Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw szaleństwa


Motyw szaleństwa - opracowaniaMotyw szaleńca w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Przykłady z literatury pokazują dobitnie, że obłąkani mogą mieć bardzo rozsądne motywy odcięcia się od ludzi lub, wręcz przeciwnie, współżycia z nimi, często działając na ich szkodę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta, napisana płynnym językiem. Zawiera logiczne argumenty i wnioski.

Ludzie rozsądni i szaleni w literaturze. Omów różne sposoby kreacji tych bohaterów

Ocena:
20/20
Teza: Kreacje bohaterów, którzy całe życie wierni byli określonym zasadom, a także tych, którzy te zasady łamali.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, ukazuje ciekawe przykłady. Widać własne przemyślenia.

Obłąkani i szaleńcy w twórczości Williama Szekspira

Ocena:
20/20
Teza: Bohaterami Szekspira targają wielkie namiętności, dlatego nie dziwi fakt, że wielu z nich popada w obłęd lub swoim zachowaniem przypomina szaleńców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, przybliża sylwetki z dramatów sławnego Anglika.

Ludzie rozsądni i szaleni w literaturze. Omów różne sposoby kreacji tych bohaterów

Ocena:
20/20
Teza: Literatura przedstawia bohaterów wiernych rozumowi, jak i nieracjonalnych, którzy dali ponieść się marzeniom, emocjom, czy zgubnym ideom.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca opisuje ciekawych, niejednoznacznych bohaterów. Poprawnie skonstruowana argumentacja.

Analizując wybrane utwory, przedstaw różne sposoby prezentowania i funkcje motywu szaleństwa w literaturze

Ocena:
20/20
Teza: Wykorzystanie motywu szaleństwa jest najbardziej widoczne w epoce romantyzmu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta jest na romantycznej literaturze i ukazuje bogactwo funkcji odwoływania się do motywu szaleństwa

Szaleńcy, obłąkani, nadwrażliwi. Porównaj literackie kreacje, odwołując się do wybranych utworów, pochodzących z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Porównanie literackich kreacji ludzi szalonych, obłąkanych, nadwrażliwych, na podstawie wybranych utworów, pochodzących z różnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy sposób przedstawienia ewolucji postrzegania osób szalonych na wybranych przykładach literackich. Poprawna kompozycja i ramowy plan pracy.

Literackie kreacje osób obłąkanych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

Ocena:
20/20
Teza: Stan obłąkania zawsze fascynował artystów, a bohater - szaleniec często pojawia się na kartach literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja pokazuje szaleństwo w szerokiej perspektywie. Odwołuje się do kilku epok literackich.

Literackie kreacje osób obłąkanych. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady literackie

Ocena:
20/20
Teza: Stan obłąkania zawsze fascynował artystów, a bohater-szaleniec często pojawia się na kartach literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dokładnie realizuje temat. Utwory zostały poprawnie dobrane, a poszczególne przykłady służą argumentacji w pracy.

Szaleńcy jako bohaterowie literaccy. Przedstaw na podstawie wybranych lektur

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze dosyć często możemy odnaleźć postaci szaleńców. Przez niedostępność i tajemniczość, fascynowali oni pisarzy wielu epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i logiczna. Wiele przykładów literackich. Ciekawe wnioski.

Motyw obłędu i szaleństwa w epoce romantyzmu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Motyw obłędu miał istotne znaczenie dla twórców romantycznych, dlatego tak chętnie stosowali stan obłędu w koncepcji swoich bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo szczegółowo analizuje temat. Trafny dobór lektur i logiczny wywód.

Wizerunki szaleńców i osób obłąkanych. Przedstaw prezentując bohaterów literackich z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Osoba, którą dzisiaj uważamy za szaleńca, jutro może zostać okrzyknięta geniuszem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca logiczna, poprawny język i styl wypowiedzi. Ciekawa prezentacja pps.

Kreacje szalonych i obłąkanych bohaterów w literaturze różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Twórcy dzieł literackich w różnych epokach często decydowali się na zamieszczenie w swych utworach kreacji bohaterów szalonych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szczegółowa, przemyślana i dobrze skomponowana. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Związek szaleństwa i geniuszu. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Przykłady bohaterów literackich pokazują, że geniusz często idzie w parze z szaleństwem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Kolejne przykłady dobrze uargumentowane.

Obłąkani i szaleni w literaturze. Porównaj różne kreacje bohaterów, analizując utwory dwóch epok

Ocena:
19/20
Teza: Obraz szaleństwa i obłędu wśród twórców literatury romantycznej i współczesnej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca odpowiada tematowi. Poprawnie dobrana literatura.

Szaleńcy na tronie. Analizując celowo wybrane utwory literackie z różnych epok, przedstaw i porównaj wizerunki władców

Ocena:
19/20
Teza: Twórcy literatury często skupiali się na portretach władców i ich stopniowym popadaniu w obłęd.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przedstawia ciekawe kreacje władców pochodzących z różnych epok. Poprawna teza i wnioski.

Ludzie rozsądni i szaleni w literaturze romantyzmu. Omów różne sposoby kreacji tych bohaterów

Ocena:
19/20
Teza: Kontrast i polemika pomiędzy porywczymi, kierującymi się emocjami, a racjonalnymi myślicielami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni oparta na lekturach romantycznych. Pokazuje dwoistość postaw.

Świat pozazmysłowy, irracjonalny, metafizyka w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Poprzez pokazywanie bohaterów literackich i filmowych stykających się z ponadzmysłowym, nierealnym światem autorzy starają się pokazać bogactwo nastrojów, doznań i wewnętrznych przeżyć ludzkiej psychiki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób realizuje temat. Pokazuje różne wymiary nierealnego świata. Interesujące wnioski. Rozbudowany plan ramowy.

Motyw szaleństwa i jego funkcje w wybranych utworach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Przykłady ludzi ogarniętych szaleństwem możemy znaleźć we wszystkich epokach, klasach społecznych i miejscach na świecie, a więc także w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i napisana dobrym stylem. Poprawna argumentacja, ciekawe wnioski.

Wizerunki chorych psychicznie w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Balladyna, Makbet i Giaur prezentują cechy zaburzeń osoby antyspołecznych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo oryginalna. Świadczy o zaangażowaniu piszącego.

Wizerunki szpitala psychiatrycznego w literaturze. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Szpital psychiatryczny w zależności od czasu, kiedy powstał jest ukazywany w różny sposób. Może stanowić konkretne miejsce, lub być metaforą.

Ocena opisowa nauczyciela: Oryginalny temat zrealizowany poprawnie. Ciekawe przykłady i sposób ujęcia tematu. Poprawny język.

Różne sposoby kreacji i funkcje bohaterów niezrównoważonych psychicznie. Przedstaw temat w odwołaniu do różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Szaleniec to bohater często pojawiający się na kartach literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała i przejrzysta. Argumenty starannie dobrane i przedstawione.

Szaleniec, więzień, outsider - przedstaw kreacje wyobcowanych bohaterów literackich na wybranych przykładach. Odwołaj się do innych dziedzin sztuki

Ocena:
18/20
Teza: Szaleństwo, uwięzienie oraz wyalienowanie przybierają w literaturze i sztuce różnorodne formy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała i przemyślana. Ciekawe przykłady bibliograficzne, bogaty język wypowiedzi.

Motyw szaleństwa w literaturze i sztuce różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze i sztuce spotykamy różne kreacje szaleńca w zależności od przyczyny powstania i znaczenia obłędu bohatera, a także reakcji otoczenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca drobiazgowo odnosi się do omawianego tematu. Język jest poprawny i płynny, a poszczególne argumenty przedstawione logicznie.

Szaleństwo, odmienność, indywidualizm w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
17/20
Teza: Spośród wielu bohaterów literackich z pewnością na miano nieprzeciętnych zasługują osoby szalone, zdziwaczałe i obdarzone indywidualizmem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w sposób standardowy odnosi się do tezy, która została w pełni uargumentowana.

Szaleństwo, obłąkanie, nawiedzenie w literaturze

Ocena:
16/20
Teza: W literaturze, zarówno polskiej jak i obcej, możemy odnaleźć wiele dzieł zawierających kreacje bohaterów szalonych, obłąkanych czy nawiedzonych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, zawiera najważniejsze treści. Realizuje w ciekawy sposób temat.