Pogotowie maturalne: Motywy literackie - Motyw obrzędów i tradycji


Motyw obrzędów i tradycji - opracowaniaFolklor i jego rola w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Folklor często wpływa za zachowania bohaterów a także na ich postawy moralne.

Ocena opisowa nauczyciela: Doskonałe zrozumienie tematu, problemowe ujęcie zagadnień, samodzielne wnioski i uogólnienia, bogata literatura podmiotu właściwe wykorzystana, posługiwanie się polszczyzną w sposób świadomy, świadczący o sprawnym jej opanowaniu.

Uczty, bale, biesiady i ich rola w polskim przekazie literackim

Ocena:
20/20
Teza: Motyw zabawy często był wykorzystywany w utworach literackich i pełni w nich różne funkcje.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ukazuje różnorodność zabaw w różnych epokach literackich i różne funkcje, jakim służyły w utworach. Poprawny plan i bibliografia.

Dawne polskie zwyczaje utrwalone w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Dawne polskie zwyczaje stanowią bogaty i ciekawy temat często wykorzystywany w literaturze.

Ocena opisowa nauczyciela: Ciekawa, wielowątkowa praca ukazująca bogactwo motywów związanych z dawnymi tradycjami i obrzędami w polskiej literaturze.

Walka karnawału z postem. O postawach hedonistycznych i ascetycznych w literaturze. Dokonaj prezentacji i oceny tych postaw na wybranych przykładach

Ocena:
20/20
Teza: Dążenie do hedonizmu i ascezy jest ponadczasowe i tkwi w każdym człowieku. Jednak człowiek powinien dążyć do równowagi pomiędzy tymi postawami.

Ocena opisowa nauczyciela: Nietuzinkowa prezentacja pokazująca dwie przeciwstawne postawy - ascetyczną i hedonistyczną.

Polski dom i polskie tradycje. Analizując przykłady z literatury, przedstaw sposób wykorzystania i funkcje tego motywu

Ocena:
20/20
Teza: W literaturze polskiej odnajdziemy wiele wizerunków domów, w których jednym z najważniejszych zadań było przekazywanie narodowych tradycji

Ocena opisowa nauczyciela: Prezentacja dowodzi, że polskie tradycje przyczyniały się do zachowania tożsamości narodowej. Dobrze wybrane przykłady, wnikliwe podsumowanie.

Przedstaw obraz Śląska, odwołując się do wybranych utworów literackich

Ocena:
20/20
Teza: Teza: Śląsk najczęściej bywa przedstawiany jako miejsce o przemysłowym krajobrazie, palących problemach społecznych i głęboko zakorzenionej tradycji.

Ocena opisowa nauczyciela: W poprawny sposób ukazane zostały cechy Śląska utrwalone w tekstach literackich.

Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Przedstaw na podstawie trzech wybranych utworów z różnych epok

Ocena:
19/20
Teza: Obrzędy i obyczaje ludowe jako inspiracja twórców wszystkich epok.

Ocena opisowa nauczyciela: Dla amatorów folkloru, i to literackiego – wierne odtworzenie elementów ludowych w trzech utworach różnych epok; praca mało twórcza, ale rzetelna i nieźle napisana; widać poważne wykorzystanie bogatej literatury przedmiotu. Syntetyczne zako

Kultura Kaszub i jej specyfika. Omów na wybranych tekstach kultury

Ocena:
19/20
Teza: Kaszuby wraz ze swoją kulturą stanowią odrębny region na tle kultury polskiej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca ciekawa dla mieszkańców innych niż Kaszuby rejonów kraju. Zasługuje na uwagę wyjątkowo zdyscyplinowany sposób realizacji tematu opracowanego rzeczowo, konkretnie, zwięźle. Praca mówi trochę o historii i o obyczajach Kaszubów.

Analizując wybrane utwory literatury romantyzmu i Młodej Polski, omów inspirującą rolę kultury ludowej dla pisarzy tych epok.

Ocena:
19/20
Teza: Kultura ludowa była inspiracją dla pisarzy romantyzmu i Młodej Polski.

Ocena opisowa nauczyciela: Szczegółowa i rozbudowana praca. Ciekawe przykłady, logiczny wywód.

Zanalizuj funkcje opisów obrzędów i tradycji w literaturze i adaptacjach filmowych

Ocena:
19/20
Teza: Inspiracja tradycją literatów oraz twórców adaptacji filmowych.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca rozbudowana, szczegółowo opisane poszczególne utwory.

Świat ludowych wierzeń i jego rola w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł

Ocena:
17/20
Teza: Ludowość w literaturze to program estetyczny głoszący potrzebę nawiązania w kulturze do literatury ludowej.

Ocena opisowa nauczyciela: Praca poprawna. Nie wykorzystano do końca bogactwa wierzeń i wartości wymienionych w literaturze podmiotu i ujętych w planie wypowiedzi.