Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw arkadii / raju


Motyw arkadii / raju - opracowaniaArkadyjskie ujęcia domu w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze do motywu arkadii odwołują się pisarze i poeci, którzy z dystansu patrzą na swój młodzieńczy dom, na „kraj lat dziecinnych”.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wyczerpująco opisuje wizje idyllicznych domów. Poprawny język, przejrzysta treść.

Na wybranych przykładach tekstów literackich i innych tekstów kultury zaprezentuj funkcjonowanie motywu arkadii w dwóch wybranych epokach

Ocena:
20/20
Teza: Arkadia jako symboliczny obraz idealnej krainy, miejsce wiecznej szczęśliwości, jedna z utopii, jakie stworzyła ludzka wyobraźnia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym językiem. Zdecydowanie przemyślana. Pełna bibliografia i plan pracy.

Motyw raju w literaturze polskiej i obcej. Omów na dowolnych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Próby odnalezienia czy stworzenia w świecie literatury raju odnajdujemy we wszystkich epokach literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca rzetelnie napisana. Ciekawe przykłady, bogata literatura.

Różne sposoby funkcjonowania toposu raju w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach motyw raju

Ocena:
20/20
Teza: Topos raju występuje w literaturze i sztuce w znaczeniu dosłownym i symbolicznym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca konkretna, poprawnie skonstruowana.

Obraz piekła i raju w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Krainy nieziemskie zawsze pobudzały wyobraźnię artystów, dzięki czemu w literaturze i malarstwie odnajdziemy wiele ich przedstawień.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawe przedstawienie dwóch nieziemskich krain. Szczegółowe i trafne opisy.

Motyw piekła i raju w literaturze i sztuce

Ocena:
20/20
Teza: Od lęku do oswojenia – tak zmieniło się nastawienie ludzkości do raju i piekła.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa, wielowątkowa prezentacja. Na podkreślenie zasługują własne wnioski.

Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe... Do jakich refleksji skłaniają cię obrazy krainy szczęścia zawarte w utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Literackie obrazy arkadii, raju, wysp szczęśliwych dowodzą, ze człowiek zawsze będzie tęsknił do lepszego niż ziemski świat.

Ocena opisowa nauczyciela: Dopracowana i dojrzała praca.

Powroty do lat dzieciństwa w literaturze. Omów zagadnienie, analizując funkcję tego motywu w wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Dzieciństwo ma wpływ na dalsze życie człowieka, wiec warto do niego wracać we wspomnieniach.

Ocena opisowa nauczyciela: Zwięzła praca oparta na trafnie dobranych przykładach.

Marzenia człowieka o powrocie do raju. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury

Ocena:
19/20
Teza: Tęsknota za rajem jest naturalnym aspektem życia każdego człowieka od momentu wygnania z ogrodu Edenu pierwszych ludzi.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, wiele przykładów użycia motywu raju. Poprawny styl wypowiedzi.

Arkadia, Eden, Raj - obrazy szczęścia w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Arkadia, Eden i Raj mogą występować w literaturze i sztuce w znaczeniu pierwotnym, jak również symbolicznym, odnosząc się do pragnień człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wyczerpująco opisuje pochodzenie motywów i ich późniejsze realizacje. Poprawny język i styl wypowiedzi, bogata bibliografia.

Motywy arkadii w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: W kolejnych wiekach motywy arkadyjskie pojawiały się zarówno jako bezpośrednie odniesienie do antyku, jak i symbolizowały odwieczne pragnienia człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przedstawia motyw arkadyjski wieloaspektowo. Poprawny język, logiczny ciąg wywodu. Poprawne wnioski.

Szczęście - ułuda czy osiągalny cel? Omów problem odwołując się do wybranych lektur z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: W literaturze często zostaje ukazany motyw dążenia do szczęścia, jednym z bohaterów udaje się je osiągnąć, zaś inni muszą rezygnować z pełni zadowolenia w imię wyższych celów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca analizuje temat na wielu przykładach literackich. Poprawny styl wypowiedzi.

Arkadie dawne i współczesne. Przedstaw różne ujęcia tego motywu w literaturze

Ocena:
19/20
Teza: Jednym z odwiecznych pragnień człowieka było marzenie o miejscu, gdzie czułby się w pełni szczęśliwy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Poszczególne utwory zostały właściwie dobrane i przedstawione. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Apokalipsa II wojny światowej jako zagłada polskiej Arkadii. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Upadek ludzkości i zagłada świata były w ujęciu wszystkich autorów tak wielkie, że uważali oni za zasadne nazywanie rzeczywistości wojennej przejawem apokalipsy, która zniszczyła nie tylko Arkadię, ale i zwykłą codzienność.

Ocena opisowa nauczyciela: Oryginalny temat i wnikliwa analiza, głównie utworów poetyckich. Poprawny język i styl wypowiedzi.