Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw teatru


Motyw teatru - opracowaniaMotyw maski w literaturze. Zanalizuj występowanie motywu na przykładzie wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Maska to uniwersalny symbol, który pojawia się w historii tradycji od pradawnych czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana i logiczna. Kolejne przykłady uzasadniają tezę. Poprawny język.

Motyw theatrum mundi w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Porównanie świata do teatru i ludzi do aktorów jest sposobem na ukazanie ulotności życia oraz różnorodnych zachowań ludzkich.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca posiada dobrą kompozycję, płynny język wypowiedzi i poprawną strukturę.

Świat jest teatrem, aktorami ludzie, a kto wyznacza im role: Bóg, fatum, człowiek, przypadek...? Przedstaw swoje poglądy na ten temat, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Zagadnienie ludzkiej egzystencji, wyborów i przeznaczenia każdej jednostki od wieków pasjonowało artystów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i ambitna. Ciekawe przykłady i własne przemyślenia.

Komedia w literaturze polskiej, jej podstawowe funkcje i najwybitniejsze osiągnięcia. Omów na przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie, na podstawie kilku pozycji z polskiej literatury różnych epok, podstawowych funkcji i najwybitniejszych osiągnięć komedii.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca przedstawiająca specyfikę polskiej komedii oraz charakteryzująca różne jej odmiany.

Rola kostiumu na deskach teatru i na planie filmowym. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kostium odgrywa ważną rolę w przedstawieniach teatralnych i filmach.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, ciekawe przykłady ze świata teatru i kina. Poprawny język wypowiedzi.

Kostium, maska, przebranie. Rozważania o bohaterach literackich ukrywających swoją tożsamość. Omów problem na podstawie utworów literackich z różnych epok

Ocena:
18/20
Teza: Problem ukrywania tożsamości niejednokrotnie pojawia się w literaturze różnych epok. Nieodłącznie wiąże się z takimi rekwizytami jak kostium, maska, przebranie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, zawiera wszystkie niezbędne elementy. Dobry język, przemyślane wnioski.

Teatr i dramat grecki. Omów pochodzenie, rozwój i formy jakie przybierał. Odwołaj się do utworów literackich

Ocena:
18/20
Teza: Teatr antyczny to wielkie osiągnięcie starożytnych Ateńczyków, które wpisało się w kulturę światową i które istnieje w niej do dziś.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przejrzysta. Dokładnie, ale nie rozwlekle opisuje rozwój dramatu i teatru.

Motyw świata jako teatru. Omów jego występowanie na wybranych przykładach literackich

Ocena:
17/20
Teza: Koncepcja theatrum mundi czyli teatr świata, zakłada że świat został stworzony przez istotę wyższą, która jest reżyserem wydarzeń, które dzieją się na świecie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, ciekawie skonstruowana. Poprawna bibliografia i plan prezentacji. Drobne usterki językowe.