Notice: Use of undefined constant kontakt - assumed 'kontakt' in /home/pogotowie/domains/pogotowiematuralne.pl/public_html/index_pogotowie.php on line 794

Notice: Use of undefined constant ok - assumed 'ok' in /home/pogotowie/domains/pogotowiematuralne.pl/public_html/index_pogotowie.php on line 851

Notice: Use of undefined constant error - assumed 'error' in /home/pogotowie/domains/pogotowiematuralne.pl/public_html/index_pogotowie.php on line 874

Notice: Use of undefined constant zamow - assumed 'zamow' in /home/pogotowie/domains/pogotowiematuralne.pl/public_html/index_pogotowie.php on line 889

Regulamin

1
Postanowienia oglne

1.Niniejszy regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.pogotowiematuralne.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady wiadczenia usug za jego porednictwem oraz warunki sprzeday dostpnych w serwisie produktw.
2.Wacicielem i administratorem Serwisu jest firma Ostatnidzwonek.pl z siedzib w Olsztynie 11-041, ul. Lawendowa 12b/12 (zwana dalej Administratorem).
3.Bez adnych zobowiza, kada osoba moe przeglda zasoby Serwisu, lecz z chwil dokonania jakichkolwiek czynnoci w tym Serwisie (poprzez zoenie zamwienia), osoba taka staje si jego Uytkownikiem i owiadcza, i zapoznaa si z niniejszym Regulaminem w peni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowizuje si do ich bezwzgldnego przestrzegania - w przeciwnym przypadku kady, kto nie zgadza si z powyszym, powinien powstrzyma si od korzystania z usug Serwisu, a Administrator ma prawo odmwienia takiej osobie wiadczenia usug i sprzeday produktw oferowanych w Serwisie.
4.Do korzystania z Serwisu wymagane s standardowe urzdzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalajce na przegldanie stron WWW, a take posiadanie skrzynki pocztowej email oraz moliwoci i umiejtnoci komunikowania si za porednictwem poczty elektronicznej.
5.Kady Uytkownik Serwisu zgadza si na gromadzenie i przetwarzanie jego danych przez Serwis w zakresie niezbdnym do realizacji zlecenia.

2
Dziaalno i przedmiot Serwisu

1.Serwis jest wycznie porednikiem w sprzeday prezentacji maturalnych Uytkownikw.
2.Serwis nie jest wacicielem praw autorskich, ani majtkowych adnej pracy, a w zwizku z tym nie bierze odpowiedzialnoci za tre zamieszczonych prac.
3.Przedmiotem Serwisu jest pomoc w przygotowaniu si do matury z jzyka polskiego, poprzez sprzeda wzorcowych prezentacji maturalnych Uytkownikw.
4.Pod pojciem prezentacja maturalna naley rozumie publikacj elektroniczn w postaci plikw komputerowych, ktre mog zawiera poza tekstami - grafik, dwiki i animacje.
5.Kada ze sprzedawanych prezentacji zawiera konspekt pracy tj. bibliografi (literatura podmiotu i przedmiotu), ramowy plan wypowiedzi, tre prezentacji. czna ilo stron podana jest przy konkretnej prezentacji (czcionka Timas New Roman 12, interlinia 1,5). Dodatkowo niektre prezentacje maturalne zawieraj karty cytatw, prezentacje w formacie Power Point, reprodukcje obrazw formatach graficznych, fragmenty animacji (filmw) w odpowiednich formatach.
6.Prezentacje zostay podzielone wedug odpowiadajcych im motyww i hase oraz uszeregowane pod wzgldem oceny (ilo punktw).

3
Prawa i obowizki Administratora

1..Za kad sprzedan prac Administrator pobiera prowizj zgodnie z aktualnym cennikiem tj. cenami zakupu prac przyporzdkowanym poszczeglnym prezentacjom.
2.Administrator nie udostpni w aden inny sposb, ni to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgd i owiadcze, informacji i danych o Uytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazujcej Administratorowi takie dziaanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich stara, aby informacje te byy strzeone waciwie, a w szczeglnoci w sposb przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporzdzeniami wydanymi na jej podstawie.
3.Administrator jako waciciel i zarzdca Serwisu dooy wszelkich stara, aby Serwis oraz wszystkie usugi udostpniane za jego porednictwem dziaay w sposb cigy bez jakichkolwiek zakce, jednake Administrator nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za zakcenia spowodowane si wysz lub niedozwolon ingerencj Uytkownikw lub osb trzecich w struktury systemw informatycznych obsugujce Serwis.
4.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego cakowitego lub czciowego wyczenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usug lub przeprowadzania konserwacji, bez wczeniejszego uprzedzania o tym Uytkownikw.

4
Zasady skadania i realizacji zamwie

1.Za porednictwem Serwisu Uytkownicy mog nabywa oferowane w nim przykadowe prezentacje maturalne.
2.Do realizacji zamwienia konieczne jest zoenie zamwienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostpnych przy kadej prezentacji i dalsze postpowanie zgodnie z wskazwkami podawanymi Uytkownikom na kadym etapie procedury skadania zamwienia.
3.Warunkiem niezbdnym do skutecznego zoenia zamwienia jest podanie niezbdnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynnoci kadorazowo dokadnie opisanych na amach Serwisu.
4.Zamwienia realizowane s po otrzymaniu przez Administratora nalenoci uiszczanej poprzez kanay patnoci serwisu platnosci.pl
5.Podstawowym sposobem dostawy zamwionej prezentacji maturalnej jest udostpnienie linka do zamwionej prezentacji maturalnej, wysanego na podany w zamwieniu adres mailowy.
6.Wano otrzymanego linka do zamwionej prezentacji maturalnej wynosi 7 dni od chwili zoenia zamwienia.
7.Serwis nie gwarantuje poprawnego dostarczenia wiadomoci e-mail, ze wzgldu na moliwe bdy serwerw poredniczcych.
8.Uytkownik ma prawo uywa zakupion prezentacj zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarza w posiadanych urzdzeniach elektronicznych, bez moliwoci kopiowania zawartoci lub czci, zmieniania jego struktury, lub innego modyfikowania a take publikowania lub udostpniania innym osobom w sposb naruszajcy Ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Inny sposb wykorzystania prezentacji wymaga uzgodnienia z Administratorem.
9.W szczeglnoci Uytkownik nie ma prawa na wykorzystanie zakupionej prezentacji maturalnej w caoci lub we fragmentach na swoim egzaminie ustnym z jzyka polskiego.
10.Kady Uytkownik nabywajcy prezentacj maturaln zobowizany jest dba o to, aby adne inne nieupowanione osoby nie miay do niej dostpu w ten sposb, aby mogy jej powiela, dystrybuowa bez zgody Administratora albo w inny sposb niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywa.

5
Reklamacje

1.Jeeli po pobraniu prezentacji Uytkownik stwierdzi uszkodzenie plikw, lub niezgodno z tematem i tez zawartymi w ofercie powinien wysa reklamacj na adres e-mail:
2.Reklamacje bd rozpatrywane niezwocznie, najpniej w cigu 14 dni od ich wpynicia.

6
Postanowienia kocowe

1.Mimo dokadania wszelkich stara jakociowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalaj na to obowizujce przepisy prawa, za treci przekazywane i publikowane na amach Serwisu przez Uytkownikw oraz inne osoby, za ich prawdziwo, rzetelno oraz autentyczno wszelkich materiaw nie pochodzcych od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
2.Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mog by w kadej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany bd publikowane na bieco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na amach Serwisu wraz z informacj o ich dokonaniu.
3.Sdem waciwym dla rozpatrywania sporw wynikajcych z umowy jest sd waciwy dla siedziby serwisu pogotowiematuralne.pl.
4.Regulamin obowizuje od dnia 1.11.2008 roku.
<

Polityka prywatnoci cookies


1. Informacje oglne.
1.Operatorem Serwisu pogotowiematuralne.pl jest - Ostatnidzwonek.pl z siedzib w Olsztynie 11-041, ul. Lawendowa 12b/12

2.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uytkownikach i ich zachowaniu w nastpujcy sposb:
a.Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b.Poprzez zapisywanie w urzdzeniach kocowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
c.Poprzez gromadzenie logw serwera www przez operatora hostingowego Netlook Sp. z o.o., funkcjonujcego pod adresem netlook.pl

2. Informacje w formularzach.
1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez uytkownika.
2.Serwis moe zapisa ponadto informacje o parametrach poczenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.Dane w formularzu nie s udostpniane podmiotom trzecim inaczej, ni za zgod uytkownika.
4.Dane podane w formularzu mog stanowi zbir potencjalnych klientw, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.Dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikajcym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsugi zgoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.Dane podane w formularzach mog by przekazane podmiotom technicznie realizujcym niektre usugi - w szczeglnoci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotw bdcych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa j.b.r ? NASK), serwisw obsugujcych patnoci lub te innych podmiotw, z ktrymi Operator Serwisu w tym zakresie wsppracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1.Serwis korzysta z plikw cookies.
2.Pliki cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowi dane informatyczne, w szczeglnoci pliki tekstowe, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z ktrej pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest operator Serwisu.

4.Pliki cookies wykorzystywane s w nastpujcych celach:
a.tworzenia statystyk, ktre pomagaj zrozumie, w jaki sposb Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;
b.utrzymanie sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki ktrej Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;
c.okrelania profilu uytkownika w celu wywietlania mu dopasowanych materiaw w sieciach reklamowych, w szczeglnoci sieci Google.
5.W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plikw cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?stae? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? s plikami tymczasowymi, ktre przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). ?Stae? pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plikw cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.
6.Oprogramowanie do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) zazwyczaj domylnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona zmiany ustawie w tym zakresie. Przegldarka internetowa umoliwia usunicie plikw cookies. Moliwe jest take automatyczne blokowanie plikw cookies Szczegowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegldarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plikw cookies mog wpyn na niektre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu.
8.Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i wykorzystywane mog by rwnie przez wsppracujcych z operatorem Serwisu reklamodawcw oraz partnerw.
9.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatnoci tych firm, aby pozna zasady korzystania z plikw cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnoci Google Analytics
10.Pliki cookie mog by wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeglnoci sie Google, do wywietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki uytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog zachowa informacj o ciece nawigacji uytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.W zakresie informacji o preferencjach uytkownika gromadzonych przez sie reklamow Google uytkownik moe przeglda i edytowa informacje wynikajce z plikw cookies przy pomocy narzdzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1.Informacje o niektrych zachowaniach uytkownikw podlegaj logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s wykorzystywane wycznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsugi wiadczonych usug hostingowych.
2.Przegldane zasoby identyfikowane s poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog podlega:
a.czas nadejcia zapytania,
b.czas wysania odpowiedzi,
c.nazw stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protok HTTP,
d.informacje o bdach jakie nastpiy przy realizacji transakcji HTTP,
e.adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez uytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejcie do Serwisu nastpio przez odnonik,
f.informacje o przegldarce uytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3.Dane powysze nie s kojarzone z konkretnymi osobami przegldajcymi strony.
4.Dane powysze s wykorzystywane jedynie dla celw administrowania serwerem.

5. Udostpnienie danych.
1.Dane podlegaj udostpnieniu podmiotom zewntrznym wycznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.Dane umoliwiajce identyfikacj osoby fizycznej s udostpniane wyczenie za zgod tej osoby.
3.Operator moe mie obowizek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowanionym organom na podstawie zgodnych z prawem da w zakresie wynikajcym z dania.

6. Zarzdzanie plikami cookies ? jak w praktyce wyraa i cofa zgod?
1.Jeli uytkownik nie chce otrzymywa plikw cookies, moe zmieni ustawienia przegldarki. Zastrzegamy, e wyczenie obsugi plikw cookies niezbdnych dla procesw uwierzytelniania, bezpieczestwa, utrzymania preferencji uytkownika moe utrudni, a w skrajnych przypadkach moe uniemoliwi korzystanie ze stron www