksty, omów ich związki z epokami w których powstały

Ocena:
20/20
Teza: Relacje łączące manifest pokoleniowy z epoką, do której jest przypisywany.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, przemyślana i konkretna.

Motto w utworze literackim. Przedstaw jego funkcjonowanie analizując wybrane przykłady

Ocena:
20/20
Teza: Motto może stanowić klucz do interpretacji dzieła, nigdy nie jest przypadkowe.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja realizuje założenia tematu. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

To się dzisiaj czyta – modne książki, modni pisarze. Omów przyczyny popularności niektórych tytułów i autorów, odwołując się do dwóch, trzech twórców.

Ocena:
20/20
Teza: Głównym czynnikiem popularności książek i autorów, obok dobrego pisarstwa, jest pomoc mediów w promocji dzieła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna, lektury trafnie dobrane. Poprawna argumentacja.

Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.

Ocena:
20/20
Teza: Komizm językowy może realizować się w tekstach na różne sposoby.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opisuje zabiegi komiczne w wielu utworach z różnych epok. Bogata w przykłady i cytaty. Trafna kompozycja.

Bohater filmowy a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci. Omawiając zagadnienia odwołaj się do przykładów.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie podobieństw i różnic w sposobie kreowania bohaterów literackich i bohaterów filmowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawe przykłady, dobra analiza. Logiczne przeprowadzenie argumentacji.

Odwaga jest potrzebna nie tylko w bitwie, ale i w codziennym życiu. Analizując wybrane utwory literackie, uzasadnij słuszność stwierdzenia.

Ocena:
20/20
Teza: Motyw odwagi bez wątpienia jest potrzebny nie tylko w bitwie, ale i w codziennym życiu.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana, zgodna z tematem.

Zaproponuj kilka dzieł literatury polskiej do kanonu lektur młodego Europejczyka. Uzasadnij wybór

Ocena:
20/20
Teza: Witkacy, Gombrowicz i Szymborska jako twórcy uniwersalni we współczesnej Europie.

Ocena opisowa nauczyciela: Niezwykle barwna prezentacja charakteryzująca twórczość polskich autorów. Ciekawe i oryginalne przemyślenia, samodzielność w formułowaniu problemów i wniosków.

Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Biografia artysty ma ogromny wpływ na jego twórczość.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja obszerna, ukazująca różne sposoby wykorzystania biografii w twórczości.

Poetyckie zabawy językiem w XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Charakter liryki XX wieku jako odzwierciedlenie przemian zachodzących w świecie. Liryka XX wieku jako liryka „treści i formy”.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w przykłady literackie, ciekawa analiza.

Diagnoza XX wieku w polskiej poezji współczesnej. Interpretując wybrane teksty, zrekonstruuj autorskie obrazy świata i jego oceny

Ocena:
20/20
Teza: Utwory poetyckie jako zapis dwudziestowiecznego świata widzianego oczami poetów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana. Ciekawe pytania i wnioski. Poprawna kompozycja.

Matka, żona, kochanka. Różne obrazy kobiet w literaturze Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Co determinuje ogromną różnorodność jej zachowań?

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, ukazuje różnorodność kobiecych literackich kreacji.

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Przedstaw kryteria pozwalające zakwalifikować go jako arcydzieło narodowe.

Ocena:
19/20
Teza: "Pan Tadeusz" to utwór, który możemy określić mianem arcydzieła narodowego. Na jego przykładzie można określić charakterystyczne cechy takiego utworu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie analizuje dzieło polskiego wieszcza, odnosząc się do antycznej triady. Przejrzyste argumenty.

Sposób kreowania postaci w literaturze psychologicznej i awangardowej. Przedstaw na wybranych przykładach z polskiej twórczości

Ocena:
19/20
Teza: Kreacje bohaterów stanowią odbicie filozoficznych i naukowych fascynacji autorów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta na dużej wiedzy i wnikliwej analizie dwóch utworów z dwudziestolecia międzywojennego. Godna uwagi jest sprawność posługiwania się językiem.

Popularność literatury faktu. Przedstaw swoje zdanie na przykładzie utworów z XX wieku.

Ocena:
19/20
Teza: Literatura faktu stanowi bardzo ciekawe zjawisko w kulturze XX i XXI wieku. Różnorodność gatunków pozwala każdemu czytelnikowi znaleźć coś wartościowego dla siebie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. W ciekawy sposób charakteryzuje polskie reportaże. Poprawny język i styl.

Sposoby kreowania codzienności w literaturze. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Codzienność jest nieodłącznym elementem życia, a pomiędzy nią a człowiekiem wytwarzają się zależności, które są doskonale zobrazowane w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, zawiera wiele przykładów spoza sztandarowego kanonu. Płynny język wypowiedzi.

Polska literatura na świecie. Omów uniwersalną i ponadczasową twórczość wybranego polskiego poety

Ocena:
19/20
Teza: Wisława Szymborska jako pierwsza dama polskiej poezji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odwołuje się do bogatej twórczości Szymborskiej. Ukazuje uniwersalizm jej wierszy.

Esej polski. Przedstaw jego specyfikę na wybranych przykładach.

Ocena:
19/20
Teza: Esej to najbardziej różnorodna i indywidualna forma wypowiedzi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca charakteryzuje esej na dwóch wybranych przykładach. Wnikliwa analiza porównawcza treści.

Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł są kluczami istotnymi i pomocnymi w interpretacji i zrozumieniu dzieła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w wyczerpujący sposób przedstawia temat. Poszczególne przykłady są wnikliwie zanalizowane. Poprawny język. Pełna bibliografia.

Omów język wybranych bohaterów literackich. Zaprezentuj specyficzne cechy wybranych wypowiedzi

Ocena:
19/20
Teza: Język bohaterów literackich przekazuje ich myśli, cechy charakteru oraz świadczy o przynależności środowiskowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób opisuje zagadnienie literackiego języka bohaterów. Poprawna bibliografia.

Film a literatura. Na wybranym przykładzie porównaj oryginał dzieła literackiego i jego filmową adaptację

Ocena:
19/20
Teza: Udane adaptacje filmowe stanowią samodzielne dzieła sztuki.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja, jasny język, czytelna kompozycja.

Prawda i uniwersalizm bajek oświeceniowych. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Bajki oświeceniowe w sposób alegoryczny ukazywały ludzka naturę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowo opisuje ewolucję i charakterystykę bajek. Poprawny język wypowiedzi.

Postawy bohaterów literackich okresu pozytywizmu, modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego. Przeanalizuj na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Każdy z bohaterów literackich posiada inną osobowość, przyjmuje inną postawę w stosunku do życia i otaczającego świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, odpowiada realizowanemu tematowi.

Związek psychologii i literatury XIX i XX wieku. Przedstaw odwołując się do utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Rozprzestrzenianie się kolejnych tendencji psychologicznych znalazło swoje odzwierciedlenie w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wyczerpująca. Poprawny konspekt i bibliografia.

Non omnis moriar… Odwołując się do wybranych utworów literatury pięknej rozważ, jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego.

Ocena:
19/20
Teza: Na nieśmiertelność dzieła literackiego wpływa uniwersalność treści, niebanalna forma dzieła, dalsze funkcjonowanie tekstu w kulturze i możliwość różnorodnego odczytania dzieła.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca sensownie napisana, w pełni realizuje temat. Skrótowy plan.

Wpływ dzieł literatury i sztuki na życie wybranych bohaterów literackich. Przedstaw na przykładzie wybranych lektur

Ocena:
18/20
Teza: Sztuka i człowiek wiele mają ze sobą wspólnego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób skupia się na wpływie sztuki na bohaterów literackich. Ciekawe, szczegółowo zanalizowane przykłady.

Przedstaw trzy wybrane dzieła literatury polskiej, które uważasz za uniwersalne i ponadczasowe we współczesnej Europie

Ocena:
18/20
Teza: Uniwersalizm i ponadczasowość przesłań płynących z dzieł literatury polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna, ciekawie skomponowana. Teza została poprawnie uargumentowana.

Motywy romantyczne w literaturze następnych epok. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Dziedzictwo literatury romantycznej zaciążyło na kształcie twórczości późniejszej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Realizuje temat na dobrze dobranych przykładach. Szczegółowa analiza.

Prowokacja artystyczna w literaturze różnych epok. Omów sposoby, jakimi twórcy starają się zaszokować odbiorcę

Ocena:
18/20
Teza: W artystach od zawsze drzemała chęć prowokacji, która na przestrzeni poszczególnych epok przejawiała się na różne sposoby.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opisuje ciekawie zagadnienie. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Współczesne lektury, po które chętnie sięga młodzież. Przedstaw wybrane utwory odwołując się do własnych doświadczeń

Ocena:
17/20
Teza: Twórczość autorów fantasy i literatury grozy i ich popularność w kontekście różnych gustów czytelnika.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Widać indywidualne myślenie autora. Drobne usterki językowe.

Funkcje tytułu i motta. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
17/20
Teza: Stanowią one jednak integralną część utworu, a ich rola jest zależna od zamysłu autora utworu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca powierzchownie przedstawia rolę tytułu i motta. Bogata literatura nie wykorzystana w pełni.

Film a literatura. Porównując ekranizację wybranej powieści z pierwowzorem, objaśnij różnice między językami obu dziedzin sztuki

Ocena:
17/20
Teza: Adaptacje filmowe zdobywają często większą popularność niż ich pierwowzory literackie. Artystycznie zdarza się, że film dorównuje książce.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Wyróżniającym elementem jest dobór pozycji bibliograficznych. Język wypowiedzi wymaga dopracowania. Należy również poszerzyć literaturę przedmiotu.