Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Język reklamy


Język reklamy - opracowaniaManipulacja językowa i perswazja w różnych komunikatach. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jako narzędzie manipulacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ambitna i przemyślana. Dobrze uargumentowana teza, poprawna bibliografia.

Reklama, jej język i sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Reklama kreuje nową rzeczywistość i konsumpcyjną filozofię życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treść i przykłady. Ciekawa prezentacja multimedialna.

Środki językowe służące perswazji w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Zastosowanie środków perswazji w reklamie umożliwia manipulację jej adresatem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo przejrzysta. Mimo zwięzłości porusza wiele istotnych zagadnień. Ciekawa prezentacja pps.

Jakich środków językowych używają twórcy reklam? Dlaczego? Odpowiedz na pytania posługując się przykładami konkretnych reklam

Ocena:
20/20
Teza: Najważniejszym elementem reklamy jest język, za pomocą którego jej twórcy doskonale potrafią manipulować odbiorcą.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca spójna ukazująca kilka przykładów reklam. Dobry wstęp i zakończenie.

Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję reklamy

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jest jednym z podstawowych elementów budujących świat reklam. To ona wpływa na potencjalnych odbiorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła i konkretna. właściwie ilustruje tezę.

Językowe środki perswazji w reklamie. Podaj przykłady z radia, telewizji i prasy

Ocena:
20/20
Teza: W reklamie mamy do czynienia z ogromną ilością środków językowej perswazji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo wnikliwie opisuje język reklamy. Ciekawe przykłady, bogata literatura przedmiotu.

Perswazyjna funkcja języka w tekstach reklamowych. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Perswazja jako podstawowy element skutecznej reklamy. Wykorzystuje grę słów, ich znaczenia i połączenia, manipuluje odbiorcą.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo przejrzysta. Pokazuje różnorodne formy reklamy. Skutecznie realizuje temat.

Język współczesnej reklamy - scharakteryzuj na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Reklama dąży do wykreowania obrazu świata pełnego ludzi pięknych, młodych, zdrowych i szczęśliwych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta o ciekawe przykłady opisane w sposób przejrzysty i konsekwentny. Ciekawa prezentacja pps.

Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie języka i funkcji tekstów reklamowych, wpływających na kreowanie współczesnego obrazu świata.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo pouczająca praca oparta na współczesnych materiałach reklamowych. Bogata prezentacja pps.

Bawi, mami, perswaduje... Zanalizuj język reklamy

Ocena:
20/20
Teza: Czy język jakim posługują się marketingowcy jest dla społeczeństwa jasny i zrozumiały

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa, poparta dużą znajomością teorii reklamy.

Środki językowe spotykane w języku reklamy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Twórcy reklam poprzez wszelkiego rodzaju środki perswazji manipulują naszymi emocjami chcąc przekonać nas do swojego produktu.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna praca, zawiera wiele konkretnych przykładów i odwołań do świata reklamy. Przemyślane wnioski.

Ewolucja języka reklamy. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Reklama od swoich początków do dnia dzisiejszego przeszła ogromną ewolucję. Głównym motorem napędowym rozwoju było powstanie i rozpowszechnienie mass mediów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ma przejrzystą konstrukcję. Napisana jest poprawnie literackim językiem.

Funkcje języka w reklamach telewizyjnych. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Główna funkcją języka w reklamie jest perswazja.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja realizująca założenia tematu. Dobrze wybrane przykłady, właściwe cytaty.

Środki perswazji językowej stosowane w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Reklama nie byłaby skuteczna gdyby nie zawarty w niej komunikat perswazyjny - najistotniejszy czynnik oddziaływający na odbiorcę.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Przedstawione przykłady potwierdzają tezę.