Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Film


Film - opracowaniaWybrane dzieło literackie i jego adaptacja filmowa

Ocena:
20/20
Teza: Literatura jest niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla filmowców.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ciekawa. Autor zestawia różne adaptacje filmowe wybranych dzieł literackich. Dojrzały język wypowiedzi, celne cytaty.

Światy baśniowe w literaturze i filmie. Omów na dowolnie wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Motywy baśniowe pełnią wielorakie funkcje w utworach różnych rodzajów i gatunków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przedstawia motywy baśniowe występujące w dziełach dawnych i współczesnych. Bogata bibliografia, Płynny, dojrzały język wypowiedzi.

Adaptacje filmowe dzieła literackiego. Odwołując się do wybranych przykładów zaprezentuj filmy, które twoim zdaniem dorównują oryginałowi

Ocena:
20/20
Teza: Film wkracza w obręb literatury, ukazując nie tylko najbardziej popularne i chętnie czytane powieści masowe, ale także wybrane dzieła z literatury pięknej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca na różnorodnych przykładach filmowych realizuje temat. Szczegółowy plan wypowiedzi.

Lekarz w literaturze i filmie. Scharakteryzuj postawy bohaterów, zwracając uwagę na różnorodność ich kreacji

Ocena:
20/20
Teza: Postawy literackich i filmowych lekarzy zależą od okoliczności, w jakich się znajdują.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawnie skonstruowana, logiczne argumenty i wnioski związane z tezą.

Filmowa adaptacja wybranej powieści historycznej. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem

Ocena:
20/20
Teza: „Quo vadis” jest idealnym przykładem wybitnej powieści historycznej i nie najlepszej ekranizacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wnikliwa, oparta na wielu źródłach. Wykorzystuje fragmenty filmu.

Kreacja mafii włoskiej w literaturze i filmie XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie literackich oraz filmowych kreacji mafii.

Ocena opisowa nauczyciela: Świetna praca o mafii włoskiej! Ciekawy temat dla amatorów gangów i porachunków mafijnych, a także filmu "Ojciec chrzestny".

Literatura polska na ekranie. Omów wybrane adaptacje filmowe polskiej literatury pięknej pod kątem wierności, popularności, siły przekazu i artyzmu

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególne ekranizacje i ich pierwowzory różni ujecie tematu, siła przekazu, a przede wszystkim opinie odbiorców.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przygląda się klasycznym adaptacjom i wnikliwie je ocenia.

Filmowe adaptacje literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy. Omów na przykładach sposoby wykorzystania materiału literackiego w realizacji filmowej

Ocena:
20/20
Teza: Ujęcie tematu, siła przekazu, a przede wszystkim sposób wykorzystania materiału literackiego w adaptacjach Andrzeja Wajdy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta jest na analizie trzech adaptacji z literackiego kanonu. W pełni charakteryzuje sposób pracy Andrzeja Wajdy na wybranych przykładach.

Bohater filmowy a bohater literacki - podobieństwa i różnice w sposobie kreowania postaci. Omawiając zagadnienia odwołaj się do przykładów.

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie podobieństw i różnic w sposobie kreowania bohaterów literackich i bohaterów filmowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawe przykłady, dobra analiza. Logiczne przeprowadzenie argumentacji.

Filmy jako interpretacje dzieł literatury polskiej. Omów temat na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Adaptacja filmowa staje się samodzielnym dziełem, niezależnie od stopnia odzwierciedlenia pierwowzoru literackiego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat. Poprawnie postawiona teza i sformułowane wnioski.

Realizacje filmowe powieści Henryka Sienkiewicza. Porównaj pierwowzór literacki z wybranym filmem

Ocena:
20/20
Teza: Dzieło Jerzego Hoffmana i Henryka Sienkiewicza - "Potop" - zapisało się do klasyki literackiej i filmowej polskiej kultury.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat, opierając się na analizie jednej z części sienkiewiczowskiej trylogii - "Potopie".

Adaptacje filmowe dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy

Ocena:
20/20
Teza: Przedstawienie filmowych adaptacji dzieł literatury polskiej w twórczości Andrzeja Wajdy.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni odpowiada tematowi. Skupia się na trzech wybranych adaptacjach wybitnego polskiego reżysera.

Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja dzieł literatury polskiej

Ocena:
20/20
Teza: Adaptacja filmowa stanowi interpretację utworu literackiego ponieważ ukazuje nowe znaczenia dzieła pisanego oraz wydobywa jego symbolikę.

Ocena opisowa nauczyciela: Wnikliwa analiza dzieł literackich i ich filmowych adaptacji.

Dzieła Adama Mickiewicza i ich teatralne oraz filmowe adaptacje. Porównaj adaptacje z ich literackimi pierwowzorami

Ocena:
20/20
Teza: Ścisłe powiązanie przystosowania utworu do innych środków wyrazu jako swoista interpretacja tekstu i powstanie nowego utworu.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa i klarowna prezentacja łącząca analizę różnych tekstów kulturowych.

Tragiczna historia minionych wieków w oczach twórców współczesnej kinematografii. Przedstaw na wybranych przez siebie przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Holocaust to jedno z najbardziej tragicznych zjawisk XX wieku. Motyw ten odegrał znaczącą rolę w kinematografii ostatnich kilkunastu lat.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wnikliwie analizuje występowanie motywu Holocaustu w filmie. Ciekawa i uporządkowana praca. Skrótowy ramowy plan pracy.

Literatura a film. Jak dzieło literackie koresponduje z filmem? Omów zagadnienie, odwołując się do dowolnych dzieł przeniesionych na ekran

Ocena:
19/20
Teza: Literatura tylko przez słowa wyraża przemyślenia twórcy. Film dodatkowo atakuje inne zmysły. Jednak ekranizacja powieści nie jest prostym zabiegiem.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dobra. Autor sprytnie dobrał argumenty i przykłady z literatury i filmu.

Film a literatura. Na wybranym przykładzie porównaj oryginał dzieła literackiego i jego filmową adaptację

Ocena:
19/20
Teza: Udane adaptacje filmowe stanowią samodzielne dzieła sztuki.

Ocena opisowa nauczyciela: Poprawna prezentacja, jasny język, czytelna kompozycja.

Rola kostiumu na deskach teatru i na planie filmowym. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kostium odgrywa ważną rolę w przedstawieniach teatralnych i filmach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, ciekawe przykłady ze świata teatru i kina. Poprawny język wypowiedzi.

Pierwowzory literackie i ich adaptacje filmowe. Odwołując się do wybranych przykładów, porównaj literackie i filmowe środki wyrazu, oceń zasadność adaptacji dzieł literatury na potrzeby filmu

Ocena:
19/20
Teza: Adaptacja filmowa staje się samodzielnym dziełem, niezależnie od stopnia odzwierciedlenia pierwowzoru literackiego. Specyficzne środki wyrazu sprawiają, że film często staje się bardziej popularny od książki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dojrzała o czytelnej strukturze. Bogaty język, jasno artykułowane argumenty. Dopracowania wymaga jedynie bibliografia.

Omów fenomen kina moralnego niepokoju na przykładzie twórczości wybranych reżyserów

Ocena:
19/20
Teza: Twórcy kina moralnego niepokoju wykonali analizę kondycji moralnej polskiego społeczeństwa lat 70 i 80. Jednak problematyka przez nich podejmowana jest aktualna także dzisiaj.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja wyróżniająca się. Syntetyczna analiza problemu, przemyślana konstrukcja pracy, całość uzupełniają świetnie dobrane cytaty.

Dzieła Szekspira i ich filmowe realizacje. Omów i porównaj wybraną adaptację filmową z jej literackim pierwowzorem

Ocena:
19/20
Teza: Pomimo wielu lat różnicy dzieło literackie i jego współczesna adaptacja filmowa korespondują ze sobą.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana, oparta na dramacie „Romeo i Julia”. Dobra konstrukcja, poprawny i bogaty język wypowiedzi.

Dzieło literackie i jego adaptacje. Omów udane i chybione przykłady realizacji filmowych tych utworów

Ocena:
19/20
Teza: A. Wajda, - Co zostanie z poematu jeśli zastąpią go obrazki?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera ciekawą konstrukcję. Opisuje trzy wybrane filmy, oceniając sposób adaptacji.

Dzieło literackie a jego adaptacja. Porównaj film z jego literackim pierwowzorem, oceń adaptację

Ocena:
19/20
Teza: Różnice między adaptacją filmową dzieła i jego pierwowzorem czasem wprowadzają chaos w recepcję dzieła, ale mogą też wzbogacać odbiór utworu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, skupia się na najważniejszych elementach adaptacji.

Adaptacje filmowe polskiej literatury. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane adaptacje

Ocena:
19/20
Teza: Dzięki adaptacjom możemy wzbogacić pierwowzór o nowe możliwości odczytania problematyki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni realizuje temat.

Adaptacje filmowe ostatnich lat.Porównaj wybrane filmy z ich literackimi pierwowzorami.

Ocena:
19/20
Teza: Adaptacja filmowa jest dziełem sztuki o emocjonalnych właściwościach, przybliża odbiorcom literaturę i jako interpretacja pierwowzoru literackiego spotyka się z różnym odbiorem widzów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat, pokazując różnorodność współczesnego kina.

Na wybranych przykładach porównaj film z jego literackim pierwowzorem, posługując się wiedzą na temat języka powyższych dziedzin sztuki

Ocena:
19/20
Teza: „Granica” Andrzeja Sołtysika jest twórczą adaptacją powieści Zofii Nałkowskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawy opis filmu, liczne odwołania do lektury, trafne wnioski.

Porównaj wybraną adaptacje filmową z jej pierwowzorem literackim. Wyjaśnij różnice w sposobie obrazowania świata obu dziedzin sztuki

Ocena:
18/20
Teza: Filmowe adaptacje stanowią doskonałe uzupełnienie wrażeń w odbiorze dzieł literackich. Często też stają się samodzielnym dziełem.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Bogata bibliografia, ciekawe cytaty. Efekt psuje nieskładna kompozycja pracy i brak powiązania poszczególnych wątków.

Dokonaj analizy porównawczej wybranych adaptacji filmowych dzieł Szekspira z ich literackimi pierwowzorami

Ocena:
18/20
Teza: Szekspir jako twórca nieśmiertelny inspiruje kolejne pokolenia reżyserów do tworzenia nowych filmów opartych na dziełach tego angielskiego dramaturga.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra. Zestawienie różnych adaptacji filmowych z pierwowzorami Szekspira. Doprecyzowania wymaga jedynie bibliografia.

Film a literatura. Porównując ekranizację wybranej powieści z pierwowzorem, objaśnij różnice między językami obu dziedzin sztuki

Ocena:
17/20
Teza: Adaptacje filmowe zdobywają często większą popularność niż ich pierwowzory literackie. Artystycznie zdarza się, że film dorównuje książce.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Wyróżniającym elementem jest dobór pozycji bibliograficznych. Język wypowiedzi wymaga dopracowania. Należy również poszerzyć literaturę przedmiotu.

Adaptacje filmowe dzieł literackich. Przedstaw i omów różne przykłady

Ocena:
15/20
Teza: Adaptacje filmowe w różnym stopniu odzwierciedlają literaturę. Wyróżniamy kilka typów adaptacji.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przeciętna. Temat ciekawy, poprawna konstrukcja, dobrze dobrane przykłady, jednak sama realizacja pozostawia sporo do życzenia. Język wypowiedzi chaotyczny. Na uwagę zasługuje bogata bibliografia.