Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Biografie


Biografie - opracowaniaBiografia artysty jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Biografie artystów to temat bardzo uniwersalny zarówno we współczesnej kulturze masowej, sztuce czy w utworach dawnych epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca operuje ciekawymi przykładami, szeroka analiza, logiczne argumenty.

Biografia kluczem do interpretacji twórczości poety. Przedstaw, odwołując się do utworów wybranego poety

Ocena:
20/20
Teza: Biografia poety Rafała Wojaczka może być kluczem do odczytania jego twórczości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świadczy o dobrej znajomości poruszanej materii. Teza poprawnie uargumentowana.

Biografia artysty a jego dzieła. Wykaż i zilustruj wpływy osobistych przeżyć na twórczość wybranego pisarza

Ocena:
20/20
Teza: Osobiste przeżycia Vladimira Nabokova wywarły wpływ na jego twórczość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie analizuje temat na podstawie bogatej literatury wybranego twórcy. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Motywy autobiograficzne w literaturze XX wieku. Przedstaw na przykładzie twórczości wybranych autorów

Ocena:
20/20
Teza: Dwudziestowieczni autorzy często sięgali do własnych przeżyć w pracy twórczej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, kolejne przykłady logicznie przedstawione. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Biografia poety kluczem do zrozumienia jego twórczości. Omówię temat, odwołując się do utworów wybranego autora

Ocena:
20/20
Teza: Poezja Rafała Wojaczka niezwykle ściśle łączy się z jego życiem, to swoisty obraz życia poety, które potraktowane zostało przez niego jako jedna z form jego twórczości.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Napisana poprawnym językiem. Bagate treści.

Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Biografia artysty ma ogromny wpływ na jego twórczość.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja obszerna, ukazująca różne sposoby wykorzystania biografii w twórczości.

Wpływ alkoholu i innych używek na życie i twórczość pisarzy

Ocena:
19/20
Teza: Używki stanowią ciemną stronę życia pisarzy, najczęściej ukrywaną przed czytelnikami.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo rozbudowana, można więc pominąć część informacji biograficznych. Poprawny ciąg myślowy i wnioski.

Autobiografia w utworach literackich. Omów temat, wykorzystując wybrane utwory

Ocena:
18/20
Teza: „Każdy pisarz przedstawia w swych dziełach w pewnym stopniu samego siebie...”

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, odnosi się do epoki romantyzmu. Dobry język prezentacji.

Wpływ biografii na twórczość twórczości poetów i pisarzy. Przedstaw na wybranych utworach literackich

Ocena:
18/20
Teza: Osobiste przeżycia polskich pisarzy znajdują odzwierciedlenie w ich twórczości.

Ocena opisowa nauczyciela: Temat pracy został w pełni zrealizowany. Poprawny styl wypowiedzi.

Przedstaw związek pomiędzy życiem a twórczością wybranego pisarza

Ocena:
18/20
Teza: Biografia Johna Steinbecka bardzo wyraźnie wpłynęła na jego twórczość. Dzięki swym przeżyciom autor stworzył indywidualny warsztat pisarski, przekazywał prawdy o codziennym życiu oraz stworzył niezapomniane kreacje bohaterów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oryginalna. Ciekawa teza i wnioski. Poprawny styl.

Wpływ biografii na twórczość pisarza. Przedstaw na wybranym przykładzie

Ocena:
17/20
Teza: Utwory stanowią swoiste odbicie przeżyć Mickiewicza.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, napisana dobrym językiem.

Przeżycie pokoleniowe w biografii i twórczości wybranego pisarza XX-wiecznego twórcy

Ocena:
17/20
Teza: Wojna odcisnęła swe piętno na wielu wybitnych twórcach XX wieku. Jednym z autorów, którzy najczęściej poruszali temat skutków wojny jest Tadeusz Różewicz.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Przytoczone utwory trafnie dobrane. Mało oryginalny wstęp.