Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw powstania


Motyw powstania - opracowaniaTragizm powstań narodowych w utworach literackich. Przedstaw na wybranych utworach

Ocena:
20/20
Teza: Poeci i pisarze przedstawili różne ujęcia motywu trzech powstań: listopadowego, styczniowego i warszawskiego.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana i logiczna. Odwołuje się do literackich opisów trzech powstań. Poprawna bibliografia i pran pracy.

Obraz powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Porównaj, analizując wybrane dzieła

Ocena:
20/20
Teza: Przekonanie o szczególnej roli powstania warszawskiego utrwalili w polskiej świadomości twórcy literatury i filmu.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo ciekaw praca, ukazująca powstanie z różnych stron. Na uwagę zasługuje płynność wypowiedzi.

Walka narodowowyzwoleńcza jako motyw literatury polskiej. Rozważ na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Mit niepokornych Polaków, którzy zawsze będą się buntować, przetrwał do dziś, także za sprawą literatury, która utrwaliła tradycje narodowowyzwoleńczej walki.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw ukazany obrazowo i dokładnie, Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Powstanie styczniowe i jego skutki dla narodu. Przedstaw różne oceny tego wydarzenia i ich przyczyny, odwołując się do wybranych tekstów

Ocena:
20/20
Teza: Pisarze pozytywizmu, ale także późniejszych epok, pamiętając o krwawych wydarzeniach i ich skutkach, pragnęli ustosunkować się do tego wydarzenia.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Artystyczne interpretacje powstań narodowych w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Artyści opisując polskie powstania narodowe kładą nacisk na różne aspekty.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca szeroko opisuje polskie powstania. Skupia się na najważniejszych zrywach narodowych.

Obrazy wojen, walk, powstań w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Poszczególne dzieła malarskie oraz utwory literackie mogą stanowić ciekawą historię polskich zmagań militarnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bogata w treści, wszystkie elementy zawarte w tytule zostały przedstawione na odpowiednio dobranych przykładach.

Omów sposoby ukazania realiów zaboru rosyjskiego w literaturze XIX wieku.

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze XIX wieku różnie ukazywano realia życia pod zaborami, zależało to od panującej formacji literackiej (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska) oraz stopnia zaostrzenia cenzury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja szczegółowo opisuje różne sposoby rusyfikacji Polaków i walki z polskością. Dobry język, przejrzysty styl.

Walka narodowowyzwoleńcza w literaturze XIX wieku. Omów i porównaj różne jej formy, analizując wybrane utwory

Ocena:
20/20
Teza: Niezależnie od wybranego sposobu walki o przywrócenie Polsce niepodległości, walczący wykazali się wielkim patriotyzmem.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja konkretnie ukazuje wybrany temat. Poprawna bibliografia i ramowy plan.

Żołnierz, powstaniec, konspirator. Bohaterowie literatury doby zaborów. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Popularność kreacji walczących bohaterów w epoce romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja zawiera bogate portrety wojowników o niepodległość Polski. Poprawny konspekt pracy.

Obraz powstania styczniowego w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Pozytywizm sprawił, iż dążenia do odzyskania niepodległości drogą walki odkładano na dalszy plan.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca przemyślana. Poprawna bibliografia i plan pracy.

Powstanie warszawskie w prozie i poezji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Ocena:
19/20
Teza: Powstanie warszawskie dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa i determinacji w walce o niepodległość.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, zawiera bogatą bibliografię. Poprawny konspekt i poszczególne argumenty.

Ukaż motyw walki o niepodległość w wybranych utworach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Autorzy w różny sposób oceniali niepodległościowe aspiracje wojowników o wolność.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, poprawna pod względem merytorycznym.

Polskie powstania jako temat literatury XIX i XX wieku. Na wybranych przykładach omów sposoby prezentacji zagadnienia.

Ocena:
18/20
Teza: Polskie powstania z perspektywy historii jawią się nam jako klęska w aspekcie zarówno politycznym jak i społecznym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat. Opisuje obraz trzech powstań w literaturze polskiej.

Motyw powstań narodowych w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych przykładów.

Ocena:
18/20
Teza: Powstania: listopadowe i styczniowe jako największe zrywy narodowowyzwoleńcze zmierzające do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna. Dobrze dobrane argumenty.

Różne drogi odzyskania niepodległości w czasach zaborów. Przedstaw na przykładzie utworów z epok: romantyzmu i pozytywizmu

Ocena:
17/20
Teza: W okresie niewoli narodowej Polacy podążali przyjmowali różne postawy - jedni preferowali walkę i bunt, inni pracę organiczną i pracę u podstaw.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, schematyczna. Teza została w pełni udowodniona.

Ojczyzna jako temat poruszany w twórczości romantyków polskich. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych przykładów

Ocena:
16/20
Teza: Zainteresowanie romantyków ojczyzną i sprawą narodową było powiązane z ówczesną sytuacją polityczną Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła. Dobry dobór lektur. Teza uargumentowana zbyt powierzchownie.