Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw miasta


Motyw miasta - opracowaniaLiteracki obraz miasta i jego mieszkańców w twórczości wybranych pisarzy. Oceń wpływ miasta na na losy bohaterów

Ocena:
20/20
Teza: Miasto pełni niezwykle istotną funkcję, ma wpływ na jednostkę, warunkuje jej działania. Wpływ ten ma często charakter negatywny.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dobra. Prawidłowa konstrukcja, celna argumentacja. Autor wykazał się przekrojową znajomością literatury.

Miasto przestrzenią egzystencji człowieka. Omów zagadnienie na podstawie wybranych dzieł kultury

Ocena:
20/20
Teza: Miasto tworzy rozpięta w czasie minionym przestrzeń symboliczna, którą mieszkańcy wypełniają swoimi wartościami.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wzorowa. Ciekawa kompozycja pracy, literatura wykraczająca poza kanon lektur szkolnych. Całość uzupełniają celnie dobrane cytaty.

Paryż, Warszawa, Petersburg - obrazy miast w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze możemy spotkać różnorodne opisy miast.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i logiczna. Miasta odpowiednio scharakteryzowane. Poprawna bibliografia i plan prezentacji.

Warszawa oczyma bohaterów literackich różnych epok. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Chwile chwały i upadku stolicy, a także opis jej architektury i mieszkańców odnajdziemy, spacerując z bohaterami po jej ulicach, lub, przemykając się wraz z walczącymi patriotami, zarówno w XIX, jak i XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: W pracy przedstawiono bardzo różnorodny obraz Warszawy. Bogata bibliografia, przejrzysta konstrukcja.

Różne ujęcia Warszawy w literaturze, malarstwie i fotografii

Ocena:
20/20
Teza: Artyści zachwycali się jej urokiem, dostrzegali wady, utrwalali tragiczne bądź chwalebne wydarzenia rozgrywające się w stolicy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, pokazuje Warszawę z różnych stron. Ciekawe pomysły.

Przedstaw funkcje różnorodnego ujęcia motywu miasta, analizując wybrane utwory literackie

Ocena:
20/20
Teza: Różnorodność wizerunków skupisk miejskich w zależności od funkcji jakie motywowi miasta przypisał dany autor.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób przejrzysty realizuje temat. Odpowiednio rozkłada akcenty na funkcje motywu miasta w poszczególnych powieściach.

Kamienica jako przestrzeń życiowa człowieka. Rozważ zagadnienie

Ocena:
20/20
Teza: Kamienica ukazywana jako przestrzeń życiowa człowieka spełnia w utworze wiele funkcji, co wpływa na sposób tworzenia jej obrazu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, w pełni wyczerpuje temat, ukazując jak różne funkcje pełni kamienica w utworach literackich.

Obraz miasta w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw różne ujęcia odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
20/20
Teza: Obraz miasta w literaturze i sztukach plastycznych bywa różnorodny ze względu na różnorodne funkcje pełnione w dziełach kultury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w przykłady literackie i plastyczne.

Miasto - przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju... Na podstawie wybranych utworów omów, jakie sensy nadała temu motywowi literatura

Ocena:
20/20
Teza: Miasto jako przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji oraz szansa rozwoju.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ukazuje jak różnie miasto było postrzegane i jaką symbolikę miało na przestrzeni wieków. Poprawny konspekt i bibliografia.

Obraz miasta w literaturze. Omów na podstawie utworów pochodzących z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie obrazu miasta w literaturze, odwołując się do przykładów z różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo szeroka panorama miast w tekstach literackich od antyku po współczesność.

Poeta o mieście i jego mieszkańcach. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Miasto ukazywane przez poetów jako soczewka, która koncentruje ówczesne problemy.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, oparta na utworach z romantyzmu i dwudziestolecia międzywojennego.

Świat mieszczański. Analizując celowo wybrane utwory, omów aspekty życia grupy społecznej. W swojej prezentacji uwzględnij kontekst kulturowy

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze spotykamy często charakterystykę mieszkańców miast.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja proponuje szeroką charakterystykę mieszczan. Zwraca przede wszystkim uwagę na wady wytykane przez literatów w różnych epokach.

Motyw miasta w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranych utworów z literatury, muzyki i malarstwa

Ocena:
19/20
Teza: Miasto w twórczości artystów różnych epok nie jest jednorodne. Możemy odnaleźć zarówno pozytywne, jak i negatywne obrazy.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Autor głęboko wniknął w historię miasta w literaturze i sztuce. Na szczególną uwagę zasługuje dobór bibliografii.

Różne obrazy miasta w literaturze. Omów problem, odwołując się do treści i formy wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Miasto w społeczeństwach rozwiniętych jest przestrzenią życiową dla wielu ludzi. Nie jest to jednak zawsze przestrzeń przyjazna człowiekowi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, napisana poprawnym językiem. Bogatą argumentację uzupełniają ciekawe cytaty.

Warszawa w literaturze i malarstwie. Omów temat odwołując się do wybranych przykładów

Ocena:
19/20
Teza: Warszawa w literaturze i sztuce jest miastem wielobarwnym. Artyści prezentują zarówno jasne, jak i ciemne strony miasta.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Bogata bibliografia, ciekawe dodatki do pracy. Tekst prezentacji wymaga jednak dopracowania.

Obraz Warszawy w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Warszawa dla wielu artystów nie jest tylko miejscem, w którym się mieszka, ale często posiada znaczenie metafizyczne.

Ocena opisowa nauczyciela: Autor wykazał się dobrą znajomością literatury. Bogatą argumentację uzupełniają ciekawie dobrane cytaty.

Miasto w oczach artystów. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Miasto – tło i niemy świadek wydarzeń, miejsce przygnębiające i bardzo nieprzyjazne bohaterom literackim.

Ocena opisowa nauczyciela: Rozbudowana argumentacja, potwierdzająca tezę, dobry styl wypowiedzi, bogata bibliografia.

Paryż i jego mieszkańcy. Omów różne wizje Paryża w literaturze polskiej i światowej

Ocena:
19/20
Teza: Kiedy mówimy Paryż, od razu przychodzą na myśl określenia – miasto miłości, mekka artystów itp. Obraz Paryża w literaturze nie jest jednak tak jednoznacznie pozytywny.

Ocena opisowa nauczyciela: Autor skutecznie broni postawionej tezy. Dojrzały język, ciekawe wnioski.

Obrazy miasta jako przestrzeni życiowej. Zanalizuj temat, wykorzystując wybrane teksty kultury

Ocena:
19/20
Teza: Miasto jako przestrzeń pozbawiająca marzeń i złudzeń.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat sztampowy, jednak ciekawie zrealizowany. Na uwagę zasługuje dobór dzieł literackich, a także niezwykłe cytaty.

Porównaj obraz Warszawy w malarstwie Canaletta i Lalce Bolesława Prusa

Ocena:
19/20
Teza: Warszawa w XVIII wieku na obrazach Canaletta oraz stolica Polski na podstawie „Lalki” Bolesława Prusa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca skupia się na najważniejszych elementach twórczości Canaletta i Prusa. Ciekawa bibliografia przedmiotowa.

Warszawa i Paryż w Lalce Prusa. Przedstaw obrazy dwóch metropolii i oceń ich wpływ na losy głównego bohatera powieści

Ocena:
19/20
Teza: Warszawa i Paryż są zarówno miejscem rozgrywania się akcji „Lalki”, jak i w istotny sposób wpływają na świadomość i decyzje podejmowane przez głównego bohatera.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie ukazuje obrazy Paryża i Warszawy ukazane w powieści Prusa.

Miasto. Przestrzeń przyjazna człowiekowi czy raczej labirynt, dżungla...

Ocena:
19/20
Teza: Temat miasta był często i bardzo chętnie podejmowany przez pisarzy i poetów, dlatego literatura dostarcza nam bardzo dużo zróżnicowanych obrazów tego miejsca.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, opisy właściwe. Zwięzłe ujęcie problemu.

Warszawa w oczach artystów różnych epok. Jak kreowany jest obraz stolicy przez twórców z różnych okresów literackich?

Ocena:
18/20
Teza: Obraz Warszawy zmieniał się w twórczości artystów i był ściśle powiązany z historią kraju i społeczeństwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna. Pomysł ciekawy. Prezentacja wymaga drobnego dopracowania.

Przedstaw różne wizje Petersburga w twórczości wybranych pisarzy

Ocena:
18/20
Teza: Petersburg prezentowany jest w literaturze negatywnie. Szare miasto pogłębia negatywne emocje bohaterów stając się jednym z źródeł ich nieszczęścia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dobra. Autor doskonale zaprezentował mroczną stronę Petersburga. Język wypowiedzi poprawny.