Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw młodości


Motyw młodości - opracowaniaMłodzi gniewni. Czy są światu potrzebni? Rozważania oprzyj na tekstach literackich i zjawiskach kulturowych

Ocena:
20/20
Teza: Buntownicy zmieniając przestrzeń wokół siebie, zmieniają świat. Są światu bardzo potrzebni.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja bardzo dojrzała. Argumentacja przeprowadzona wzorowo. Zapadające w pamięć wnioski. Brawo. 20 punktów.

Literackie portrety młodych. Scharakteryzuj je, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Młodość to okres buntu, popełniania błędów i rozterek emocjonalnych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w ciekawy sposób przedstawia różnorodność młodych bohaterów. Poprawnie skonstruowana bibliografia i plan.

Tragizm młodości w obliczu zagrożenia wojennego. Przedstaw młodych bohaterów zmagających się z wojenną rzeczywistością, odwołując się do wybranych utworów

Ocena:
20/20
Teza: Na pokolenia, których okres dorastania przypadła na czas konfliktu zbrojnego, wojna ma niebagatelny wpływ, który jest widoczny przez całe ich życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca świetnie realizuje temat, odwołując się do wielu przykładów. Przedstawia pełny obraz tragizmu młodych w związku z przeżyciami II wojny światowej.

Obraz młodego pokolenia w literaturze romantyzmu i pozytywizmu. Omów problem na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Jak bardzo różni się dawna młodzież od współczesnej?

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni realizuje temat. Samodzielne wnioski.

Problemy okresu dorastania człowieka. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Czasem bolesne doświadczenia okresu dorastania są pozytywne, częściej jednak zdarza się, że czynią człowieka wyobcowanym i zagubionym.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca zwięzła, konkretna ukazująca wieloaspektowość problemów dorastania. Ciekawy dobór lektur.

Nastolatki i ich świat w utworach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach przedstaw funkcjonowanie tego motywu

Ocena:
20/20
Teza: Nastolatki jako bardzo specyficzna grupa młodych osób, która niejednokrotnie ma inne spojrzenie na świat niż dorośli.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa, ukazująca podobieństwo między młodymi bohaterami, mimo różnych epok, z których pochodzili. Właściwa bibliografia i plan.

Trudne dorastanie. Zanalizuj problem na wybranych przykładach literackich różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Okres dorastania to jeden z najważniejszych, ale i najtrudniejszych momentów w życiu człowieka.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca w pełni wyczerpuje temat.

Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń postawy pokolenia młodych, odwołując się do literatury wybranych epok

Ocena:
20/20
Teza: Wybory młodych ludzi stających wobec wyzwań swoich czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca bardzo dobra. Ciekawe przykłady z różnych epok. Ciekawe spostrzeżenia, przejrzysta kompozycja.

Dojrzewanie bohatera literackiego. Omów sposób ukazywania tego procesu na przykładzie analizy wybranych dzieł XIX i XX wieku

Ocena:
20/20
Teza: Doświadczenia młodych bohaterów literackich w okresie dojrzewania.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawnie skonstruowana. Opiera się na utworach z XIX i XX wieku.

Bunt młodych w różnych epokach literackich. Omów jego przyczyny i konsekwencje na wybranych przykładach literackich

Ocena:
20/20
Teza: Przykłady literackie pokazują, że chociaż bunt wynika często ze szlachetnych pobudek, zazwyczaj kończy się klęską bohatera.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja napisana w przystępny sposób, oparta na lekturach z rożnych epok. Konsekwentna argumentacja i wnioski.

Literackie portrety młodych. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
20/20
Teza: Młody bohater odzwierciedla osobowością i postawą życiową ideały swoich czasów.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja charakteryzuje młodych bohaterów i jako główną ich cechę wymienia bunt przeciw otaczającej rzeczywistości.

Młodość jako motyw i temat w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów

Ocena:
19/20
Teza: Temat młodości jest uniwersalny, o czym świadczą utwory poetów i pisarzy XIX i XX wieku.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna, przemyślana i spójna. Dobrze dobrana bibliografia.

Sposoby ukazywania kraju lat dziecinnych w polskiej literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Kraj lat dziecinnych to mityczny zakątek świata, pełen spokoju i bezpieczeństwa, miejsce, do którego wraca się nie tylko wspomnieniami.

Ocena opisowa nauczyciela: Logiczna, dobrze zaplanowana prac, sprawny, literacki język, ciekawe, samodzielne sądy.

Różne ujęcia motywu młodości w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Pisarze i poeci pragnęli odpowiedzieć na pytanie czy młodość ma przewagę nad starością?

Ocena opisowa nauczyciela: Problemowo ujęty plan. Rozwiniecie realizuje temat, a wnioski są zgodne z planem. Cytaty wzbogacają pracę.

Doświadczenia młodości. Omów zagadnienie na przykładach literackich

Ocena:
19/20
Teza: Marzenia młodych - żywym i prawdziwym sensem ich życia.

Ocena opisowa nauczyciela: Interesujący zestaw lektur, dobrze skonstruowany plan według problemów, nie tytułów utworu. W pracy za mało uogólnień, spójności myślowej w ujęciu tematu.

Młodzi ludzie i patriotyzm w czasach II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach

Ocena:
19/20
Teza: Dojrzałość i miłość do ojczyzny młodych bohaterów II wojny światowej na kartach utworów literackich.

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja poprawna, w pełni ukazuje postawy młodych patriotów podczas II wojny światowej.

Poszukiwanie autorytetów przez młode pokolenia. Przedstaw odnosząc się do wybranych lektur

Ocena:
18/20
Teza: Kształtowanie siebie i nauka się życia, przebiega poprzez bunt, pokorę, a przynosi znalezienie celu, odszukanie własnej drogi i autorytetu.

Ocena opisowa nauczyciela: Autorytet pojawia się jedynie we wnioskach, chociaż praca jest interesująca, a bohaterowie, nieźle zanalizowani pod katem psychologii, to buntownicy, neurastenicy, idealiści. Praca świadczy o zaangażowaniu autora, jednak trochę przegadana.

Kraj lat dzieciństwa i młodości w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Ocena:
18/20
Teza: W literaturze, nawet gdy mamy do czynienia z bohaterami już dojrzałymi, spora część opowieści o ich losach poświęcona jest młodości, która na ogół miała olbrzymi wpływ ich dorosłe życie.

Ocena opisowa nauczyciela: Bogate przykłady, dobrze omówione, chociaż pewne myśli powtarzają się. Praca świadczy o wrażliwości i pewnej liryczności autora.

Motyw młodości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów

Ocena:
17/20
Teza: Młodzi bohaterowi epoki romantyzmu to często ludzie zagubieni, poszukujący swojego celu w życiu.

Ocena opisowa nauczyciela: Pobieżna analiza tematu. Poprawna bibliografia.