Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw brzydoty


Motyw brzydoty - opracowaniaW poszukiwaniu piękna. Zaprezentuj różne koncepcje piękna i brzydoty w literaturze, filozofii i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Koncepcja piękna jako wynik ścierania się prądów i filozofii danej epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wykracza poza poziom szkolny. Dojrzały język, przemyślana konstrukcja prezentacji, ciekawe wnioski.

Piękno i brzydota jako kategoria estetyczna. Omów opierając się na utworach literackich i innych dziełach sztuki

Ocena:
20/20
Teza: Odbiór piękna i brzydoty jest różny dla każdego człowieka i jest uzależniony od jego wrażliwości.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra. Autor wnikliwie analizuje temat, przytaczając liczne przykłady z literatury i sztuki. Na szczególną uwagę zasługują wnioski pracy.

Na wybranych przykładach omów zjawisko turpizmu w literaturze pięknej i malarstwie

Ocena:
20/20
Teza: Turpizm przedefiniował kanony piękna, brzydotę uczynił tematem i źródłem twórczości.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra. Dojrzały język, ciekawe wnioski. Brawo!

Brzydota nowym kanonem piękna. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury

Ocena:
20/20
Teza: Brzydota nie jest prostym odwróceniem idei piękna. Twórcy nadają jej różnorodne znaczenia i funkcje

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobrego ucznia. Dogłębnie zanalizowany temat, wartka argumentacja, ciekawe wnioski.

Brzydota jako kategoria estetyczna w literaturze. Zaprezentuj istotę zjawiska, odwołując się do wybranych tekstów literackich XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: To, co budzi nasz niesmak i przykrość, może stać się podmiotem estetycznej kontemplacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca spełnia wszelkie wymogi. Napisana jest bez zarzutu.

Turpizm w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Turpizm zapewnił brzydocie - jako kategorii estetycznej trwałą obecność w twórczości wielu artystów

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo dobra. Autor wykazał się znajomością tematu i skutecznie broni postawionej tezy.

Piękno i brzydota - omów dwa sposoby widzenia świata w literaturze na przestrzeni wieków

Ocena:
19/20
Teza: Piękno i brzydota stanowią dwa przeciwstawne kanony, mogą odnosić się do podobnych aspektów.

Ocena opisowa nauczyciela: W pełni kompletna praca. Harmonijna kompozycja, ciekawe przemyślenia, bogata literatura przedmiotowa.

Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów problem na wybranych przykładach literackich różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Brzydota jako funkcja estetyczna pełni różnorakie funkcje w literaturze i sztuce

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dobra. Ciekawy dobór materiałów źródłowych, swoboda w posługiwaniu się językiem. Dopracowania wymaga zakończenie prezentacji