Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motywy malarskie


Motywy malarskie - opracowaniaImpresjonistyczne obrazy świata w literaturze i malarstwie

Ocena:
20/20
Teza: Sztuka impresjonistyczna silnie oddziałuje na odbiorcę, pobudza wyobraźnię i zmysły.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dojrzała. Przemyślana konstrukcja pracy, rozbudowane argumenty, bogate słownictwo. Bogata prezentacja multimedialna.

Nawiązania literatury polskiej XX wieku do wybitnych dzieł malarskich. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura i sztuka wzajemnie się przenikają, dopełniają i oświetlają.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała. Przedstawione dzieła literackie i malarskie współgrają ze sobą.

Pejzaż romantyczny w literaturze i malarstwie. Porównaj sposoby przedstawienia, odwołując się do wybranych tekstów i obrazów

Ocena:
20/20
Teza: Pejzaż romantyczny jest przykładem pejzażu tajemniczego, baśniowego, dynamicznego i zarazem będącego wyrazicielem emocji.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca wyczerpuje temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan prezentacji.

Ekspresjonizm w literaturze i sztuce. Omów jego funkcje na wybranych przykładach dzieł

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie funkcji nurtu ekspresjonistycznego w literaturze i sztuce na podstawie wybranych dzieł.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana, zawiera bogatą literaturę przedmiotową, staranna prezentacja multimedialna.

Motywy impresjonistyczne w literaturze i sztuce

Ocena:
19/20
Teza: Głównym zadaniem impresjonistów była rejestracja ulotnej chwili – wrażenia poprzez kolory i światłocień. Mimo, że impresjonizm jako prąd, trwał krótko, odegrał ważną rolę w historii literatury i sztuki.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra, liczne przykłady z literatury i sztuki potwierdzają postawioną tezę. Można lekko dopracować zakończenie.

Impresjonistyczne krajobrazy malowane pędzlem i piórem. Omów wybrane przykłady, ukazując podobieństwa i różnice w realizacji założeń tego kierunku artystycznego.

Ocena:
19/20
Teza: Program impresjonistów dopuszczał różnorodność. W historii literatury i sztuki możemy odnaleźć zarówno liczne podobieństwa, jak i różnice w realizacji założeń kierunku artystycznego.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dobra, kompozycja wypowiedzi przemyślana, argumenty potwierdzające tezę.

Młodopolskie style artystyczne. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł

Ocena:
19/20
Teza: Okres Młodej Polski wyłonił z siebie wiele wartości pozytywnych i osiągnął poważne sukcesy estetyczne w Polsce. Głównymi malarzami tej epoki byli Wyspiański i Mehoffer.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawie napisana. Poprawny język i styl wypowiedzi.

Impresjonizm w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

Ocena:
18/20
Teza: Impresjonizm - subiektywne wyrażanie emocji twórców w utworach literackich i dziełach malarskich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Autor wprowadził czytelnika w barwne obrazy impresjonizmu w literaturze i malarstwie. Dopracowania wymaga język i styl wypowiedzi.

Wskaż wpływ malarstwa na literaturę wybranego okresu. Oprzyj się na wybranych dziełach.

Ocena:
18/20
Teza: Malarstwo symboliczne i impresjonistyczne było natchnieniem dla literatury młodopolskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przeciętna, drobne usterki językowe. Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Sposoby prezentowania pejzażu w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Sposób kreowania pejzażu w dziełach literackich i malarskich wpływa na znaczenie i wymowę danego utworu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, w dobry sposób łączy poszczególne nurty malarskie z literaturą. Poprawny język wypowiedzi.

Sceny batalistyczne w literaturze i sztuce

Ocena:
18/20
Teza: Literatura i sztuka batalistyczna są specyficznym pomnikiem historycznym, upamiętniającym i dokumentującym ważne wydarzenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo rozbudowana, zawiera wiele szczegółów. Poprawna bibliografia i plan.