Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw ojczyzny


Motyw ojczyzny - opracowaniaRola poety i poezji w życiu społeczeństwa i narodu

Ocena:
20/20
Teza: Poezja jako drogowskaz życia społeczeństwa XIX i XX wieku, a Poeta jako kronikarz swoich czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca dojrzała, rozbudowane i poprawnie przeprowadzone argumenty, ciekawe wnioski, bogata bibliografia. Prezentacja wzorcowa.

Ojczyzna jako dom. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Motyw domu jako ojczyzny możemy obserwować na przykładzie wielu epok, a jego realizacja zależy od intencji autora.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, temat zrealizowany przejrzyście. Dobra bibliografia i plan pracy.

Walka narodowowyzwoleńcza jako motyw literatury polskiej. Rozważ na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Mit niepokornych Polaków, którzy zawsze będą się buntować, przetrwał do dziś, także za sprawą literatury, która utrwaliła tradycje narodowowyzwoleńczej walki.

Ocena opisowa nauczyciela: Motyw ukazany obrazowo i dokładnie, Poprawna bibliografia i plan wypowiedzi.

Wolna i zniewolona, w marzeniach i rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Ojczyzna stanowi częsty motyw literacki, a jego przywołanie ma różne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Ojczyzna przedstawiona przekrojowo. Dobrze dobrana literatura z różnych epok.

Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Omów i porównaj na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: W epoce romantyzmu i pozytywizmu silny był pierwiastek patriotyczny i głęboko odcisnął się w literaturze epoki.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca napisana płynnym językiem, w pełni poprawna.

Ojczyzna ponad wszystko. Analizując wybrane teksty, uzasadnij, że niektóre utwory literatury polskiej mogą być lekcją patriotyzmu dla młodego czytelnika

Ocena:
20/20
Teza: Z utworów przepełnionych miłością do ojczystego kraju do dziś możemy uczyć się patriotyzmu.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat.

Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw wyobrażenia Polaków o godności, honorze i powinnościach wobec kraju

Ocena:
20/20
Teza: Niezmienne przez wieki wyobrażenia Polaków o godności, honorze i powinnościach wobec kraju – patriotyzm, miłość do ojczyzny i poczucie odpowiedzialności za los narodu.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja przemyślana, można zauważyć własne refleksje autora.

Literatura narodu pozbawionego państwa. Omów jej funkcje na wybranych przykładach.

Ocena:
20/20
Teza: Zaprezentowanie i omówienie funkcji literatury narodu pozbawionego państwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Przejrzysta i ciekawa praca.

Różne koncepcje wyzwolenia ojczyzny w literaturze romantycznej. Przedstaw zagadnienie, ilustrując je przykładami

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze romantycznej odnajdziemy różnorodne koncepcje polskich dziejów, a także propozycje dróg, jakie należy wybrać by odzyskać wolność.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bogata w lektury proponujące różne drogi odzyskania niepodległości.

Motyw małej ojczyzny i jego różne realizacje w literaturze. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Autorzy przywoływali motyw małej ojczyzny, powracając w swych utworach do krainy dzieciństwa.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna. Ciekawe nieszablonowe przykłady literackie z XIX i XX wieku.

Przedstaw obraz Śląska, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Teza: Śląsk najczęściej bywa przedstawiany jako miejsce o przemysłowym krajobrazie, palących problemach społecznych i głęboko zakorzenionej tradycji.

Ocena opisowa nauczyciela: W poprawny sposób ukazane zostały cechy Śląska utrwalone w tekstach literackich.

Różne sposoby ukazywania miłości do ojczyzny w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Twórcy odgrywali istotną rolę w utrwalaniu wizerunku wzorowego poddanego i obywatela, gotowego dla dobra ojczyzny oddać swoje życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja ukazuje motyw patriotyzmu na przestrzeni kilku epok. Trafnie diagnozuje rozwój tego motywu, stawia ciekawe pytania.

Przedstaw motyw miłości do ojczyzny i określ jego rolę w literaturze i sztuce romantycznej

Ocena:
20/20
Teza: Poeci, jak i malarze pragnęli w swych dziełach pokazać polską historię i tradycje, pokrzepić zniewolony naród lub ukazać swą miłość do ojczystego kraju.

Ocena opisowa nauczyciela: Bardzo spójna prezentacja, zawiera wnikliwe analizy i przemyślenia.

Omów dramat narodu polskiego w świetle Dziadów i Wesela

Ocena:
20/20
Teza: Rola literatury w dokumentowaniu cierpień narodu polskiego podczas zaborów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w rozbudowany sposób przedstawia sytuację Polaków pod zaborami. Poprawna bibliografia i plan.

Sposoby kształtowania postawy patriotycznej Polaków poprzez literaturę. Omów, analizując stosowne przykłady literackie

Ocena:
20/20
Teza: Ze względu na tragiczną historię krzewienie patriotycznej postawy Polaków stało się jednym z głównych zadań literatury.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja szeroko kreśli wizje krzewienia patriotyzmu autorów tworzących w różnych epokach literackich.

Kreacje małych ojczyzn: Soplicowo, Korczyn, Nawłoć... Omów temat na wybranych tekstach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Popularność motywu ziemiańskiej „małej ojczyzny” w literaturze polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja w pełni poprawna. Teza znalazła swoje odzwierciedlenie w treści pracy.

Motyw ojczyzny w literaturze polskiej. Przestaw temat, analizując jego funkcje na wybranych przykładach

Ocena:
18/20
Teza: Ojczyzna stanowi ważny element systemu wartości każdego z nas.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa literatura przedmiotu i przejrzysta koncepcja pracy ukazuje sposoby mówienia o ojczyźnie i choć nie wyczerpuje tematu, zmusza do refleksji. Pracę dobrze się czyta, podążając za myślą Autora.