Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw sarmaty


Motyw sarmaty - opracowaniaLiterackie portrety Sarmatów. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Literatura przedstawia Sarmatów dwojako: podkreślając zalety i piętnując wady.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo szeroko prezentuję warstwę szlachecką. Wymienia jej wady i zalety. Szeroka bibliografia podmiotu, poprawny plan.

Zalety i wady sarmatyzmu. Przedstaw i omów je na wybranych przykładach literatury baroku i oświecenia

Ocena:
20/20
Teza: Wady i zalety sarmatyzmu najpełniej odzwierciedlają utwory powstałe w latach jego rozkwitu i upadku.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca obszerna, w pełni realizuje temat. Bogata bibliografia przedmiotowa.

Średniowieczny asceta, renesansowy humanista i barokowy Sarmata. Omów na wybranych przykładach wzorce osobowe kreowane przez twórców epoki staropolskiej

Ocena:
20/20
Teza: Kolejne staropolskie okresy literackie przynosiły często odmienne spojrzenie na człowieka i różnorodne wzorce osobowe.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera bogata bibliografię. Kreśli dokładnie obraz wskazanych w temacie wzorców osobowych.

Krytyka żon modnych, fircyków i Sarmatów nie tylko w literaturze oświecenia

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze często wyśmiewano postawy jednostek i grup społecznych, które były naganne.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zawiera dokładna analizę problemu. Bogata literatura przedmiotu i podmiotu.

Literackie portrety Sarmatów. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Omówienie, na wybranych przykładach, literackiego portretu Sarmatów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca oparta na bogatych źródłach, poprawnie skonstruowana kompozycja pracy.

Postać Sarmaty w Potopie H. Sienkiewicza i Pamiętnikach J. Ch. Paska

Ocena:
20/20
Teza: Postacie sarmackie tworzone przez Sienkiewicza i Paska są do siebie podobne.

Ocena opisowa nauczyciela: Szczegółowo opisane podobieństwa i różnice w kreacji Sarmatów i poszczególnych bohaterów.

Portret szlachcica. Dokonaj analizy porównawczej wybranych bohaterów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Jedną z kultur i tradycji, jakie wykształciły się w polskim społeczeństwie i zostały opisane przez pisarzy i poetów jest kultura szlachecka.

Ocena opisowa nauczyciela: Obszerna prezentacja ukazująca rozwój wizerunku szlachcica w literaturze polskiej.

Portrety sarmatów w literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
18/20
Teza: Sarmatyzm wraz z romantyzmem po dziś dzień kształtuje narodowy charakter Polaków.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Poszczególne argumenty potwierdzają tezę. Dobry język wypowiedzi.

Motyw sarmatyzmu w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Sarmatyzm jako cywilizacyjnie specyficzny, odwołujący się do własnych, rodzimych wartości styl życia średniej, drobnej oraz zaściankowej szlachty polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa praca przedstawiająca rozwój sarmatyzmu i jego historię. Autor odwołuje się przede wszystkim do Paska i Potockiego. Poprawny styl wypowiedzi.